Rialc
Rao 0bis.

            Poesie anonime aggiunte






            . . .
    1      Ausiren missa matinal,
    2      puys tornaren se·n vas l’estal
    3      e sol un petit se dineron
    4      e armeron tost e puyeron;
    5      prendon armes, aneron se·n,
    6      cavalqueron ardidament.
    7      Cant foren en una ribera,
    8      ffores apres de la carrera,
    9      els viron venir En Traver,
    10     aquel fals tratxer mocenoguer
    11     que lo mal avia mesclat,
    12     e N’Uc sabia·n la verdat;
    13     si altre vench fort be armat,
    14     mals e ardit e abrivat.
    15     Zo dix N’Uch: «Eu vey lo traydor
    16     que m’ha mes en esta dolor.
    17     E, si el no fos tant moceneguers,
    18     anch no fo milor cavalers
    19     ne que d’armes valgues re mays.
    20     Sos escuders es prous e gays
    21     e·l te hom per aventurats
    22     e pus axi·ns em encontrats,
    23     si ho lausats, en els donem».
    24     E el respos ardidamen
    25     «Vul que·m comandets l’escuder
    26     e, si·m lexats lo cavaler,
    27     eu lo us tendre afasendat;
    28     uy ajut Deus a la verdat».
    29     Con foren pres si en ausida
    30     N’Uch li dix: «La gran falida
    31     que avets dita comprarets».
    32     E el li dix: «Er manassarets
    33     can a mi serets escapats
    34     vostre elm tant gent clavelats».
    35     N’Uch e ’N Trever se feriron
    36     del mal talent e si trotxeron
    37     astas e arssons e pitrals
    38     e les cingles, d’on fo grans mals,
    39     que abduy a terra caseron
    40     e lo sen e·l saber perderon,
    41     tant fort avien aurtat.
    42     E can agren un pauc estat,
    43     cascun d’els cobre son escut
    44     sitot s’estaven esperdut;
    45     li cavaler traxero·ls brans
    46     (er ausirets colps sobresgrans),
    47     que N’Uch ane En Traver ferir
    48     sus l’elm, que a terra·l feu venir
    49     seyeras e flos e cristayls
    50     e l’un cayro, si que·l gambals
    51     no poria de la una part.
    52     Traver hac de morir regart;
    53     ço dix N’Uch: «Vos avets pres
    54     lo colp que m’aviets promes».
    55     Traver fari N’Uc en l’escut,
    56     la meytat n’ac escuxendut
    57     e·l rich asberc que es de male.
    58     Zo dix: «N’Uch, qui aytal colp de
    59     no avia trop endurat;
    60     si gran lo·l de, gran lo m’a dat».
    61     E a N’Uch cresc la felonia
    62     per lo gran colp que pres avia,
    63     e va·l sus al muscle ferir
    64     si que·l braç dret li fe partir
    65     del cors e vay a una part.
    66     «Del vostre colp no he regart
    67     uymay, si no ets esquarres.
    68     No so gens», sso dix En Trevers,
    69     que anet saser e·l saplo.
    70     «Ab aytant», ço dix N’Uch, «n’e pro».
    71     E torna sse·n sus son destrer
    72     e no hac cura d’En Traver.
    73     Ffenida es esta batayla
    74     e l’altre no valc meyns mealya,
    75     aquela que li escuder
    76     feron, que quescu un querter
    77     no tenia de son escut;
    78     tant regeu s’eron combatut
    79     que les astas e·ls elms e·ls brans,
    80     tot o trenqueren ab colps grans
    81     e quescu sa massa tenia.
    82     Zo dix N’Uch: «Per sancta Maria
    83     esta batala partire
    84     e ya pus no ho sofferre».
    85     E el li dix: «Qual meravelya
    86     si dos lops vencen un’ovelya».
    87     L’altre respos: «No us tocara
    88     ne certes ja no·m n’aydara.
    89     O·m vençrets o jo us venqre
    90     e, si us toca, d’el me partre;
    91     que ben deuria semblar ver
    92     que n’agues egual vos poder
    93     que ab mi no avets tant gasayat
    94     si·m toquas fort be us he toquat».
