Rialc
Rao 175.19

            Lleonard de Sors


    1      Tant quant mes serch e mes veig,
    2      mes singular me pareu:
    3      en vos no·s troba res leig,
    4      perill algu no temeu,
    5      tant sou costant e valent;
    6      mes que·ls altres enteneu.
    7      Qui mou tant l’enteniment
    8      en fer ma llengua perlar,
    9      a vos dire clarament.

    10     Yo m’anava deportar
    11     de fora de la ciutat
    12     un mati, jorn era clar,
    13     mig vestit, mig despulat,
    14     passejant per la rosada,
    15     mirant com forment segat,
    16     pensa tenint occupada
    17     en vos, sert, smaginant,
    18     viu en dret una pujada
    19     home qui·m feu ressemblant
    20     d’aver me be conegut.
    21     Anava poch el devant
    22     d’una dona fent scut,
    23     que sol gens no la tocas.
    24     Molt semblava ’perçebut,
    25     e venien a bon pas.
    26     Ells dos par que·ns encontram
    27     ensemps davant un ribas;
    28     a mi vengue molt gran fam
    29     de saber ja d’on venien.
    30     Com mes prop nos ajustam
    31     molt ben vestits me parien:
    32     ell de moltas mes colors;
    33     bona gracia possahien.
    34     Yo pensi fossen senyors,
    35     e grans, segons lo vestir
    36     e lo continent d’abdos.
    37     Ho! be·ls desigi servir:
    38     vaent los agraciats
    39     no·ls volguera may jequir.
    40     Parien enemorats
    41     anar çerquant lur ventura,
    42     e ’staven molt abillats:
    43     el portava vestidura
    44     de morisch, a mon parer.
    45     Era prou gran d’estatura;
    46     infingia de valer
    47     mes que·l senyor d’Alamanya.
    48     No·m leixa perlar primer,
    49     mas dix me: «Per que s’afanya
    50     ton enginy e sentiment
    51     en divissar per qual manya
    52     ffa sos fets tan abtament
    53     aqueix que·t fas tant amar
    54     en ta sor estremament?
    55     Tu no sabs es amich car
    56     de qui tinch ara·l costat,
    57     e gens no li vol mancar?
    58     No sabs tu lo parentat
    59     ell d’on ve ni com devalla,
    60     ne qui l’a tant aratat?
    61     Per virtuts tostemps batalla
    62     e venç, perque te bon dret;
    63     tot mal dir sa lengua calla;
    64     no sent gran calor ni fret,
    65     ans menysprea stremitats;
    66     ric es qui be l’amostret».
    67     Yo tengui los senys torbats
    68     vent mon pensar devinava,
    69     e per ço ’b genols ficats
    70     li digui: «Molt redubtava,
    71     mon senyor, que us conegues,
    72     e no se de que·m torbava,
    73     e veig que ’n mos fets sab mes
    74     vostre noble senyoria
    75     que·l restant. No se que s’es,
    76     que no·m recorda lo dia
    77     que ’b vos aja praticat,
    78     ho tot mon seny se desvia».
    79     Ell respos: «Jo so Bon grat
    80     e ma sor es Conexença,
    81     qui no esta ’n loch poblat.
    82     Yo vaig molt e no·m deffensa
    83     de qui·m vol; ma sor roman,
    84     que per tots nos a ’parensa.
    85     Tu est dels qu’ab mi stan,
    86     ha gran temps que be·m serveix.
    87     Tos hulls desconagut m’an:
    88     ara dius que no·m coneix,
    89     com t’e fet passar tan mal.
    90     Si de mi may te parteix
    91     o be m’es descominall»
    92     . . .
    93     . . .
    94     «Vostre sor e la ventura,
    95     que d’un servent tan leall
    96     com jo so no agen cura,
    97     ans permeten lunyat sia
    98     de sos bens. Ja massa dura!»,
    99     li digui ab fellonia,
    100    tant enpaguit del dubtar,
    101    que tot quaix me·nvermelia.
    102    E viu envers mi dressar
    103    la senyora que us he dit,
    104    comensant axi perlar:

