Rialc
Rao 122.1

            Jaume d’Olesa


    1      Mayres de Dieu, cristall de puritat,
    2      Verge sens par, corona de virtuts,
    3      Reyna del cel, per vostre fill remutz
    4      som tots statz per gran humilitat.
    5      Donchs, Verges pura, la Magestat reyal
    6      del vostre fill per nos tots tribulats
    7      vullatz preyar que·ns age comanatz
    8      en sa amor e guarda divinal.

 

 

 

Ed. Ezio Levi, «Poesie catalane in un codice fiorentino», Estudis Universitaris Catalans, 15, 1930, pp. 160-167, a p. 166.

 

Incipitario di Jaume d’Olesa
Indice degli autori

Rialc