Rialc
Rao 90.16

            Romeu Llull


    1      Si us he mal dit en pensar ni per obre,
    2      no·m do Deu be ni so que li deman;
    3      si us he mal dit, quant fas me vingue ’n dan.
    4      visque ’n lo mon trist, malcontent e pobre;
    5      si us he mal dit, la casa·m caygue sobre
    6      sens confessar muyra com a dampnat;
    7      si us he mal dit, veure·m puga orat
    8      en l’aspital, que james lo seny cobre.

    9      Si us he mal dit, que mon servey pres sia
    10     en tot desgrat sens haver galardo;
    11     si us he mal dit, haje ’n puniçio,
    12     per gran que fos mes ne merexeria;
    13     si us he mal dit, l’offença tornaria
    14     tot’en mon dan, pena, dolor e dolors;
    15     si us he mal dit, james merçe de vos
    16     de mos treballs haje la vida mia.

    17     Si us he mal dit, la carn me caygue trossos
    18     de tot mon cors per malaltia greu;
    19     si us he mal dit, rabie·m prengua·l peu
    20     tot fins al cap, que·m menyg les mans a mossos
    21     si us he mal dit, vingue’in dolor als ossos,
    22     tal que james no puga reposar;
    23     si us he mal dit, als lops donen menjar
    24     la mia carn, a feres, corps e gossos.

    25     Si us he mal dit, tot hom de mi mal diga
    26     com de ribalt que ten leix crim comet;
    27     si us he mal dit, me sia l’un ull tret
    28     e per la tos ma lenga se castigua;
    29     si us he mal dit, que·m siau enemiga,
    30     lo molt que us am me vingte ’n desamor;
    31     si us he mal dit, mos delits en dolor
    32     sien tornats, e pena per amiga.

    33     Si us he mai dit, mort, terra no·m consenta,
    34     la mar me lans puys cors mort no consent;
    35     si us he mal dit, no sia penident
    36     de mos peccats, l’infern de mi·s contenta;
    37     . . .
    38     tot sobre mi vingua quant mal he dit;
    39     si us he mal dit, de mi us vingue ’n oblit
    40     com si mort fos anys passats mes de trenta.

    41     Par e sens par, feu que no us desatenta
    42     fals pensament, no prengau tant despit.
    43     Sabut lo ver, sera mon mal finit,
    44     de tants anuigs fareu gran delit senta.

 

 

 

Ed. Jaume Turró: Romeu Llull, Obra completa, Barcelona, Barcino («ENC»), 1996, p. 177.

 

Incipitario di Romeu Llull
Indice degli autori

Rialc