    95     E el li dix: «Certes, ver es,
    96     mas vos fariets que cortes
    97     si us plasia que mon seyor
    98     leves questa a gran dolor».
    99     E el li dix: «Certes, be·m plats;
    100    basta·m pus que vos me·n pregats.
    101    Aydats li, si·l podets aydar,
    102    e nos, seyer, pensem d’anar
    103    que certes trop avem estat».

    104    E travesseron per un prat
    105    e pel boscatge se n’entreron
    106    e tot lo jorn els cavalqueron
    107    e, cant vench enves lo vesprar,
    108    els s’aneron encontrar
    109    ab homes que lenya compraven
    110    e lus carretes ne carregaven.
    111    Eren tuyt de negre vestit
    112    e estaven trist e esmarrit.
    113    N’Uch los dix: «Promes, Deus vos sal»,
    114    «Seyer, e Deus vos gart de mal»,
    115    els resposeron mantinent.
    116    E N’Uc dix: «Aquex vestiment
    117    que es negre, per que·l portats?»
    118    «Ffort be fayts com ho demandats;
    119    perdut avem nostre senyor,
    120    un cavaler de gran valor
    121    que ventura·ns avia dat.
    122    Eras, per lo nostre peccat,
    123    es se fents e a ho tot perdut,
    124    car la ventura a tal vertut
    125    que nuy fenyens no y pot caber
    126    ne res al cobrar no pot valer».
    127    E N’Uch li dix: «A Deu siats».
    128    «Seyer, en bon punt vos n’anats».
    129    Al rich palats vengren espert,
    130    trobaren lo portal ubert
    131    e sempre que N’Uc lo entrats
    132    l’escuder fo pres e liatz;
    133    dins una carcera fo mes.
    134    «Ay Deus», sso dix N’Uc, «e hon es
    135    l’escuder que pres mi venia?
    136    Ajudats li, sancta Maria,
    137    qu’eu no li pusc gent ajudar;
    138    be u faria si ho pogues far».
    139    E N’Uch del caval devale
    140    e soven plany e sospire.
    141    Lo caval romas enfrenats,
    142    no lo ni be ne mal penssats.
    143    E N’Uch se trasc son vestiment.
    144    Violeta vench malament,
    145    trista e morta e irada
    146    d’un negre sardil abrigada,
    147    e dix: «N’Uc, fort dolenta so;
    148    veser podets qual sisclato
    149    vesti’m per lo vostre parlar:
    150    trob avets perdut sens cobrar».
    151    El dix: «Amiga, sapiats
    152    qu’eu me·n suy tant desconortats,
    153    que gran desig ay de morir
    154    e gens a mort no vul gandir».
    155    Ela aportet que menyar
    156    e el li dix: «Be u podets far;
    157    ja nul temps mays no menyare».
    158    E ela dix: «Jo us lexare
    159    tot sol e romandrets aqui;
    160    consel no aurets de mi».
    161    «Ey amigua, per Deu no sia,
    162    pus eu no pogues que us valria».
    163    «Ho menyarets o pauc o pro».
    164    La taula mes e hanc no fo
    165    res que pogues metre pel col.
    166    E eia dix: «Be us tench per fol,
    167    vos qui tant avets cavalquat
    168    e combatut e trebalyat
    169    e que res no vulyats menyar;
    170    trop vos volets desconortar».
    171    «Enans», sso dix N’Uch, «es piyor
    172    can ades no muir de dolor».
    173    «E doncs, volets anar jaser?»
    174    «Amiga, al vostre plaser».
    175    Lay a una cambra·l mene,
    176    un lit cominal li mostre.
    177    «Seyer», dix ela, «aci us colgats».
    178    «Ay las, en ta mal punt fuy nats!
    179    Ffort es camiat lo meu lits
    180    e vengut en dol mos delits!
    181    Amigua, valya·m lo paratge
    182    d’on vos vinets e·l gran linatge;
    183    si us play, ayats merce de me».
    184    Ela dix: «Seyer, e de que?
    185    Fare o, si pusc, volentera».
    186    «Amiga, dire us en qual manera.
    187    Que·m menets on Madona jats;
    188    con abans seray escapats
    189    pus tost er ma dolor passada».
