Rialc
Rao 0.121

            Poesie anonime


    1      Rey qui vilan pren en honor
    2      e paratge baxa y dexen,
    3      si per vilas vergonya pren,
    4      nulh rich no·n deu haver dolor.
    5      D’aycest mal rey vos vulh dar az entendre
    6      qui baixa·ls proz e·ls vilas enantis,
    7      si per vilas es sobrat e conquis,
    8      planyer no·l deu paratge ne defendre.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas, Lírica trobadoresca del segle XV. Joan Basset i altres poetes inèdits del Cançoner Vega-Aguiló, Barcelona, Institut de Filologia Valenciana - P.A.M., 1988, p. 89. — Rev. Miriam Cabré.

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc