Rialc
Rao 183.8

            Antoni Vallmanya


    1      Mort me donau, senyora, vida mia,
    2      per esperar de vos assignat loch
    3      on jo us pogues perlar de mi fort poch,
    4      dels enuyts greus que ’mor per vos me cria.
    5      Reyna de mi, sab Deu que ’b desigança
    6      n’estich granment, mas poch voler vos te
    7      en mi amar, e jo vull vos mes be.
    8      Guany no fas qui·n muyr: tant mal me·n cança.

    9      Donchs, que·m dieu, de vos haure sperança;
    10     dau me conort ab que m’alegrare.
    11     Trist so, catiu, tant vos am que·n morre;
    12     no se que·m fas: digau m’o ’b confiança.

 

 

 

Ed. Rialc 2000.

Mss.: JKN. Base: J. || 11 que·n] que N.

 

Incipitario di Antoni Vallmanya
Indice degli autori

Rialc