    190    «En fol a fayta la jornada
    191    l’escuder que ssa us ha menat;
    192    que aquel tingats per dampnat
    193    es eu, si ab Madona us metia,
    194    so fort ben certa que morria.
    195    Seyer N’Uch, con morta m’aurets,
    196    diats, que us en milorarets?
    197    Que no us hi vey milyorament,
    198    seyer, ab vostre perdiment».
    199    «Amigua, eu faz covinenssa
    200    a Deu sens tota retenenssa
    201    si l’escuder mor, qu’eu morre
    202    ne vos d’aytant vos n’aydare».
    203    E ela dix: «Ajuda·ns fayt gran
    204    es eu aure ma part del dan».
    205    Per la ma·l pres e dix: «Anem,
    206    certa sso que tots tres morem».

    207    A la richa cambra·l mene,
    208    dedins lo mes e el garde
    209    e vi la cambra encortinada
    210    de negre, mal aparelyada,
    211    e·l lit on la dona jasia
    212    no fo gens aytal com solia,
    213    negres eren los draps aytals.
    214    Violeta soffri grans mals;
    215    tantost fo presa e ligada
    216    e ’n una altra carcre gitada
    217    sens tarda que hanc no y meti.
    218    E·l senyor N’Uc romas aqui
    219    denant lo lit adonelyat,
    220    trist e dolent e despaguat.
    221    Denant ela lum no y ardia,
    222    mas lay a una part lusia
    223    una lantea paubrament.
    224    «N’Uch», dix ela e·l marriment,
    225    «e sab me que no say que us dia;
    226    mas empero la nuyt destria
    227    car ja no an justiciat
    228    l’escuder que us ha amenat
    229    e la donçela que us hic mes
    230    per sso com menys ne val lur fes;
    231    mas, can sera vengut lo jorns,
    232    no es ja grans lo lur seyorns».
    233    «A, Deu», sso dix N’Uch, «tant gran tort
    234    si pels meus forfayts prendon mort!
    235    No auran jutge cominal?
    236    Que, pus qu’eu ay fayt tot lo mal,
    237    certes qu’eu ho deg tot comprar,
    238    qu’els non auseron contrestar:
    239    membrava lus la seyoria
    240    qu’eu en est loc aver solia.
    241    E, si·ls moren en esta fe,
    242    certes a mi no ira be,
    243    qu’en mort los tindray compayia,
    244    ni·ls pux valer per seyoria.
    245    Prey que·m fassats tanta d’amor
    246    que·m traxessets d’esta dolor,
    247    almenys que·m fassats escapssar;
    248    gran plaser me poriets far
    249    que d’als no us aus clamar merce,
    250    car say que no·m valria re
    251    car trop son grans li mei forfayts».
    252    Ela·l dix: «Tolam nos d’est plays,
    253    seyer N’Uch, que eu vos aure
    254    aquela merce que pore.
    255    La donçela e l’escuder
    256    vos rendi sus ayci primer,
    257    es eu tostemps los amare
    258    per tal con han fayt tant de be.
    259    Vos, metets vos ayci ab mi
    260    e fayts sso que us vulyats de mi,
    261    entro·l yorn que m’ajats mostrada
    262    que la paraula sia provada
    263    que dixes en tort folament,
    264    d’on avets fayt gran perdiment.
    265    E los hostatges que us rendre,
    266    ab lo rey vos affinare;
    267    enqueras que us fare donar
    268    tant que porets honrat estar,
    269    e yo us dare al partiment
    270    assats de l’aur et de l’argent.
    271    E apres prendets comiat:
    272    axi com si aviets somiat
    273    er tostemps de mi e de vos,
    274    e crey romandrets doloros
    275    es eu iray me·n despagada.
    276    La ventura es axi pausada,
    277    que als no us hi poria far».
    278    E N’Uch s’anet pres luy pausar,
    279    e foren axi meytadat
    280    lo gaug e·l dol ensems mesclat
    281    lays e plos, jugas ensems,
    282    que no seria dit nul temps.
    283    Els se leveron bon mayti
    284    e·l seyor N’Uch no exi d’aqui
    285    sals que el verger s’adelitava,
    286    tantost en la cambra tornava.
    287    E ’l rich palays no venia
    288    ela ni el, ne hom no·ls vesia
    289    mas cinc o sis del servidor,
    290    rosa e viola e fior.
