Rialc
Rao 0.127

            Poesie anonime


    1      Sapiats, senyer En Ricard,
    2      sens alguna duptança,
    3      que·l molt alt rey e honrat
    4      del dret tindra la balança;
    5      e sera la seu ussança
    6      dels mals fer punicio,
    7      e als bons defensio
    8      ell fara ab la seu lança.

    9      Lo regna tindra en pau,
    10     esquivant malvolença.
    11     E tindra en son palau
    12     q’en la sua absença,
    13     si algu fara offença,
    14     de present sera punit.
    15     No y aura nagun ardit
    16     de fer alguna fallença.

    17     Ell entrada de molto
    18     ffara en la primaria,
    19     e apres, com a leho,
    20     mantendra la senyoria.
    21     A vos clara cossa sia
    22     que tindra del mon lo pern:
    23     axi u trop en lo sistern
    24     de la mia profecia.

    25     Esquivara questions,
    26     advocats e juristes,
    27     e falses proposicions
    28     per l’argument de legistes;
    29     mes amara que sien vistes
    30     les rahons molt prestament,
    31     e donar ver jutgament
    32     sensa logichs e sophistes.

    33     Millor sera pells manuts
    34     que pells grans e grosos,
    35     de que·s tindran per perduts
    36     mordent se les mas a mossos.
    37     Vahent se roure los ossos,
    38     molts dells se panidiran;
    39     si atras tornar volran,
    40     veurets sens caps lurs cossos.

    41     Ell deu regnar longament,
    42     segons c’us de strologia.
    43     Ver es que un tractament,
    44     per alguns qui han batlia,
    45     sera la cuberta via:
    46     contra ell sera tractat.
    47     Lo regna sera torbat
    48     per aquesta tal malia.

    49     Lladonchs ell aura affany
    50     segons que lo cell ordona,
    51     e cell qui destruch li tany
    52     contra ell pendra scona,
    53     e molta noell persona
    54     seguira cesta error.
    55     Sera, adonchs, gran rumor
    56     en lo comdat de Barchinona.

    57     Castella e Arrago
    58     algun temps seran en guerra
    59     e en gran divisio,
    60     si lo meu saber no s’erra.
    61     Ffoch exira d’Englaterra
    62     qui per l’ayre volara;
    63     un temps e mig durara
    64     e puys sera mes sots terra.

    65     Cest sera major cayrell
    66     e mays perillosa cossa
    67     que·l fet del comte d’Urgell
    68     ne le seu leugera nossa.
    69     E, posats de sots la fossa,
    70     lo dit foch pus no noura.
    71     L’espira que gitara
    72     sera del seu fill sposa.

    73     Grans fets de son cap fara
    74     sens consell de sa conpanya.
    75     Lo regna governara
    76     guordant lo de gent stranya,
    77     e cell qui contra ranya
    78     vendra a perdicio
    79     . . .
    80     de fora en la conpanya.

    81     . . .
    82     volra fer nova conquesta
    83     e, lo fet ja comensat,
    84     dins sa host fara gran festa.
    85     Per la injusta requesta
    86     tot son fet sera torbat:
    87     molt hom sera captivat,
    88     mes de mil perdran la testa.

    89     De ira e de gran dolor
    90     sera la cruel jornada.
    91     Ladonchs, gran terra e pahor
    92     haura la gent batayada:
    93     molta gent morta, nafrada
    94     veurets jaure per los plans.
    95     Camparan molts castellans
    96     perque saben l’encontrada.

    97     Qui tot ho vol tot ho pert,
    98     segons que·l proverbi posa.
    99     Prenent lo poch profert,
    100    no sera dita nossa.
    101    Si la porta sera closa
    102    d’eycella cupiditat,
    103    lo mal veuran adobat
    104    e en be tornat la cossa.

    105    Ell volra vanir a fi
    106    de la gent no convertida:
    107    digats, de part de mi,
    108    que no u veura de sa vida.
    109    La gent per ell stablida
    110    decauran en gran perill;
    111    cent no·n camparan de mill
    112    al rompre de la bastida.

