Rialc
Rao 94.19

            Ausiàs March


    1      Callen aquells que d’Amor han parlat,
    2      e dels passats deliu tots lurs escrits,
    3      e ’n mi penssant meteu los en oblits.
    4      En mon esguart degu ’s enamorat,
    5      car pas desig sens esperanç’aver.
    6      Tal passio james home sostench;
    7      per als dampnats nostre Deu la retench:
    8      sol per aquells qui moren sens esper.

    9      Puys mon afany es entre tots primer,
    10     Amor fa tort com se rete mon dret:
    11     als fals e pechs no·n dona fam ne set,
    12     ne fret ne calt: tots han complit mester;
    13     car no n’es hu no trobe tot son alt,
    14     merce havent si james la demana,
    15     e yo d’amor visch d’esperança vana,
    16     si·m pens haver raho d’esser ne calt.

    17     No so empes ne temptat per desalt
    18     de res qu’en vos los meus hulls hagen vist;
    19     l’enteniment per lo vostr’es conquist:
    20     en gran raho es causat aquest alt.
    21     Vos no veheu ma pura ’ntencio,
    22     car desamor vos enfosqueix la vista;
    23     per ço romanch ab la mi’arma trista
    24     com no meriu la mi’affeccio.

    25     Del pare sant no·m cal haver perdo,
    26     car mon peccat es amar follament;
    27     deman l’a mi, c’ab mon consentiment
    28     he fet d’Amor cativa ma raho.
    29     Sia content Amor del cors sens pus,
    30     e la raho servira son offici;
    31     mon sentiment, qui·s veu prim, sia nici,
    32     que no s’esguart ab qui tinga l’ull clus.

    33     Ffent be a molts a la mort me acus,
    34     car sere spill de leals amadors
    35     prenint remey a totes lurs dolors,
    36     car envers mi tota dolor es jus.
    37     Aytant com he pus alt levada pensa
    38     e netament hay en Amor entes,
    39     seny femenil fora si m’a empes,
    40     ffent a ssi tort e a mi gran offensa.

    41     Plena de seny, yo vull e Deu dispensa
    42     que per Amor yo fenesqua mos jorns;
    43     mas, si m’escap, per null temps dare torns
    44     per dona que ver’Amor se deffensa.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiàs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinàs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Pagès XXII.

 

Incipitario di Ausiàs March
Indice degli autori

Rialc