    291    Al moster no volien anar,
    292    aqui·ls fasien missa cantar,
    293    e·ls menyas eren adobats,
    294    e·ls servidors aparelyats
    295    en la cambra taules metien;
    296    N’Uch e la dona s’asesien
    297    l’us pres de l’altre e menjaven
    298    e trob que d’als se pensaven.
    299    Can la taula era levada,
    300    tro al ric lit era la jornada;
    301    aqui jugaven e resien
    302    e sospiraven e playien.
    303    Vuit jorns dura la benenanssa
    304    axi mesclada ab malenanssa,
    305    car no·l poc pus tenir axi.
    306    Ela·l feu trayre d’aqui
    307    e l’escuder que l’amene
    308    e N’Uc ploran acomiade.

    309    Anet se n’al rey a loer;
    310    tuit gardero·l prous cavaler
    311    car de bon temps era vengut
    312    e no estava esperdut
    313    ne ab mala cara com solia,
    314    e·l rey de mal talent desia
    315    «Nul hom no deuria gaubar
    316    zo que no pogues acabar».
    317    «Per Deu», dix N’Uch, «acabar s’a,
    318    mas costa trop e costara».
    319    Lo rey sesia fos el prat,
    320    ab luy mant cavaler honrat;
    321    a scacs e a taules jugaven
    322    e d’armes e d’amors parlaven,
    323    l’un de sen, l’altre de folia
    324    e cascu d’asso que·s volia.
    325    E N’Uch estava en pensamen
    326    e fasia cara risen,
    327    no aguessen gaug l’enemic
    328    qu’eran del seu venir enic.
    329    La bada del castel del rey
    330    crida: «Aci pres de nos vey
    331    venir tro cent calvacados
    332    e porten garlandes de flos
    333    e no armes ne garnimen,
    334    mas tuyt son vestit ricament
    335    e noblament encavalcats».
    336    Ab tant foren venguts el pratz
    337    e la hon viron N’Uch estar
    338    anero·s tuyt a ’donelyar.
    339    N’Uch se leve e·ls aculy;
    340    assec se ab els el jardi,
    341    e·ls so tengren a honrament.
    342    Cascun tenia ligars d’argent,
    343    mayordomens eren de baros.
    344    «Seyer, nos em venguts a vos
    345    per saber hon porem loc pendre
    346    que fassam lo ric drap estendre
    347    en que Madona estara,
    348    vos veyrets que gran loc tendra».
    349    El los dix: «Aci on sesem,
    350    que gens tam bel loc no yc vesem;
    351    pres de la plassa del castel
    352    no y hac loc tan bo ni tan bel».
    353    E tantost com N’Uch ac parlat
    354    les carretes foren el prat
    355    quel drap de la dona porteron,
    356    e tantost la protxa fermeron,
    357    qu’era d’argent gran e sobrera
    358    e fayta de richa manera.
    359    E con agren tendut lo drap
    360    en la protxa, lesus el cap
    361    ach un rich pom ab una aguila sus;
    362    quatre quintas pesava o pus,
    363    tot de fin aur esmerat;
    364    lo pom qui sus era pausat
    365    semblava·s tingues foc el cap;
    366    el cap del drap lo ric ses cap
    367    de seda torta, ab mant seyal
    368    que anch nul hom no·n vi aytal.
    369    En loc de cordes, cadenes
    370    d’argent faytes a mantes menes,
    371    claveles d’argent ab anels.
    372    Sabjats quel drap era fort bels,
    373    que avia y, certes, mirandes
    374    e sales honrades e grandes,
    375    cambres gent faytes e obrades,
    376    anch hom no·n vi mils parelades.
    377    Cant lo rey anet lo drap mirar
    378    los hostatges feu desferrar.
    379    E dix: «Si ma terra vendia,
    380    eu aytal drap far no poria;
    381    ayso m’an fayt li lausenger
    382    que m’an mes en est destorber.
    383    N’Uch aura son entendimen,
    384    es eu romandre flacament
    385    que l’aure ades apelar;
    386    e certes degra·n be membrar
    387    cant de La Garnatxa·n leve».
