Rialc
Rao 94.88

            Ausiàs March


    1      Quant mes amau, tant mes temor teniu,
    2      vos e cascu, de perdre lo guanyat;
    3      d’aci·s segueix que tostemps presumiu
    4      altri sens vos la vostr’amor combat.
    5      E tal pensar, ab lo reçel mesclat,
    6      donant de vos semblant sospiçio,
    7      causa lo reny, duptant mutaçio
    8      per lo plaher de altra calitat.

    9      Tractant d’amor, ab la qual tot hom viu,
    10     lo natural, d’on promou amistat,
    11     mou tal contrast que abduy fan l’esquiu;
    12     temorejant cascu ser transformat
    13     en altr’amor, mouen tots jorns debat;
    14     car res que am ab inclinaçio
    15     gelos vol ser, si ha perfecio.
    16     E veu per que renyant cascu ’s amat.

    17     Tots los doctors que yo he cartejat
    18     trob que hu han dit, fent ne conclusio:
    19     l’speriment, sens operaçio,
    20     dupten los mes, ab gran neçesitat.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiàs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinàs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Pagès CXXVI. — Risposta a Bernat Fenollar (cfr. 60.17).

 

Incipitario di Ausiàs March
Indice degli autori

Rialc