Rialc
Rao 0bis.

            Poesie anonime aggiunte


    1      Vejats que diu nostre pare Adam
    2      e Sech, son fill, qui u anech refermam:
    3      «Mesclats l’aygua ab lo foch suaument
    4      tro sien uns, alre no us hi convent,
    5      Ajats lur pes e lo foch que·ls cove
    6      fins que vejats en ell cecada pau.
    7      e disolets e congelats exament.
    8      No u alongets mes de un jorn verament.
    9      Verets negror e blanchor radiant
    10     e vermellor luzent». Lo payre sant,
    11     Nohe, fon primer, lo qual Deu ama,
    12     que a dos mots tota l’obra fina:
    13     «Fay pars de l’aygua e del foch
    14     e no vulles coytar ho trop».
    15     Aristotil fon mestre natural
    16     e Plato, qui ho diu altretal,
    17     e Faraho, Alexandri e Aron,
    18     Teophilus, Evax e Salamon;
    19     Sydrach, Lili e Rasis ab plaser,
    20     Hermes, Batten, Avicenna per ver;
    21     Morienus, Geber lo Sarrasis,
    22     e Maria, Josep e Mereris;
    23     Moyses gran e lo bisbe Saul,
    24     Adrianus, Ypocras e Abacuch.
    25     Mais son de mil los mestres qui la feren
    26     e carament en libres la meteren.
    27     E lo prous en Jacme, qui anech refermar,
    28     e los altres dixen que axi u deu fer,
    29     qui quatre vets lo magisteri dits
    30     e no y cal mays, per Sant Danis:
    31     «Fay pols, dissol e congela exament
    32     tro sia negra, blancha e luxent
    33     e vermella dins un vexell
    34     sobre foch radiant com solell».
    35     Vegiats que diu Mafoma, sabidor,
    36     e Ermogenes, lo gran encantador:
    37     «L’aygua viva, clara e luzent,
    38     mes no·s moura sens l’aer verament.
    39     Lo foch es calt, vermell e volatil:
    40     no cremara sens la terra gentil,
    41     que mayre es de tot lialment,
    42     negra, blancha, vermella e pudent».
    43     Entendets ho, no u metats en oblit,
    44     car verament tot clar vos ho he dit
    45     a vosaltres, que no entenets,
    46     que los planetes no conexets,
    47     si no sabets lur noximent
    48     ni conexets lur creament,
    49     ni sabets com son engendrats,
    50     ni qual es lur payre stat.

 

 

 

Ed. Miriam Cabré e Michela Pereira, Rialc 2001.

Ms.: Bethlehem (Pennsylvania), Lehigh University Library, Le Trésor d’Alchimie, SC R 091 T798, ff. 151r-153r. || 29 magisteri] mgisteri. — 36 e Ermogenes] Ermogenes. — 46  que los p.] los p. que.

 

Incipitario degli anonimi aggiunti
Indice degli autori

Rialc