    388    E ab tant la bade cride
    389    «Ajuda nos, sancta Maria,
    390    que er veg bela caveleria,
    391    que hanc nuyl temps no·n vi tan gran,
    392    eu crey que tot lo prat tindran».
    393    Empero la bada menti
    394    que cavaler no avia aqui,
    395    ciutadans eren e burçeses
    396    e portaven mant rich arnes;
    397    bornaven e ’ntreron per lo prat
    398    e tantost foren atendat.
    399    Apres vengren li escuder,
    400    entr·el[s] no avia cavaler;
    401    aquels lanssaven e jugaven
    402    e encalssaven e fugien,
    403    e quals sabra mils cavalcar?
    404    Los jocs no eren per esmar
    405    que dos mil foren o pus;
    406    bels, avinens eren quescus,
    407    gent vestit e aparelyat,
    408    de cels que·ls viron avien grat;
    409    venien aqui pus de mil.
    410    Eras parlem de la gent vil,
    411    no pogren dir, e qui sap mays,
    412    que estats eren en mants assays.
    413    Lay el cap del prat s’atenderon,
    414    que ab los burges no·s mescleron
    415    per paor que vil gent ni troter
    416    no y mesclassen nul destorber.
    417    Li juglas be encavalcats
    418    ab palafres gent arreats,
    419    soldades e prestador
    420    cavalquen e li gitador,
    421    e la gent d’aquela paria
    422    mais d’una gran legua tenia.
    423    Aquels, mas, el prat no entreren
    424    que la luny pel prat s’atendaven.
    425    Ço dix la bada: «Er crexem
    426    certas de mays que no volem,
    427    qu’eras entren per parti·n
    428    per la ribera e pel camin
    429    de gens honrades gran poder,
    430    que la terra no pusc veser.
    431    Entr’els aug brugit trop gran,
    432    eu crey que trompados o fan».
    433    E N’Uch trames pel palafre
    434    e·l coms d’Aguilen aytambe,
    435    aneron la dona aculir;
    436    e can ela los vi venir
    437    tuit s’estanqueron mantinent.
    438    E en la carreta d’argent,
    439    qu’era de palis d’aur cuberta,
    440    estava una finestra oberta
    441    d’aquela part on els venien.
    442    Lo comte e N’Uch dexendien,
    443    anero·s lay apropriar;
    444    ela·ls fe l’escala pausar
    445    de fin aur, d’on abduy pugeron
    446    e al puyar se convideron.
    447    Ela·ls dix: «Egals puyats,
    448    l’escala es ampia assats».
    449    E tantost foren puyats,
    450    ela hac lo comte emparats;
    451    ab l’una ma lo comte pres
    452    e·l braç a N’Uch pel col estes;
    453    e·l comte qui pres si la vi
    454    ab pauch de son seny no axi.
    455    Entr’els abdos ela·s pause
    456    e·l comte d’Aguilen done
    457    joyas que mil marcs d’aur valien
    458    e ’n fort de petit loc cabien,
    459    e apres dix li: «Gran plaser,
    460    en coms, yo us voldria veser
    461    aqui, tort ni forssa us farla,
    462    siats ben cert, qu’eus en voldria
    463    per ço quar avets N’Uc amat
    464    e ets ab luy en amistat,
    465    e·l des consel leyal e bo
    466    e per aquo n’ay gran rayso».
    467    Lo coms dix: «Madona, merces,
    468    que hanc non fo tant bela res,
    469    tant avinent ne tant cortesa,
    470    tant gent parlan ne tant apresa
    471    ne dona de tan gran dester
    472    com vos, ne ab tant de poder;
    473    Madona, qu’en vos es tot be,
    474    ab que ayats de N’Uch merce».
    475    «En coms, eu dic que N’Uch sabia
    476    tot aquo que far s’en poria».
    477    E·l coms e N’Uch se·n devaleron
    478    e li barons acompayeron,
    479    ans se preseron al destrar.
    480    Dels palafres no us cal parlar
    481    vint que la carreta menaven,
    482    ne del rich arnes que portaven,
    483    ni com eren be fayts ni grans
    484    que del comtar seria afans.
    485    Avia y un papalyo
    486    en la carreta rich e bo,
    487    d’obra vermelya, vert’e blava;
    488    sus, la cuberta estava,
    489    peyras e cristals hi avia
    490    e obres de grans maestria,
    491    e un rich carboncle lusent
    492    sus la protxa tant resplandent,
    493    duas cubertas pogra lumnar.
