Rialc
Rao 180.18

            Pere Torroella


    1      No sent, ne veig, ne hoig, ne conech res,
    2      ans m’es semblant qu’en aquest mon no sia:
    3      voler fer juy ab la raho ’s demes,
    4      que, com mes pens, mes mon seny se desvia.
    5      Ho yo no so, ho no·s pot fer que sia
    6      res del passat semblant al qu’es pressent.
    7      en so d’estrany mir tot quant fa la gent,
    8      e mon semblant repressenta follia.

    9      Per sentiment he perdut lo sentir,
    10     que·l pler no·m val ne·m nou malenconia;
    11     mas noves son variant de pertir,
    12     mostrant que feu d’aquest meu dan languia.
    13     Entre bo he mal, mon juy detria;
    14     sol me reguesch per l’istint de natura:
    15     apoderat, de dolor perdi cura
    16     e mon semblant representa follia.

    17     Sols bast sentir qu’e mon desig perdut,
    18     per desigar leixant la fantesia
    19     Caract’e tal que·m fa devenir mut,
    20     mirant aquell al recort que solia.
    21     Lavors somi despert, e que dormia;
    22     ab dret sentir, plorant conech que so,
    23     e, despertat, retorn sense passio,
    24     que mon semblant repressenta follia.

    25     Los hulls, lo cor, lo seny e lo voler,
    26     he·l pensament qu’Amor dins ell nodria,
    27     van [e]sperduts, abstrets de llur poder,
    28     seguint Amor, no sabent per qual via;
    29     e si per cars negu d’ells se cambia,
    30     volent mostrar de mon estat la contra,
    31     tots los restants ensemps li venen contra,
    32     e mon semblant repressenta follia.

    33     Be de mos mals, que per veura tenia
    34     los bens qu’absent han mon seny desviat,
    35     dels dans preniu, no de mi, pietat,
    36     pus mon semblant representa follia.

 

 

 

Ed. Amédée Pagès, La poésie française en Catalogne du XIIIe siècle à la fin du XVe, Toulouse-Paris, Privat-Didier, 1936, p. 264.

 

Incipitario di Pere Torroella
Indice degli autori

Rialc