    105    «Tal qui no·m viu molt de mi perlara,
    106    ffortment errant,
    107    car millor es anar un poch dubtant
    108    ja son enginy, si bastat may aura
    109    en veura mi.
    110    E, si ’s axi,
    111    deu be pensar ha hon ni com ne quant
    112    a ell jaqui,
    113    ffent son poder que·m vage prest trobant,
    114    car mare so de virtuts e de seny;
    115    lo vicios yo malament desdeny.

    116    Tal lo seu temps en legir despendra
    117    ho·s fara sant
    118    ho volra molt anar lo mon serquant,
    119    que de mos bens part no li·n tocara.
    120    Yo so de qui
    121    mira la ffi
    122    de tots affers, tenint Deu al devant.
    123    Qui·m porta ’b si,
    124    axi com deu, es dels angels semblant,
    125    car mare so de virtuts e de seny;
    126    lo vicios jo malament desdeny.

    127    Tal regiment a si percasara
    128    ypocritzant
    129    que·ls meus camins no a ’nat pessejant,
    130    e lo muntar per son mall li vendra,
    131    car may falgui
    132    ni permeti
    133    que malvestat no fos vista ’n l’obrant.
    134    Quant detardi,
    135    major dan fiu, justicia ministrant,
    136    car mare so de virtuts e de seny;
    137    lo vicios yo malament desdeny.

    138    O tu, qui·t vas axi de mi clamant!
    139    may desvolgui
    140    qui mi volgue, bon treball migensant,
    141    car mare so de virtuts e de seny;
    142    lo vicios yo malament desdeny».

    143    Quant agui aço hoyt,
    144    viu molt clar per sos peccats
    145    hom es en lo mon punit,
    146    e los qui ’n prosperitats
    147    se lunyen de Conexença
    148    no·ls tarden adversitats.
    149    E per ço, ab gran temença,
    150    respongui a la senyora
    151    ab molt humil continença:

    152    «Sola vos sou la qui aver trabalen
    153    los philosoffs, estrolechs e doctors.
    154    Sola vos sou per qui·ls martris trebalan,
    155    e per vos son fets sants los confessos.
    156    Sola vos sou per qui·l mon se regeix,
    157    e qui de vos algun tant se desvia
    158    pot esser dit que fa de la nit dia,
    159    tant com son juy de vos se departeix.

    160    Sola vos sou per qui ver se parteix,
    161    per enfosquat que sia ’n la falsia.
    162    Sola vos sou de qui lo seny se ffia
    163    e per qui l’u a l’altre regoneix.
    164    Sola vos sou per qui los grans senyors
    165    l’or e l’argent en be partir no fallen;
    166    qui us te ab si pot dir que te repos,
    167    car los contrasts hon vos sou del tot callen.

    168    Sola vos sou ab qui los brots se tallen
    169    de les erros qui broten en lo cors.
    170    Sola vos sou ab qui·ls vicis defallen
    171    a l’hom sabent, fent l’esser virtuos.
    172    Sola vos sou de qui dret prosaex,
    173    per que us supplich, bella senyora mia,
    174    que per tostemps de mi siau la guia,
    175    puys qui be us vol, vostre merçe segueix.

    176    Ffi del que pens, lo desig m’etendreix
    177    axi·ll pensar, que ja ’n ma fantesia
    178    no veig ni tinch mas vostre senyoria,
    179    si be ’n l’obrar molt sovint me faleix».