    113    Eu say que molts parleran
    114    que·l meu dit es gran follia,
    115    mes quant de fet ho veuran
    116    diran: «per Deu, molt sabia!»
    117    Vos dich que l’estrologia
    118    mi demostra clarament
    119    de sanch gran scanpament
    120    en terra d’Andolosia.

    121    Axi com damunt vos he dit,
    122    longua sera la seu vida.
    123    Si per los seus sera tresit,
    124    eu no he dich mentida:
    125    car, la causa stablida
    126    per lo viure naturall,
    127    cella mort accidentall
    128    ans del temps la ffa finida.

    129    De amors grans pudors
    130    exiran sensa fallença
    131    entre los dos grans senyors,
    132    segons la mia sciença.
    133    Per si volta la potença,
    134    aycell qui es vuy pubill
    135    guard se no tingua en vill
    136    ffer hi bona providença.

    137    Sera, donchs, molta rumor
    138    en tota terra d’Espanya,
    139    e veureu lo gran tudor
    140    aplegar la seu conpanya.
    141    . . .
    142    sopte sera desconffit;
    143    en dimarts sera trasit,
    144    e no gens per gent stranya.

    145    Lladonchs ell retornara
    146    prestament al novell papa,
    147    e franchament sa matra
    148    sots la vermella capa,
    149    dien: «mon cosi, ara papa,
    150    ço que nos fem a gran tort;
    151    de la mort mi a stort
    152    un gay xiveller de xapa».

    153    Assi·m dix lo dit, Ricard:
    154    «Assi·m par gran mervella
    155    que nos ajats judicat
    156    so que sera de la Sglesia.
    157    Per ço que eu mils vos creya
    158    placie us a mi declarar
    159    de aquest papa son affar,
    160    mal cell qu’el m’aperella».

    161    Lo cell mi diu clarament
    162    qu’eycella luna antigua
    163    no exira del ponent,
    164    e quescu ço que·s vulla digua.
    165    Natura vey que desligua
    166    ço que havia liguat.
    167    Sots taut sera possat
    168    ans de .iii. anys si molt trigua.

    169    Apres que sia mort,
    170    tots aquells del breviari
    171    elegiran d’un acort
    172    altre divinal vicari.
    173    . . .
    174    sera en haver tressor:
    175    cove que la Sglesia plor,
    176    regida per tal corsari!

    177    Si no que·l temps sera breu,
    178    seria guasta la Sglesia,
    179    car, segons lo saber meu,
    180    sera lop sots pell d’oveya:
    181    de ço que la luna feya,
    182    lo contrari ell fara;
    183    mas lo fet se adobara
    184    apres una gran paleya.

    185    E puys veurets clarament
    186    ayço que lo cell ordona
    187    del dit gran rey de ponent,
    188    e furtuna que y condona:
    189    volent fer nova corona
    190    dins la Illa del foch,
    191    sera torbat tot son joch
    192    pel senyor de Pampalona.

    193    O mala e cruel mort,
    194    gran es la teu senyoria!
    195    Per ton delit e deport
    196    torna en malanconia.
    197    Suplich ta, per cortesia,
    198    que mos prechs vulles ausir:
    199    al dit rey lexes finir
    200    sos dies ab alagria.

    201    Aci, senyer En Ricard, fas ffi
    202    de la meu loquença.
    203    Clarament vos ay posat
    204    ço que mostra la meu sciença.
    205    Matets vostra diligença
    206    aquest fet secret tenir;
    207    si no u fets, sens mentir,
    208    guonyarets malvolença.

 

 

 

Ed. Gemma Brunat, Rialc 2001.

Ms.: Biblioteca de Catalunya, 490. || 6 fer] fets — 28 l’argument] largament — 28 legistes] legistes corregint juristes — 36 se] sa — 37 se] sa — 38 se] sa — 77 contra ranya] contraraya — 91 gran terra e pahor] pahor e gran terra — 113 parleran ] parlen — 142 desconffit] descoffit — 154 Assi·m] a ssem — 167 taut lectura conjectural — 172 vicari] vicarij — 183 se] sa.

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc