Rialc
Rao 139.10

            Gilabert de Próixita


    1      Dona, per Deu, hajats merce de mi,
    2      que·m tench en tot per vostre cavaller;
    3      e si merce de me no us play haver,
    4      playe us, almenys que us am ab lo cor fi.
    5      Car eysamen, are us playa o us pes,
    6      vos ameray e us seray franch sotsmes;
    7      mes hauray gaug si us am al vostre grat,
    8      si tot say be que no seray amat.

    9      Dona ses par, la valor qu’en vos es
    10     ffa presar trop les aultres dones mes;
    11     ez yeu me·n preu per ço que·m suy donat
    12     a dompn’aytal d’on lo mon es honrat.

 

 

 

Ed. Martí de Riquer: Gilabert de Próixita, Poesies, Barcelona, Barcino («ENC»), 1954.

 

Incipitario di Gilabert de Próixita
Indice degli autori

Rialc