Rialc
Rao 10.6

            Mossèn Avinyó


    1      [L]o molt voler jo crech no·s pot compendre
    2      ni la virtut haver lahor complida,
    3      per ço val mes no obligar la pensa,
    4      pus l’ignorar en ella mes fretura.
    5      Altra raho contrast a mi no porta,
    6      car lo treball, vos dich, james s’escusa:
    7      mes lo dubtar fer li alguna festa,
    8      en exercir me fa venir redupta.

    9      Lo freturar a mi scilenci dona,
    10     pus no consent lo voler me soplescha
    11     en recitar los bens que ’n si abrassa;
    12     e per tal cas ma pens’es treballada
    13     en tant estrem que ja so fora d’esma
    14     e trob me tal que gens no·m plau lo viure,
    15     pus veig qu’amor ab mi fa ley moderna
    16     que no consent primors tals fer me veure.

    17     Cascu pren pler en ço que delit porta,
    18     no essent [tots] en una conaxença,
    19     car egualtat en molts no pot ser una
    20     ni tots los mals comprenen un effecte.
    21     Lo que jo pas, me dona ’stranya pena,
    22     e tem tapat ço qu’altre mes demostra;
    23     pens jo que u fa l’estar de mi absenta
    24     la qui mos mals, essent li, prop absenta.

    25     D’ella absent, deport ab mi no [a]bita
    26     ni se qu’es pler, pus d’ella no he vista,
    27     ans tots los mals ab mi·s venen compondre
    28     per dar treball a ma pensa tan trista.
    29     E lo remey james p[a]r esser prompte
    30     ffins que so junt ab qui mes me delita;
    31     si be no vol donar me presta vida,
    32     tot mon voler ab mes amor contemple.

    33     L’entendre meu en ella mes pratica,
    34     pus de tants bens reten si·l major ceptre,
    35     axi ’n saber, virtut com en bellesa;
    36     dir quins ni quals mon seny a tant no basta.
    37     Mas be conech lo dan qui·l me refrescha
    38     aquell voler que ’n ella sobrepuja;
    39     d’on la suplich vull’eser piedosa,
    40     pus en servir m[a] pensa gens no·s cansa.

    41     Alta·s de sort, qui·m fa passar vid’aspra
    42     per los esguards que dits son en ma troba.
    43     No trob remey, pus qu’ell[a·m] fa tal guerra
    44     que no·s dol gens del mal qui·m trau d’arbitre.

 

 

 

Ed. Rossend Arqués, Les poesies amb la rúbrica «Mossèn Avinyó», Venècia, s. e., 1990.

 

Incipitario di Mossèn Avinyó
Indice degli autori

Rialc