    494    Ali podien dompneyar:
    495    dones hi avia gran re
    496    que Deus tant belas no·n fe,
    497    e donzeles pus de cinc-cents,
    498    belas e joves e plasens.
    499    Li comte·l vescomte·l baro
    500    a N’Uch an solaz bel e bo,
    501    gent e suau l’aconortaven
    502    si com destran pel prat anaven.
    503    La un d’els dix: «Mays val merce,
    504    seyer N’Uch, que nul’altra re.
    505    E pus Madona es la genssor
    506    que sia al mon ni melyor,
    507    ela no esta sens merce,
    508    que ab leys va e la rete.
    509    Per que us devets aconortar
    510    si felonia us fe parlar
    511    ni dire no degudament;
    512    aci fort honrada gent
    513    e suy cert qu’els vos n’aydaran,
    514    a tot lo menys merce claman».
    515    Lo coms d’Aguilen dix: «Senyos,
    516    vostre devets, vostres valos
    517    vos fay dir a N’Uch est plaser;
    518    tal que ha soffert mant destorber
    519    en est mon per vera valor,
    520    e no·l podets sobrar d’amor.
    521    E siats cert que us aydara,
    522    a vostra volentat fara;
    523    mays vos dic, si·l podets cobrar,
    524    qu’el vos fara honrats estar
    525    e val vos mes el per senyor
    526    que nuyl rey ni emperador».
    527    E N’Uch al comte suplique
    528    e suau merce li rende,
    529    e mentres n’anaven destran
    530    axi tot gent e dompneyan,
    531    al ric drap foren atendut;
    532    lo comte e N’Uch foren vengut
    533    a la carreta sus l’escala.
    534    Si us desia quinya ne quala
    535    ela era quant le devaleron
    536    ne·ls pobles quant la remireron,
    537    trop seria larc per contar
    538    ne ja no u poria dictar.
    539    La quinta part de la beutat
    540    no n’i avia tant membrat
    541    d’emveya no cuydes morir.
    542    Lo comte la sap gent sofrir
    543    de l’una part; de l’altra N’Uchs
    544    suau destran: «Desastrucs,
    545    que tot lo mon de be avia
    546    la beutat e la cortesia
    547    e la noblesa e·l poder
    548    e·l gent parlar e·l bel saber,
    549    e per parlar o hay perdut;
    550    Deus, com m’as tant leg confondut,
    551    qu’eu no avia tants peccats
    552    que ja·n degues esser dampnats!
    553    Que si ab luy non vai merces
    554    certes, ma vida no es res».
    555    Ela feu apares no l’ausis,
    556    vas lo coms un petit se ris;
    557    e apres N’Uch vas se gire
    558    e en la cara·l reguarde,
    559    e viu les lagremes exir.
    560    Ela gitet un gran suspir
    561    e muda·s tantost de color;
    562    quescus avia gran dolor,
    563    e·l coms per N’Uch s’aconorte
    564    can ausi qu’ela suspire.
    565    E cant els la agren pausada
    566    en la cadeyra, que comprada
    567    no fora per una ciutat,
    568    li seti foren adobat
    569    en que·ls barons s’asetieron;
    570    e li escuders aporteron
    571    un rich tapic desus lo jonc.
    572    E puys aqui vengren, adonch,
    573    li trobador entro a detz;
    574    d’armes parleron e de pretz
    575    e apres feron mays de be
    576    que tuyt parleron de merce
    577    no de N’Uch, mas tant se vana;
    578    e ela fort be·ls entendia.
    579    Mentre est solas se menave
    580    lo rey a loer hi entrava,
    581    ela·s leve e l’aculi
    582    e fesse·l seser de prop si.
    583    El hunulment la covide;
    584    ela·l dix que hanc no menge
    585    ab rey ni eras no faria
    586    que ab lo seyor N’Uc menyaria.
    587    El dix: «Eu suy aparelyats
    588    de far les vostres volentats».
    589    Ela respos: «E eu o cre,
    590    mas de vos no vul nula re.
