Rialc
Rao 26bis.3

            Ramon Boter


    1      Prenent lo tot per la pus simpla part
    2      so tant content com Theseu fon de Fedra,
    3      e tant liguat ab vos com mur de pedra,
    4      que separar no·s pot per giny ne art.
    5      Mos sentiments d’alagria floreixen,
    6      e·l cors glaçat pren calor infinida;
    7      un gest tant dolç m’a pres de vostr’oyda,
    8      que d’aquell past mos sentiments se peixen.

    9      Si tal parlar los pechs no l’obeheixen,
    10     es ver semblant que d’ells es adversari;
    11     cascun estrem a son estrem contrari
    12     e·ls menys potents son los que no·ls coneixen.
    13     Alguns veig son qui fingen vos amar
    14     per lo cami que natura los mostra;
    15     tenint de vos en lo servell tal crosta,
    16     go que voleu no u saben compensar.

    17     Ab passos pochs vos volen demostrar
    18     qu’amor sateny per via importuna,
    19     e que·l saber esta en la fortuna,
    20     ffent lo libert al vil hom subjugar;
    21     axi·l ne pren com fa l’hom peraros,
    22     que·s te per dit dormint guanyar la vida,
    23     e si·l reptau com te casa ’npobrida
    24     dir vos ha: «Sort vische ’n lo nom ricors».

    25     No us ignor gents, mes trob me freturos
    26     en ressitar ço que tinch dins ma pensa;
    27     estrem es l’alt e dobla la crehença
    28     en presumir d’aço·m trob habundos.
    29     Cuyt dir lo mes, e com me regonech,
    30     de les mil parts no·m trob ver dita l’una;
    31     per no errar no·s troba falt’alguna
    32     dins vostre cors, e lou me que u conech.

    33     Graci’e seny, de vostre assoscech
    34     tinch dins lo cor un verme qui·m rosegua,
    35     e de tot larch ab esparanç’albergua:
    36     si us ne rieu no me·n jutgeu per pech.

 

 

 

Ed. Martí de Riquer e Lola Badia, Les poesies de Ramon Boter i l’herència d’Ausias March, in Estudis de literatura catalana en honor de Josep Romeu i Figueras, vol. II, Barcelona, P.A.M., 1986, pp. 253-293.

 

Incipitario di Ramon Boter
Indice degli autori

Rialc