    180    Replicant, dix: «En un’ora
    181    m’a gonyada ton voler,
    182    tant lo teu dir m’enamora,
    183    per que dich que·l teu parer
    184    no es gens lunyat de mi.
    185    Tot quant has dit, sert, es ver».
    186    En aço no respongui,
    187    pus que·s mostra de ma part,
    188    mas en terra·ll genoll fiqui.
    189    Son frare dix: «Tu est fart,
    190    pus ma sor favor te dona,
    191    regordant ta ’b bon esguart,
    192    mas per aço no·t perdona
    193    dolor, afany e turment
    194    que no·t baten una stona
    195    tostemps que seras absent
    196    de qui·t fiu tant abellir
    197    ab mon subtill argument;
    198    que de mi no pot fugir
    199    qui·s troba desacupat:
    200    quant millor es, mills lo fir.
    201    E si vols dir la veritat,
    202    des que conaguist a mi
    203    may tinguist ta libertat;
    204    si ’n algun jorn le·t presti,
    205    seguint inconvenient,
    206    molt star no la jaqui.
    207    Donchs, qui pot dar entenent
    208    que·l regesca tant lo seny
    209    que no sia mon servent?
    210    Tu dir pots axi destreny
    211    mon poder, com la senyora
    212    de ma sor, qui molt t’anpeny
    213    en amar qui enamora
    214    tant l’entendre com lo cor,
    215    ffent be prestar, sens penyora.
    216    De ço·t poden dar lahor,
    217    e deus te·n molt contentar
    218    d’esser dit bon triador».
    219    «Senyors, jo us vull contrestar,
    220    mudant totalment still,
    221    perque·l ver me sia clar.

    222    Vos dieu e yo entench
    223    la conexença ’s en mi,
    224    e puys dieu, si u comprench,
    225    que passio no·m jaqui
    226    des que parti;
    227    d’aqui vos me subjugas.
    228    Sol aquest pas
    229    no·m par se puga tenir,
    230    e vull axi argüir:

    231    Conexença regeix seny,
    232    de que prosaeix raho.
    233    Qui es savi no·l streny
    234    molt valer, ni l’a per bo,
    235    ans es fallo
    236    si·ll forç’amor, es coneix
    237    a si falleix.
    238    De sert tot lo meu saber
    239    ho conexença ’s parer.

    240    Apres dieu mes avant
    241    que fugir no us pot negu,
    242    de que fas un mortal plant.
    243    Tal com yo sia cascu
    244    creent sol hu
    245    en lo mon singular fos;
    246    no·m par que vos
    247    a tots doneu tal favor
    248    que us metau en cascun cor.

    249    Nunque may haura repos
    250    mon pobre cors
    251    ffins que·m declareu, senyor,
    252    lo que us dich si es error».

    253    «Si be·l contrast es civill,
    254    yo, per fer be mes content,
    255    vull mostrar no·t tinch en vill»,
    256    replica molt prestament
    257    en manera tan diserta,
    258    que plaguera tota gent.

    259    «Cert no t’e de tant lohat
    260    con tu entenç.
    261    Sembla molt en lo mon venç,
    262    ho massa tens
    263    l’enteniment occupat,
    264    e vas errat,
    265    car prens la part per lo tot
    266    e no est tan singular
    267    que lo meu vot
    268    s’estengua tant com te par.
    269    Yo no·t vull donar lagot.
    270    De veritat,
    271    t’e certament informat
    272    que ’n muntar
    273    tan amunt la benvolença
    274    t’a molt enpes Conexença.

    275    E no·t tinguesses per dit
    276    ta fos gens falç,
    277    que·ls meus custums no son tals
    278    los meus leyals,
    279    qui m’auran molt be servit,
    280    age mentit;
    281    que no·l se dejus lo sol
    282    qui tant fassa clar l’escur
    283    a qui no·m vol
    284    prest hobeyr e m’es dur;
    285    no val un petit fesol.
    286    Car hom ardit,
    287    de cor liberal fornit,
    288    ve tan sagur
    289    a ma dolça presonia,
    290    que may de mi no·s desvia.

