Rialc
Rao 66.1

            Genís Fira


    1      Ans que peccant, general malaltia
    2      pel mon senbras lo nostre primer pare,
    3      en lo mes alt de l’alta gararxia,
    4      bella per tot, humil verge Maria,
    5      Deu infinit vos elegi per mare.
    6      Port dels elets, reyna del qui perilla.
    7      Del primer crim, vos ha feta deliure
    8      l’eternal Deu, per cloure·s dins la illa
    9      del ventre sant de vos, mare y filla,
    10     perque ja morts, per vos pugam reviure.

    11     Vexell perfet, la Sagrada Scriptura
    12     ser infinits Vostres misteris mostra.
    13     Del primer jorn nos fonch la lum figura,
    14     vos, clara lum, de nostra vida scura,
    15     illuminant, ajudadora nostra.
    16     Goig sens tristor, vos sou divinal sala,
    17     per a passar a Deu, ferma passera,
    18     y de Jacob vos mostrau be la scala
    19     lo peccador, ab que lo cel escala.
    20     De Moyses vos sou la gavarrera.

    21     Vengut lo temps qu’avia fet promesa
    22     de pendre carn lo vostre Fill insigne,
    23     volgue que vos, de gracies encesa,
    24     primer al mon vos mostrasseu devesa
    25     tota florint, de bellea condigne.
    26     En tan alt grau vos mostraveu perfeta,
    27     que tots los mals de mal feyen retraure.
    28     A vos mirant, cambra de Deu eleta,
    29     del malpensar la pensa ja retreta,
    30     tenieu tots, pensant a Deu mes plaure.

    31     En hun instant essent organitzada,
    32     Verge ’xcellent, dins vostra mare casta,
    33     vos presentas, de complit seny dotada,
    34     virginitat, joya tan estimada,
    35     que Deu volgue pendre la vostra pasta,
    36     dins vos entrant, verge cambra divina,
    37     archiu sagrat, hon reposa nou mesos.
    38     D’umanitat cubert ab la cortina,
    39     al mon ysque, per mostrar nos la mina
    40     de parahis, fent nos d’infern defesos.

    41     Vos nos feu pont segur al cel passatge,
    42     reyna dels cels y dels angels senyora,
    43     seguretat sou vos y ferm guiatge.
    44     De Jhesucrist vera sou vos ymatge,
    45     qui humilment com a Fill vos honora.
    46     Vos sou l’estel, vos sou la lum molt clara,
    47     buxola sou y ferma tremuntana.
    48     Los ja perduts, vos sou la qui·ls empara.
    49     Als tribulats, vos prest girau la cara.
    50     Tot nostre be de vostra font emana.

    51     Font de salut. De Deu excellent ara.
    52     De Gedeon vos sou rosada lana.
    53     Sens vos, james l’Esperit Sant rosara,
    54     ni dels inferns portes, Jhesus traucara
    55     portant los sants als cels per cenda plana.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Els certàmens poètics valencians del segle XIV al XIX, València, Institució Alfons el Magnànim, 1983, p. 293.

È una risposta al cartell ordinato da Bernat Fenollar (cfr. 60.9).

 

Incipitario di Genís Fira
Indice degli autori

Rialc