    591    Rey deu regir (e no es regens)
    592    ab dret e ab merce ses gens;
    593    e dic vos que, si aquo no ha,
    594    no li vai re tot sso que fa.
    595    Que no deu negu acusar
    596    si cert no li ho pot provar
    597    bo per veser o per ausir;
    598    d’altre gise no·l deu ponir,
    599    car seyor en mig deu estar
    600    que degun temps no deu part far;
    601    car tot princep quant part se fa,
    602    es gran peccat quant poder ha,
    603    enqueras quan creu lausenges
    604    romanen pecs e mentides.
    605    Eu no hic vinc per trob parlar
    606    mas per la paraula provar
    607    que N’Uc dix per sa felonia;
    608    si no fos per ma cortesia
    609    (e car no vuyl N’Uch difamar),
    610    ffaria us viu deseretar
    611    ans que nultemps partis d’aqui.
    612    E N’Uch ha amenada mi;
    613    al jorn que dix la paraula
    614    eu era sua e de sa taula
    615    e de son lit cant se volia;
    616    e vuy ho son tot aquest dia
    617    e la nuyt que ve tro al mati,
    618    e puys partirem nos, axi
    619    que ya nultemps ja no·m veura
    620    ni eu N’Uch; veus com nos va
    621    per la vostra sobreria,
    622    d’on Deu vos soffrir no deuria».
    623    «Dona, eu say lo ffaliment
    624    qu’eu ay fayt per malvada gent.
    625    Can desits deseretar,
    626    certes fort vos es leu per far,
    627    mas eu suy aqui per l’esmenda
    628    d’aytant com mon poder s’estenda,
    629    en torn La Garnaxa·l dare
    630    tro a trenta castels que y he,
    631    bels e forts e gent poblats
    632    ab beles vilas e obrats;
    633    e·ls lausenges escapssare,
    634    e N’Uch de mi privat fare
    635    mas que nul home qu’el mon sia
    636    e mils sera de ma paria;
    637    car es valent e enseyats
    638    humils e lare e ben armats
    639    e certes en ma cort fara
    640    tostemps mays sso que el se volra,
    641    e tench me fort per desastruchs
    642    car pert tant e es gran peccatz».
    643    Ela dix: «Fort be o deyts,
    644    e play me com vos penedits
    645    d’el; ab do fe onrada fi».
    646    E N’Uch los castels establi
    647    de sos amics, de sos parens,
    648    que no y vole metre estrayes gens
    649    (qui son bon castel vol liurar,
    650    per que ne a cuy deu gardar).
    651    Li menyar foren adobat
    652    e·l rey dee pendre comiat.
    653    Ela·l dix: «No·m plats que us n’anets,
    654    seyer, que aci menyarets».
    655    «Madona, vostres volentats».
    656    E can abduy foren levats
    657    devaleyron de la cadeyra;
    658    si us desia en qual maneyra
    659    menjaren ni foren servit
    660    en dos jorns no seria dit,
    661    con segron hordonadament
    662    e foren servits be e gent
    663    que·ls menyas eren mant e bo,
    664    si que quescu pagat ne fo.
    665    E cant la vexela laveron
    666    a La Garnatxa la pugeron,
    667    d’aur e d’argent que mays valia
    668    que hom albirar no poria;
    669    e enquare que fe cridar
    670    que hom seu no ausas tornar
    671    aur ne argent, mas que u puges
    672    a La Garnatxa e ades,
    673    e aquel qui no ho faria
    674    que sens tota merce morria;
    675    e anch no·n calc un turmentar
    676    que tuyt li volian puyar.
    677    Mayor maravelya vos dire
    678    que, qui·ns desia ço que he
    679    en ma terra, agues aqui.
    680    E·l rey se volc levar d’aqui
    681    e la dona acomiade
    682    e a sson castel se·n torne;
    683    dones et dongeles entreron
    684    per lus cambres, aqui esteron;
    685    e N’Uch sos parens ajuste
            . . .

 

 

 

Ed. Lola Badia e Amadeu J. Soberanas, «La ventura del cavaller N’Huc e de Madona. Un nouveau roman occitano-catalan en vers du XIVe siècle», Romania, 114, 1996, pp. 96-134.

 

Incipitario degli anonimi aggiunti
Indice degli autori

Rialc