Rialc
Rao 0.69

            Poesie anonime


    1      L’altrir, el mes d’abril,
    2      quan li auzells gentil
    3      fan lurs xants divisits
    4      per los verges florits,
    5      mudan lur dolça vots,
    6      qu’oui brular la dotz
    7      d’aygua per li vert full
    8      e pels prats vey li brull
    9      verdejar e les flors
    10     ab diversses odors
    11     consonants ab plazer,
    12     car cest mes o requer
    13     mes qu’altre mes de l’an,
    14     eu mis al lats mon bran,
    15     e, car tothom se deu tenir joyos,
    16     en cest mes gracios,
    17     eu pris mon sparver
    18     perque pusques aver
    19     plaer en pendre caça;
    20     e, car fin’amor laça
    21     lo voler e lo sen
    22     d’aycell qui dretxamen
    23     serf sidons leyalmens,
    24     eu mis tots mos .v. sens
    25     en pensar la bellea,
    26     beutat e gentilea
    27     e·l gay acoliment
    28     e·l plasent vis risent
    29     e l’amoros scull
    30     de midon, car jes null
    31     hom no pot cossirar
    32     sa beutat, car formar
    33     la volch Deu ses defaut,
    34     mas fech li Deu tan aut
    35     cor, es tan seyoril
    36     vars me, que·l suy umil
    37     ab ferm cor e leal,
    38     que mon prear no·m val
    39     que·m vull’aver merce.
    40     Es eu era, so cre,
    41     encantat, car avis
    42     m’era que·l seu dolç ris
    43     fos denan mon visatge:
    44     sapiats que mon coratge
    45     era trestot en leys,
    46     pensant que·l major reys
    47     del mon fora cabits
    48     del seu bel cos polits
    49     a servir es honrrar;
    50     mas m’era trop amar
    51     quan eu me cossirava
    52     la dolor que·m pensava
    53     e·l turment e la pena
    54     que·l cor dins mon cos mena,
    55     per tal que pogues segre
    56     son voler e consegre
    57     joy del seu cors plasent.
    58     Ab tant eu vi present
    59     venir .i. caçador.
    60     Be·n parech qu’en amor
    61     avia son cor mis,
    62     car trop era jolis,
    63     amoros, aculient,
    64     ben parlant, avinent,
    65     e·n tots sos fayts pervença
    66     ach d’om d’alta semença.
    67     E portech .i. auzell
    68     en son puny, lo pus bell
    69     que anch null hom vis:
    70     be crey de paradis
    71     l’ach tret, tan fo plasent.
    72     E menech exament
    73     quatre lebres al lats,
    74     grans, ben fayts e delgats.
    75     E vench tot dret vars me,
    76     e tan luny com me ve
    77     me cridech tot en alt
    78     e dix me be asalt:
    79     «Deu os do gaug e be!»
    80     Es eu atureu me
    81     e reti·l les saluts
    82     segons qu’apercebuts
    83     puch esser al respondre.
    84     En apres, ses resondre,
    85     ell me dix, tot asaut:
    86     «Privar de be e de gaug
    87     deuria hom a la dona
    88     que a son leal serf dona
    89     pena, mal ni turmen.
    90     Si us volets, breumen
    91     vos faray tal dretxura,
    92     qu’a leys sera trop dura
    93     ques amats a sofrir».
    94     Eu tantost vau li dir:
    95     «Qui ets vos, qui poder
    96     avets en desplaer
    97     ffer a leys qui tan val,
    98     amich, si Deu me sal?»
    99     «Eu suy lo dieu d’Amors».
    100    «Ay, lo meu car sennyors!
    101    Per merce us prech no sia,
    102    car leys en cuy solia
    103    prets, beutat e joven
    104    no m’a fayt fallimen,
    105    ni crey a vos negus.
    106    Mas, sabets qui us acus?
    107    Amor, qui me destreny
    108    e sa leys no l’ateny,
    109    ni·l fay sofrir l’ardor,
    110    ques eu dins lo meu cor
    111    pas nuyt e jorn penan,
    112    car si Amor fes tan,
    113    que sol midons sabes
    114    com suy liat e pres
    115    sots son cors seyoril,
    116    be cresi que humil
    117    fora lavors vars me.
    118    Mas quant a mi sove
    119    que Amor jes no força
    120    midons, si com reforça
    121    me, del cor cuyg morir.
    122    Per que, senyor, requir
    123    vostra gran seyoria,
    124    que·m mostrets en qual via
    125    ne com se pora far
    126    poray Amor trobar
    127    que vars me la retenya».
    128    Es ell me dix: «L’ansennya
    129    vos mostraray d’amar
