Rialc
Rao 20.2

            Capellà de Bolquera


    1      Li fayt Dieu son escur
    2      pus que la nuyt escura;
    3      en Deu es qu’om pauch dur
    4      e ço que Deus vol dura;
    5      nuyl fayt no son segur
    6      si Deu no l’asegura;
    7      bo es qu’om be percur,
    8      mas ses Deu pauch val cura;
    9      car un pus m’aventur,
    10     mays trop desaventura,
    11     e no pusch los mal dur:
    12     tant m’es fortuna dura.

    13     Vengut suy tro a l’os,
    14     a la pel e a l’ossa;
    15     solia esser gros,
    16     richs de moneda grossa,
    17     mas Deu m’a trayt tal mos
    18     que febra ’l cor m’amossa,
    19     e no hay, que m’ados,
    20     ço qu’om per fret s’adossa,
    21     ne hay argent que·m tros,
    22     ans port de mal tresd[ossa];
    23     sol l’arm’agues bon pos
    24     e·l cors fos en la fossa!

    25     Ira e dol me ten
    26     tant que non haus atendre;
    27     tal pahor hay no·m men
    28     a l’estamen pus mendre
    29     que d’ira·l cor me fen
    30     e no m’en pux defendre.
    31     Gastan lo cors, despen
    32     e non ay que despendre;
    33     per mos pecats mal pren,
    34     e non aus Deus rependre;
    35     si fas, car no m’enten,
    36     qu’El deu justs precs entendre.

    37     En est mon trop infern,
    38     c’ayço m’es pits d’inferna,
    39     car vey qu’ab mal govern
    40     manta gen se guoverna;
    41     e no trop en quasern
    42     Dieu perque·m descaserna;
    43     que·ls mals venon e quern
    44     con de be non ay terna;
    45     li guayg mi son estern
    46     e la mort m’es eterna,
    47     e d’estiu e d’ivern
    48     mals ab mi exiverna.

    49     E sitot soy falens,
    50     no guart Deus mi falença,
    51     car val a mantes gens
    52     e·ls au lurs precs e·ls gença;
    53     car mantes vetz fal sens
    54     e saubers e siença
    55     ne als pus conexens,
    56     per qu’er li hay conexença
    57     e suy vers penidens,
    58     sufren greu penidença,
    59     tant que verguonya·m vens
    60     e crey que mort me vença.

    61     Mayre Dieu conexens,
    62     valetz per conexença
    63     als morts e als vivens
    64     e no·ls guardets falença.

 

 

 

Ed. Lola Badia, Poesia catalana del s. XIV. Edició i estudi del Cançoneret de Ripoll, Barcelona, Quaderns Crema, 1983, p. 271.

 

Incipitario del Capellà de Bolquera
Indice degli autori

Rialc