Rialc
Rao 94.80

            Ausiàs March


    1      Per que m’es tolt poder delliberar?
    2      La mort no·ns fa tant mal, a mon parer,
    3      com gran contrast ab si mateix haver,
    4      d’on lo voler usa d’arredolar.
    5      Qual tan cruel a mi no planyeria,
    6      havent passat tal cas propriament?
    7      Tot lo saber del mon no·m convençria
    8      qu’en altre loch dolor fos mes potent.

    9      Del tot no pusch m’aymia enculpar,
    10     ne de merce no puch haver poder;
    11     lo seu malfet ab gran enginy lo quer,
    12     e quant lo trob, no·m llou ne·m vull reptar.
    13     Dos enemichs, qui dins si·ls portaria?
    14     Ira i Amor dins mi van debatent;
    15     Ira d’Amor li ve la senyoria:
    16     com sera, donchs, que pusca sser vencent?

    17     Yo desig molt ma gran dolor celar
    18     e cuyt morir fins ella l’a saber;
    19     quant no la veig, muyr per ella veher,
    20     e si·l m’acost, forçat m’es d’espantar.
    21     Yo li vull be, lo seu mal me plauria;
    22     no sse que·m plau determenadament;
    23     voler morir de gran recors seria.
    24     Mate·m dolor, o leix me tal turment!

    25     Quant Amor plau que d’ell m’e acordar,
    26     Ira ’s ab ell en orde pus derer;
    27     a mon sentir no sse qual es primer:
    28     tant prestament llurs actes sent passar!
    29     Campar no pusch, si·l pensar no perdia:
    30     axi d’Amor no haure sentiment,
    31     car no·m pot dar Amor punt d’alegria
    32     qu’Ira no·m do tant de mal soptament.

    33     Aquells remeys que solen ajudar
    34     a l’amador del mal qu’Amor sab fer,
    35     son convertits en mortal desplaer,
    36     e dos volers en mi sent treballar.
    37     Ignor si am: sens Amor no·m dolrria;
    38     ahir e am molt e mescladament;
    39     puys yo m’ignor, qui u sab, mon cas me dia,
    40     e sia·m dit si so ’n lo mon present.

    41     Bon passament ha qui·s pot delitar
    42     veent l’amat, y en son propri voler
    43     tot amador no·l fall hun poch esper,
    44     e pren delit en s’aymia mirar.
    45     De tals delits no·m plau llur companyia;
    46     muyr per dolor quant bon voler me sent,
    47     e m’esbahesch com he veure m’aymia,
    48     e son voler me porta marriment.

    49     Si mon dictat veu algu varriar,
    50     en ira stich rebolt e ’n bon voler;
    51     en dos moments cascu·m te ’n son poder;
    52     d’ell tot a ssi no·m pot algu portar.
    53     Lexen me tots, o vença qual que sia,
    54     o pas lo temps molt pus cuytadament;
    55     hoit e dir que tot mal fa sa via,
    56     si lonch espay de temps es atenyent.

    57     Veent Amor, ab dret yo li diria
    58     que no m’ha dat mon ver mereiximent;
    59     e de tot cert ell a mi respondria:
    60     «No puch entrar qui no ha ’nteniment».

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiàs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinàs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Pagès LXX.

 

Incipitario di Ausiàs March
Indice degli autori

Rialc