    130    e us diray en qual far
    131    la porets conquistar.
    132    Amor se vol caçar
    133    ab cests .iiii. lebres.
    134    E sapiats qu’en apres
    135    se pren ab cest auzell,
    136    lo qual vesets tan bell.
    137    en mon puny jent seser.
    138    E vol se retener
    139    ab lo gant ques eu port,
    140    en que l’auzell deport
    141    troba mays que en re.
    142    E, pux que dit vos he
    143    com se pot conquerir
    144    Amor, e retenir,
    145    eu vull far tal present,
    146    qu’eu vos do de present
    147    l’auzell, lo gant, e·ls cas».
    148    Es eu li vau les mas
    149    baysar e puxs los pes,
    150    e reti·l gran merces,
    151    e pris l’auzell al puny,
    152    mas jes no fuy al luny
    153    al gant ni al cas pendre,
    154    e vull lo nom retendre
    155    de l’auzell e del cas
    156    e dels gants que·m menbras
    157    com me·n fos retornats.
    158    E vau li dir: «Si us plats,
    159    sennyor, vullau me dir
    160    e com se fay, so mir,
    161    l’auzell e·ls cas e·l gant,
    162    car sapiats ignorant
    163    seria al nompnar».
    164    «Rayso es que declar»,
    165    dix l’alt sennyor presats,
    166    «pus que m’o demandats.
    167    Sapiats que cell lebrer
    168    que soltarets primer
    169    a nom Humilitat,
    170    car l’om enamorat
    171    deu aver cor humil,
    172    car axi·s mena ffil
    173    Amor a son capdull.
    174    En apres eu vos vull
    175    lo segon nompnar de grat:
    176    sapiats que Leyaltat
    177    se fay per dret nomnar,
    178    car l’om deu aver car
    179    veray cor e leal,
    180    que un puges no val
    181    hom si leal no es.
    182    Lo terç a nom apres
    183    Ffermetat, que remort
    184    tot mal vici que port
    185    l’om de dins son coratge,
    186    car no pot esser satge
    187    sens fermetat en se.
    188    En apres vos dire
    189    del quart la remembrança:
    190    sapiats que Sperança
    191    se fay per dret nompnar,
    192    car l’om no pot amar
    193    be ni adretxamen
    194    si no met son enten
    195    en sperar lo fruyg
    196    d’amar, qui ges no fug
    197    al leal servidor
    198    qui te dins en son cor
    199    los lebres encoblats.
    200    E pux que us ay nompnats
    201    cascu per son renom,
    202    rayso es que lo nom
    203    de l’auzell vos declar:
    204    Merce se fay clamar
    205    per totes parts del mon,
    206    e quan los lebres son
    207    ensolcats contra Amor,
    208    Merce tantost socor
    209    que la·n pren e l’affera
    210    e li mena tal gerra
    211    qu’ella va on voldrets.
    212    E pux, can vos aurets
    213    Amor mesa a bon port,
    214    vullats aver recort
    215    del nom del gant: sapiats
    216    Secret Cor e Temprats
    217    se fay nompnar per drets,
    218    car l’om, can es secrets
    219    e temprats en tenir
    220    ço qu’a les vetz vol dir,
    221    no a prets en valor
    222    e, segons dreyg d’Amor,
    223    merex aver corona,
    224    e mays que de sa dona
    225    deu amor conquerer.
    226    Per que, si retener
    227    podets lo gant e·ls cas,
    228    e·l gay auzel cerquats,
    229    sapiats que vos aurets
    230    d’amar tot quan volrets».
    231    «Sennyor, al retener
    232    metray cor e saber,
    233    de tot aço». «Sapiats»,
    234    ell me dix, «leys c’amats
              . . . »

 

 

 

Ed. Jaume Vidal i Alcover, «El Déu d’Amor Caçador. Edició d’un text en noves rimades del segle XIV», Universitas Tarraconensis, I, 1976, pp. 155-176. — Rev. Gemma Navarro.

Ms.: E || 17 sparver] sperver ed. 18 perque] per que ed. 23 sidons] si dons ed. 30 midon] mi don ed. 60 qu’en] que·n ed. 82 qu’apercebuts] que·apercebuts ed. 87 hom a la] hom la ed. 100 sennyors] senyors ed. 106 Mas, sabets] Mas sabres ed. 109 fay] fa ed. 113 midons] mi dons ed. 114 e pres] apres ed. 120 midons] mi dons ed. 128 L’ansennya] L’ansenya ed. 133 cests] ceschs ed. 159 sennyor] senyor ed. 165 sennyor] senyor ed. 199 lebres] lebrers ed. 221 a] ha ed. 231 Sennyor] Senyor ed. || Afegits a l’aparat de l’ed. Vidal Alcover: 33 defaut ed.] desaut ms. 96 desplaer ed.] despler ms. 133 cests] ceschs ms. 138 E ed.] Et ms.

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc