Rialc
Rao 0.33

            Poesie anonime


    1      Christians, devotament
    2      preguem la Verge Maria
    3      que·ns deliure ’n aquest dia
    4      ab son Fill omnipotent.

    5      De conserva eren tres naus,
    6      totes tres molt ben armades,
    7      mossen Johan de Pontons,
    8      en Satozzes e en Pujades;
    9      un diumenge sol hixent
    10     partiren de la Turquia,
    11     tots fehiem nostra via
    12     de la volta de Ponent.

    13     Lo dilluns ab mar bonança,
    14     ab lo vent fresch e molt larch
    15     navegant ab grans puxança,
    16     non troban res que·ns embarch;
    17     e verem cantar la gent,
    18     moguts de gran alegria,
    19     nunqua ves tal jutglaria
    20     que tots anaven rient.

    21     Lo dimars apres dinar
    22     la fortuna nos comanda,
    23     vereu les tres naus maynar,
    24     dar los timons a la banda;
    25     en Satozzes prestament
    26     fa ’n popa la sua via,
    27     en Pontons per semblant guia
    28     arbre sech ne va corrent.

    29     La fortuna era tan fort
    30     que no·s podian servar,
    31     lo sol era quasi post
    32     com no·s van desemparar;
    33     e mes fort era lo vent
    34     com mes fort se·n venia,
    35     que sots cayre de Turquia
    36     no·s levava la corrent.

    37     Resistir may no pogueren
    38     per neguna formançana,
    39     per los vents qui contra·ns eren,
    40     lo mestral e tramontana;
    41     tots nos verem un moment
    42     al finar la lum del dia,
    43     e en son mal repos seguia
    44     la mar ab gran brugiment.

    45     La nit era tan escura
    46     que no saben hon se van,
    47     tallan l’arbre a la cintura,
    48     deliberan que faran
    49     per donar restaurament
    50     a les naus que ja·s perdien;
    51     ay Deu, quin treball tenien
    52     aquella tan noble gent!

    53     La mija nit era atesa
    54     quant lo pilot va mirar
    55     ab gran luminaria encesa
    56     davant nos sobre la mar,
    57     e sentirem tristament:
    58     «Valgan Deu sancta Maria»;
    59     apres cap mes crit s’hoia,
    60     no haguerem mes sentiment.

    61     L’alba s’era declarada,
    62     lo pilot lança un sospir:
    63     «Ay Deu, bona gent honrada,
    64     les naus no puch descubrir,
    65     yo crech verdaderament
    66     que·l crit que anit se sentia
    67     era nostra companya
    68     qui·s negava cruelment».

    69     Lo patro que veu la platja
    70     e lo perill de morir
    71     crida·ls homens de paratje,
    72     lo nauxer se feu venir
    73     e dix piadosament:
    74     «O notxer de gran valia,
    75     si tu·m restaures huy dia
    76     yo·t dare tot mon argent».

    77     Lo nauxer feu de resposta:
    78     «Patro, hajau bon conort,
    79     que negu de la nau vostra
    80     no pot fugir a la mort;
    81     per lo loch qu’es tan dolent
    82     hont la fortuna·ns envia,
    83     un gran miracle seria
    84     que n’escapas hu de cent».

    85     Quina novella tan crua
    86     per nosaltres deffallits,
    87     en lo cor ferits de pua
    88     que ja som tots esmortits!
    89     Va perdre lo sentiment
    90     qui be regir nos solia;
    91     ajudau, Verge Maria,
    92     en semblant regirament.

    93     Com vench a hora de tercia
    94     prop Candia·ns vam trobar,
    95     e be surgides set ancores
    96     totes verem amollar,
    97     e la nau que redolava
    98     ja no·s podia servar;
    99     preguem la Verge Maria
    100    que nos vulla ajudar.

    101    Preguem la Verge Maria,
    102    aquella Verge del cel,
    103    reclamant tots a la una
    104    d’aquest novell tan cruel,
    105    car a Deu may son plasent
    106    en servar tal companya
    107    hon tant hom d’onor havia
    108    per morir tan cruelment.

    109    O novella de tristor,
    110    cosa es que fa tremolar:
    111    vereu tots ab gran dolor
    112    agenollats confessar;
    113    aço era greu turment
    114    que la gent se debatia
    115    qui primer confessaria,
    116    tot’om era penident.

    117    L’hora cruel va arribar,
    118    la nau se va tota obrir,
    119    molta gent vereu negar,
    120    los altres de por morir.
    121    O Fill de Deu excelent,
    122    ajuda·ns en aquest dia,
    123    no guardes nostra follia
    124    ni nostre deffalliment.

    125    Quin cruel e gran espant
    126    hauran los que·ls han nodrits,
    127    que·n faran de dol e plant,
    128    que·n lançaran d’amarchs crits
    129    com sabran lo partiment
    130    de lur bona companya!
    131    Esperaven alegria
    132    e es tornada en turment.

    133    Que faran les maridades
    134    que hi tenien lurs marits?
    135    Ab les cares alterades
    136    se yran batent los pits
    137    com sabran lo partiment
    138    de lur bona companya;
    139    preguem la Verge Maria
    140    que·ls haja ’n bon estament.

    141    Gran tala es de la Costa
    142    hoc y mes de l’Empurda,
    143    d’hon es tanta de gent morta,
    144    tots homens de tan gran ma;
    145    cert Genova trumphara
    146    e tindra la mar per sua,
    147    veent Cathalunya nua
    148    fara de menar la ma.

    149    Com la nau hague pres terra
    150    romas uberta en lo port,
    151    isqueren sens nulla guerra
    152    tres no mes... tot hom es mort;
    153    ço fon l’any del Naximent
    154    mil quatrecents se escrivia
    155    e sexanta era lo dia,
    156    a denou de març corrent.

    157    E mossen Thomas Pujades
    158    tan prest fon saltat en terra,
    159    va dir: «Laors sien dades
    160    a Deu qui·ns ha feta guerra,
    161    car nos erem mil e cent,
    162    tots homens de gran valia,
    163    ara som en companyia
    164    tres persones en turment».

    165    Veus alla lo cap de spasa,
    166    cert alla son la lur fi;
    167    ay Deu, quant bon cap de casa
    168    e quant foraster mesqui
    169    fort seran los planyments
    170    d’aquells amichs qui·s volien,
    171    e molt mes dels qui hi tenien
    172    germans propis e parents.

 

 

 

Ed. Marià Aguiló, Cançoneret de les obretes en nostra llengua materna més divulgades durant los segles XIV, XV i XVI, Barcelona, s.e., 1900, s. p.

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc