Rialc
Rao 14.12

            Fra Joan Basset


    1      Yeu vos requir, Na ladria malvada,
    2      me detz lo cor que m’havets vos furtat
    3      fort falsamente ab granda malvestat,
    4      usant d’ayço que sots acostumada;
    5      e si no u feyts, iray a senyoria
    6      . . . 
    7      cridant fortment dret del layre de mon cor
    8      de qu’yeu, caytiu, privat visch ab dolor.

    9      Ges no us pensets per vostra gran beudor
    10     m’espordiscats ne·m fassats tan jueu
    11     que gens no us gos demendar ço del meu
    12     que m’havets tolt en forma de traydor;
    13     ans vos avis qu’eu vos daray un clam
    14     denant la cort, qui demostrara l’am
    15     ab que m’havets lo cor axi ginyat,
    16     e vos serets punida del barat.

    17     Haya, jo us prech, vostra joch prou durat
    18     e no·s burlets de me d’eres anan,
    19     car si me·n clam, no us ne riurets engan:
    20     tal pag’auretz de vostra malvestat.
    21     E sol que·l meu yeu pogues recobrar,
    22     ges no us dubtets eu vos vaj’acusar;
    23     mes car ses cor yeu viure no poria,
    24     força m’es gran que prena qualque via.

    25     Jats vos siats la plus belha que sia,
    26     si no·m volets, yeu aytanpauch vos vulh,
    27     si mal perdats vostra falaguer hulh
    28     ab que·m faris ten fort lo primer dia;
    29     car be sab Deu no·m curava de vos,
    30     mas vostr’esguart ab enginy cautelos
    31     aixi·m lença soptamen mon coratge,
    32     que no say com me caygui en servatge.

    33     Pus me’ tingues jus vostre vesselhatge,
    34     n’avets jugat tots jorns a la pilota,
    35     es a la fi m’avets dada tal sota
    36     disen que·m luny de vos en mal viatge.
    37     E no·m voletz restituhir lo cor
    38     per metre·m mils lo cap al derrador;
    39     d’on vos dich clar, Na falça desleyals,
    40     que certamen vos menten los senyals.

    41     Jats que de vos no·n haya sino mals,
    42     enquer no vulh vostr’anima pardats,
    43     ans desig fort mon dan satisfessats
    44     per squivar les penes infernals.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas, Lírica trobadoresca del segle XV. Joan Basset i altres poetes inèdits del Cançoner Vega-Aguiló, Barcelona, Institut de Filologia Valenciana - P.A.M., 1988, p. 78. — Rev. Miriam Cabré.

Ms.: Hb.

 

Incipitario di Fra Joan Basset
Indice degli autori

Rialc