Rialc
Rao 94.54

            Ausiàs March


    1      Malventuros no deu cerquar Ventura:
    2      croar se deu lo front com l’anomenen,
    3      no desloant los qui favor ne prenen
    4      entreposant lur bon enginy e cura.
    5      Negu no deu son juy tan prest aver
    6      que cell desllou qui Ventura vol fenyer,
    7      no virtuos, denegant li atenyer
    8      ço que sos fills han menys d’algun saber.

    9      E leix me, donchs, d’esser aventurer,
    10     si be no·m pusch tant retraure ne strenyer
    11     qu’en contra d’ell me pogues tant empenyer,
    12     si que fugis a son peu molt lauger.
    13     Senyor es gran, bens mundans regidor,
    14     e son juhy es a l’hull amagat,
    15     ferint vos lla d’on sereu delitat,
    16     e que·l delit vengues tot per Amor.

    17     Lonch es lo temps del continuu dolor
    18     a part detras; car son cinch anys passats
    19     que·m fuig delit com hy suy acostats,
    20     ffent me sentir fret apres de calor,
    21     diverssitat de cassos aportant
    22     per desgastar d’Amor lo benifet;
    23     dels bens d’Amor conservador se·n ret:
    24     ffora content yo qui so desijant!

    25     A Deu ne·l mon no so d’Amor clamant,
    26     car be ha dat aygu’a ma granda set;
    27     no sadollat, mas compte li n’es fet
    28     no pot complir ço que so desijant;
    29     e no mereix algun repreniment,
    30     car del cel terç eguals forces nos fa
    31     segons cascu a ’mar dispost esta,
    32     e tant com pot estreny son manament.

    33     Fortuit cas m’a fet esser absent
    34     del foch d’Amor qui ja m’illumina;
    35     en millor cas Ventura l’apaga,
    36     e yo son cert qu’Amor ne fon dolent;
    37     per que no·m clam d’Amor, mas de Ventura,
    38     car son poder me ha desfavorit;
    39     en abando no·m vol haver jaquit
    40     ans persegueix amor e ma gran cura.

    41     Lir entre carts, del mon deu perdre cura
    42     qui li cove d’Amor perdr’esperança,
    43     e tal o qual es d’Amor la fermança
    44     ab lo desig que li dona punctura.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiàs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinàs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Pagès XIV.

 

Incipitario di Ausiàs March
Indice degli autori

 Rialc