Rialc
Rao 138.3

            Francesc Prats


    1      Ara confes que so merexedor,
    2      per mos peccats, del turment infemal;
    3      ara confes dignament sofir mal,
    4      y de molt mes, fet vexell de pudor.
    5      Ara confes no ha condigna pena
    6      lo que ha justat mon viure profanat.
    7      Ara confes, si Deu m’ha oblidat,
    8      fou que lo crim me te pres ab cadena.
    9      Si en infern, Senyor, me collocau,
    10     feu justament de la cosa qui es vostra;
    11     lo mal obrar, ab lo punir, se mostra.
    12     E donchs, Rey just, feu ne tot lo que us plau;
    13     haureu obrat dret judici ab mi;
    14     pero vivint, posau me bones obres.
    15     O, lum de lum, no sia ab los vils pobres.
    16     Loar vos vull, y no blasmar mesqui.
    17     Si del vassall es fer segons que pot,
    18     justificant la sua intencio;
    19     si del vassall es la gran culpa dir,
    20     de Vos, Senyor, es lo molt perdonar;
    21     si del vassall es lo be sperar,
    22     yo sper aquell per que us puxa servir.
    23     Y pres sfors de tanta pietat,
    24     qui en los cels es, de hun sotsmatit,
    25     ab humil cor, elevat sperit
    26     y juntes mans, sobre terra prostrat,
    27     crit vos, mon Deu, suau i piados,
    28     perdonador, advocat invisible,
    29     alt e beneit, poder incomprensible,
    30     en lo jutjar siau me gracios.
    31     Per so, humil aci vull contemplar
    32     a Vos, Jesus Senyor, posat en creu.
    33     Per so, humil, penident me fareu.
    34     Y promet vos un Deu sol adorar.
    35     Per so, humil, presa confessio
    36     y satisfet, segons que he poscut.
    37     per so, humil, sperant que m’ajut
    38     vostre poder, fas tal oracio.
    39     O bon factor de tota creatura,
    40     monarcha Deu, infinida bondat,
    41     en aquest loch, per Vos fonch inspirat
    42     mestre Ramon, mirant la gran figura
    43     del Crucifix, liberal donador
    44     a qui es dispon ab dreta intencio.
    45     A Vos deman, Bondat, i no sols bo,
    46     que me spetxeu per vostre servidor.
    47     Elegis lo de tanta vanitat
    48     en que es nodri, fet senescal del rei,
    49     en vil amor ligat, no servant ley,
    50     fins aquell jorn que per vos fonch tocat.
    51     Mitja li fes de sa enamorada
    52     qui li mostra lo temps en que el perdia.
    53     Ell, recordat, considera la via,
    54     y, en instant, hac la vida alterada.
    55     Vench ab fervor, penident, confessat,
    56     en aquest puig, prompte a servir vos
    57     humil i franch, agenollat, ploros,
    58     y demana merce de son peccat,
    59     e que morir aparellat seria
    60     per vostre honor; y dava us lo voler,
    61     son apetit y desig y saber.
    62     La creu seguir de bon grat consentia.
    63     lexa muller, fills y possessions,
    64     rendes, censals, mobles i violaris
    65     amichs, parents, honors i els voluntaris,
    66     ab molt scarn, li donen passions.
    67     Ell, ab sfors, temptat, se alegrava;
    68     pero, un jorn, la muller lo torba;
    69     venint aci, i lo deute demana.
    70     De on, ab plor, trist, se desconfortava.
    71     Aparech li, per donar li confort
    72     en sos treballs, la Sobresancta Mare
    73     d’Home y Deu, y ab alegra cara,
    74     li dix: «Mira, vet mon Fill que t’aport,
    75     infant petit». Y ell besa li lo peu.
    76     Oh visio de molt gran excellencia!
    77     Mostras, infant, l’infinida potencia
    78     e confirmas aquell en lo vot seu.
    79     Vegades sinch, vos li apareguets e
    80     en creu posat, dins aquella celleta.
    81     Lo seu voler y la pensa discreta
    82     del tant devot, y vostr’honor prenguets.
    83     Fet gracios, illustras li la pensa.
    84     de on, senti lo goig de paradis,
    85     com feu Sant Pau, e axi l’absorbis
    86     que, mes avant, no us volgue fer ofensa.
    87     Vos infundis lo do de sapiencia
    88     en los seus pits, per tal que, ab fervor,
    89     als no crehents mostras un Creador
    90     en Trinitat, dotant lo de sciencia,
    91     y de consell, y de enteniment,
    92     de pietat, y do de fortalesa.
    93     De so feu vot y, seguint tal empresa,
    94     martyri pres lo cavaller valent.
