Rialc
Rao 0.75

            Poesie anonime


    1      Lo menyscap de la moneda
    2      no fa Mallol tant clamar
    3      com no poder esser par
    4      de favor ab En Çalgueda.
    5      Trist d’aquell que vuy poreda
    6      ni comprometre ab parent,
    7      que la lum d’or y d’argent
    8      l’a fet dar en la sendera.
    9      La panadera.

    10     Ab lo bon dret que·s trobava
    11     Mallol obtengue sentencia;
    12     apres ley han revocada
    13     sens citar lo en absencia.
    14     Poc val dret, menys diligencia
    15     si lo jutge a la part declina;
    16     poc hi val la Clementina
    17     postorals que be us hi fera.
    18     La panadera.

    19     Deu volgue citar Cahim:
    20     demana li de son frare,
    21     fill d’aquell de hont exim,
    22     vostron pare y mon pare.
    23     Cascu d’aquests vos raptara,
    24     nengu no us ne desenculpa;
    25     si fos poca vostra culpa
    26     ignorancius hius valguera.
    27     La panadera.

    28     Decretals haveu comprades
    29     en edat de .lx. anys;
    30     los tests teniu per stranys
    31     y les gloses per reprovades.
    32     Prou mals anys teniu ausades
    33     vos y tots los que advocau,
    34     may sentencia [no] guanyau
    35     trahen me l’ull ab la primera.
    36     La panadera.

    37     Ni vos teniu Instituta
    38     ni Digesta ni Volum,
    39     ni menys comportau disputa,
    40     ans teniu prou bolum;
    41     ni hoyu lo gran bolum
    42     ni la gent quant vos te en odi,
    43     no teniu sino hun Codi
    44     que hun flori no se n’haguera.
    45     La panadera.

    46     Los Casos y los Sumaris
    47     se que teniu de Bernat,
    48     que si·ls haguesseu ben mirat
    49     no us vingueren tants contraris.
    50     En las posts y en los ermaris
    51     alla cascu·s desiverna,
    52     y el Jacobus de remerna
    53     lança brams dins la pastera.
    54     La panadera.

    55     De las leys que son vulgadas
    56     d’ellas no son prou fornit;
    57     qualsevol letrafarit
    58     les ha tant ja recitadas.
    59     Cobriu vos de las flaçadas,
    60     que de leys no n’haveu pro,
    61     ni teniu dret ni raho
    62     ni en res servau manera.
    63     La panadera.

    64     Ab lo aldiaco haveu guanyada
    65     certament tanta riquesa,
    66     que la casa haveu mudada
    67     y la roba sens despesa.
    68     Ya no y cal fer mes contesa
    69     de ladras per los florins,
    70     mas teniu hi molts mostins,
    71     molts gats y una ratera.
    72     La panadera.

    73     Jo no crech contravinguesseu
    74     a orfa, viuda o pressada,
    75     si solament vist haguesseu
    76     sols las posts de l’Inforçada.
    77     A tot lo cos donau morrada
    78     y al test Si diligenti
    79     lo defora competenti,
    80     si vos may sabes hon era.
    81     La panadera.

    82     Del primer test d’aquell titol
    83     pens haver algun recobre:
    84     Susceptis es lo capitol,
    85     parlant del rich y del pobre;
    86     mas vos no mirau la obra
    87     sino al pobre tirar.
    88     Los que volen pledejar
    89     per ço tots vos van derrera.
    90     La panadera.

    91     Vos saben Bartol y Baldo
    92     en que foren differents,
    93     ni que ploga, que lur caldo
    94     may vos han mussat les dents.
    95     Sabeu que dien les gents,
    96     majorment los de Ripoll?
    97     Que haveu mes gran trontoll
    98     en vostra lengua parlera.
    99     La panadera.

    100    Valgue·m Sant Miguel Archangel,
    101    qui te justa la balanca!
    102    Bartol, Sicilicet y Angel
    103    en mon dret do per fermansa;
    104    y visc ab la confiança
    105    del magnifich Compostula,
    106    que si fos vengut en ça
    107    y catescum gran be y fera.
    108    La panadera.

    109    Com fugireu vos de trata
    110    ab lo parent mes conjunct,
    111    si us haguessen dat perpunt
    112    de judicis examinata,
    113    que en la polç ab la çabata
    114    sols pujas a batxeller,
    115    y apres prengues muller:
    116    pastilencia vertedera!
    117    La panadera.

    118    Jamechs que lançar vos fera
    119    si repetisseu y no pus
    120    gallus que canta Sanct Pere,
    121    com restareu vos confus.
    122    Meteu vos en loch resclus,
    123    no us aneu, del tot perdent;
    124    guardau vos d’ejust de gent,
    125    que·ls minyons vos van derrera.
    126    La panadera.

    127    Lo cami de Solivella,
    128    Prades y Falset tambe
    129    millor lo sabeu que·l Size
    130    ni que la Digesta Vella.
    131    Agrahiu ho a Na Tosquella
    132    qui us cobri part de l’alberc:
    133    altrament teniu per cert
    134    que·l çel ubert stiguera.
    135    La panadera.

    136    Sagrament y homenatge
    137    me haveu fet prestar per força;
    138    vostra fusta fa de l’orça,
    139    no pot fer bon marinatge.
    140    Si us trob en lo viatge
    141    jo us acastare a la mort
    142    o us stranyare tant fort
    143    que us fare una gran singlera.
    144    La panadera.

    145    Que sens fer la panadera
    146    sap fer Mallol qualque cosa,
    147    y sabra servar manera
    148    en traure del mon qui·m fa nosa.
    149    Vostra persona haveu enclosa;
    150    mas si jo us hic puch entrar,
    151    jo us fare tant gros cagar
    152    que fareu civada sençera.
    153    La panadera.

 

 

 

Ed. Martín de Riquer, «Las “coplas de la panadera” en Cataluña», Philologica Hispaniensa in honorem M. Alvar, vol. III, Madrid, Gredos, 1986, pp. 435-450, a p. 445.

Cfr. 0.92, 0.93.

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc