Rialc
Rao 0c.6

            Corpus dels Cavallers de València


    1      Rey eternals, inmens, victorios,
    2      a tes lausors altament razonar
    3      trestots fizels huey se deu preparar,
    4      himpnes de gauig spanden e xansos.
    5      Labis e cor, en una consonansa,
    6      en psalms de laus, ab dousa resonansa,
    7      en ardor gran, se deuen tuyt obrir
    8      als teuts fayts sants e los dos benesir.

    9      Lagrames don eres devocios
    10     de gauig inmens de que [·s ] vulan usar,
    11     e caritats autament alegrar
    12     s’esfors, e crit de cor oracios.
    13     Xante la fes er e blanc sperança,
    14     e clerch e laych, en concort amistança,
    15     vullam solas e joch d’onor bastir
    16     ez honestats denc se de joy florir.

    17     Enquer xascus, ab corage baudos,
    18     en aycest jorn sollempne, celebrar
    19     denh xant devots ez ane adorar
    20     al Qual tot sol tany adoracios,
    21     Jhesus, Senyor, summa benuhiransa,
    22     Deu ver e hom en una colligansa,
    23     ez anyels purs, que·l mon volguist venir
    24     per bataylar la mort e destrohir.

    25     Als teus grans laus promou granda razos
    26     tots los fizels, car devem trespassar
    27     d’est malvat mon al Payre. Pres cenar
    28     instituist sagrament precios
    29     del tieu sant Cors e del Sanch, en membrança
    30     de ta greu mort, dan lo Cors en semblança
    31     de pa, e vi feu en sanch convertir
    32     per los pecats e los forfaigs delir.

    33     En aycest pur sagrament glorios
    34     en que·ls senyals as volguts innovar
    35     molt santament es miracles mudar
    36     ez el Qual es tots gustars delitos,
    37     tota dousors, vida, joy, benanança,
    38     es Tu present en propia substansa,
    39     sots de senblan forma, car derrenclir
    40     no vols los teus, als quals te fas fruir.

    41     E mays, volents, per joy pus abundos,
    42     en Tu mostrar largitat singular,
    43     maneyr enquer de tot’amor passar,
    44     far t’est volgut menjar molt saboros
    45     per relevar l’ome de malanansa
    46     e tribuir dels pecats perdonança,
    47     e que, menjan Luy, puxam provenir
    48     lay on fis gauigs no pot lonch temps fenir,

    49     Sagraments auts e mereveylos,
    50     el Qual es sems del tot, senes duptar,
    51     per trop major caritat demostrar,
    52     Tu, donadors justa t e le[s teus] dos,
    53     planeyramen es ab gran abondança,
    54     e del Qual es certana confianza
    55     que tots bes fay e virtuts conseguir,
    56     dona conforts, fazen quants mals fogir.

    57     Tu est lo Pas sant, dous e vigoros,
    58     lo Quals menjan onques no·s pot mermar
    59     ne consumir, ne·l menjant transformar,
    60     al Qual saluts est e perfeccios.
    61     Ans qui·l reeb fermements confirmansa
    62     ab Aquell ha gauig e perseveransa,
    63     e may no pot ne lassar ne flaquir,
    64     car fay de mort en vida revenir.

    65     Jhesus, ver Deus, dels angels alagrança,
    66     pas e myralls ses degun’alternança,
    67     cest poble denhs per ta merce regir
    68     e conservar tostemps al teu servir.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Els certàmens poètics valencians del segle XIV al XIX, València, Institució Alfons el Magnànim, 1983, p. 97.

 

Incipitario del Corpus dels Cavallers de València
Indice degli autori

Rialc