    95     Aci, Senyor, vos permetent li, vench
    96     l’angel beneit en forma de pastor.
    97     Parlant ab ell, li dix: «No hages por.
    98     Los libres teus y Art, que davant tens,
    99     seran llansats, y greument perseguida;
    100    pero la fi obtindra gloriosa.
    101    Mira la ley de Jesus graciosa
    102    qui, trecents anys, per molts fonch scarnida».
    103    Beneint lo com a profeta sanct,
    104    besa aquell ab lo senyal de pau.
    105    O loch sagrat, ahon morir me plau!
    106    Y fet absent, no el ve d’aqui avant.
    107    Los qui y vindran descalsin se los peus;
    108    que sant loch es, y mostren ho les obres.
    109    Aci son richs los voluntaris pobres,
    110    a vos loant, Senyor, ab altes veus.
    111    Papes y reis, studis y ciutats
    112    peregrinant, devotament cridava:
    113    «Oiu, oiu la gran veu, qui sonava,
    114    dels Apostols! Per que no us despertats?
    115    Dormen aquells qui la sanch de Jesus
    116    prenen ab frau. Y el dur infern abrassa
    117    tots els infels. Y no es troba qui fassa
    118    provisio a tan cruel abus».
    119    Lo seu desig, Senyor, s’acabara
    120    quan sera temps per vos ja ordenat;
    121    pero ningu no resta scusat,
    122    si ab tot sfors, no y fa quant fer pora.
    123    Era que·s fes continua batalla
    124    per recobrar lo Sepulcre Sagrat.
    125    Asso scrivi, y per foll reputat,
    126    diu ell mateix: «Ramon en va treballa».
    127    Libres feu mil o pus, si son comptats;
    128    e a Paris la sua Art aporta.
    129    Davant los grans doctors la publica,
    130    e foren li per oydors dotats,
    131    quoranta, en Lig, mestres y batxallers;
    132    e entre ells fonch lo Johan Scot.
    133    Ab jurament, sens discrepar un mot,
    134    libres i Arts jutjaren vertaders.
    135    D’amor ences per lo Sant Sperit,
    136    obtinguda del Pare Sant licencia,
    137    perque servas justa obediencia,
    138    fonch a Tuniz, ahon molt ha scrit.
    139    E ja fet vell de setanta nou anys,
    140    quant dels Nadals mil e trecents comptaven
    141    y quinze mes, los qui l’acompahyaven
    142    trauen lo deça, ab treballs y afanys.
    143    E caminant pel regne de Numida,
    144    com bon vassall, leyal a son Senyor,
    145    presa la creu, y scalfat lo cor
    146    de caritat, que no te ley ne mida,
    147    deia ab gran zel: «Tot quant crets es falsia,
    148    mahometans, puys negau Trinitat
    149    esser en Deu». Per so, apedregat
    150    fonch cruelment, al raval de Bugia.
    151    Y prop del riu, sobre hun munt de fems
    152    llansat, els cans no el gosaren tocar.
    153    Y en la nit, fonch vist un lum molt clar.
    154    De on, los devots se justaren ensemps,
    155    dich crestians, al Rey lo demanaren;
    156    qui, atorgant, mana que als fos donat.
    157    Aixi que el cos seu, a Mallorques portat,
    158    als Fra menors i en guarda·l comanaren.
    159    Miracles grans, Senyor, haveu obrats
    160    per los seus precs. Y mostra s’, aquell dia,
    161    quant se pres foch, cremant la sacristia
    162    de Sant Francesch, ahon, incinerats
    163    tots los arreus, y les parets cremades,
    164    resta lo cos de aquest gran doctor,
    165    no lisiat. Dins fust y per honor,
    166    foren ses carns sots la trona posades.
    167    Si en aquest Munt de Randa, qui llorer
    168    interpretat es de lengua morisca,
    169    tant gran be es veu, qual sera qui no isca
    170    per pendre el ram y les muses haver?
    171    Cuyten lo pas; que tristor los seria
    172    no haver vist Munt de tal dignitat.
    173    Mirem Aquell com sta elevat,
    174    ab fixos ulls a la font qui el nodria.

    175    Port de repos, Jesucrist, en qui es fia
    176    vostre sirvent. Y sia collocat
    177    yo on Ell es, crestia ab veritat,
    178    y zelador de la sagrada via.

    179    Mare de Deu, no cessi, nit ne dia,
    180    cantar laors de la vostra bondat.
    181    Ell prech que us prech qui tinch per advocat,
    182    diga per mi: Ave, dolsa Maria!

 

 

 

Ed. Gaspar Munar i Miquel Pascual: Francesc Prats, Llibre de Contemplació, Palma, Font, 1985, p.143.

 

Incipitario di Francesc Prats
Indice degli autori

Rialc