    291    Per ço romangua lo plet:
    292    sies content
    293    del que t’e dit a pressent,
    294    car verament
    295    si yo·m vull tu est desfet,
    296    que·l meu decret
    297    raho gran ha mentangut
    298    e manten, que may no fall.
    299    E, donchs, cregut
    300    esser deu, en aquel tall
    301    que mon poder as temut,
    302    que satisfet
    303    a prou lo perlar que us he fet,
    304    e per ço call,
    305    que no vull de mi paresqua
    306    tal contrast que mon dan cresca».

    307    «Senyor, vos aveu huberta
    308    la porta de l’enginy meu,
    309    en manera be cuberta.
    310    No se com posava·l peu:
    311    errat avia·ll cami.
    312    Vos tot dret mes m’i aveu».
    313    Tot repres, aço digui,
    314    ab gest tan humiliat,
    315    que may fo tan, be·n sabi.
    316    E ’lla·m dix: «Prou ha durat
    317    aquest nostre perlament,
    318    digau li qui l’a ’ngendrat
    319    lo que te ’n lo pensament
    320    tan empremtat cascun jorn.
    321    No pus anem temps perdent».
    322    E sens metre ns mes entorn,
    323    abdos perlar comensaren
    324    lo qui pensar t’es sojorn:

    325    «Fill es de Dant en saber e conexer,
    326    net de Cessar en esser tan clement,
    327    germà d’Ector en gossar ardiment,
    328    mes que nebot de Cato en merexer.
    329    Acostat es de Troyoll amador,
    330    en molt sforç d’Elexandre semblant
    331    e liberall, magnanim, savi tant,
    332    que be mereix de tots esser senyor.

    333    Es dret cosi d’aquell Absalon bell
    334    en lo bon gest, agraciat, polit;
    335    amich del rey anomenat Davit:
    336    en lo ben fer abduy los aparell.
    337    D’aquest se diu de volers robador,
    338    car es molt franch amich, axi costant
    339    que no ’s al mon qui peu li pos devant;
    340    rich es aquell de qui es valedor.

    341    Donchs, pus aquests de qui·s troba parent
    342    l’an molt seguit, grandament heretat
    343    de sos custums e bona calitat,
    344    e d’esser bell, fa be que tota gent
    345    demostr’esser perfet lo Creador,
    346    natura be loable d’ell hobrant,
    347    e cascun seny vage fantesiant
    348    quall dels escrits en ell ha part major».

    349    Dit aço, de mi·s lunyaren
    350    ensemps parlant una stona.
    351    Puys abdos me seludaren
    352    dient: «La noble persona,
    353    Don Alfonso de Cardona,
    354    de qui tant avem perlat,
    355    cert, molt veure desijam,
    356    e tot dret alli anam
    357    per conservar s’amistat;
    358    axi, si res li vols dir,
    359    som prests ton voler seguir».
    360    Respongui: «A vos, senyora,
    361    de qui bon seny s’enamora,
    362    e a vos, lo meu senyor,
    363    qui feu tant amor valer,
    364    no us poria satisfer,
    365    segons es merexedor;
    366    sol vos supplich li doneu
    367    aquest escrit co·ll veureu:

    368    Yo he serquat, e so mal trobador,
    369    mas he trobat, con mes e ’nat sercant,
    370    qu’el mon no deu çercar d’aqui avant
    371    qui trob’a vos, pus sou de tots millor».

 

 

 

Ed. Gemma Navarro, Rialc 2002.

Ms.: P, cc. 159v-167v. || 66 be l’amostret] bel amostert. 86 be·m] ben. 87 tos] tots. 102 E viu en] En viu en. 163 qui l’u a l’altre] lu alaltre. 170 qui·ls] quil. 198 pot] pots. 277 que·ls] quel. 315 fo] fa. 329 de] en. 331 e] en. 345 demostr’esser] demorst esser.

Vedi altra edizione di 175.19a (= vv. 105-142).

 

Incipitario di Lleonard de Sors
Indice degli autori

Rialc