Rialc
Rao 139.5

            Gilabert de Próixita


    1      Be volgr’esser ten beneventuros
    2      que·m [des] Amor de midons ben voler;
    3      mas ab tot ço, ella sab tant valer
    4      que, si no·m val, no m’haura menys joyos;
    5      que·ls sieus pretz tany del mon cavallers cen,
    6      e d’escuders mil e tants quants vos playa.
    7      Per que·l seray franch ez humil serven;
    8      e si·m fay mal no·s pes que me n’ straya,
    9      car on plus l’am, e plus gaug me repren.

 

 

 

Ed. Martí de Riquer: Gilabert de Próixita, Poesies, Barcelona, Barcino («ENC»), 1954.

 

Incipitario di Gilabert de Próixita
Indice degli autori

Rialc