Rialc
Rao 0h.52, 0h.52a

            Cançoner sagrat de vides de sants


            Cobles fetes en laor del glorios sent March evangeliste 

    1      Puix vostra valor tan gran es y tanta,
    2      que sou de la Sglesia hun pare excellent,
    3      les dignes virtuts y vida molt santa
    4      de vos, beneyt March, vull dir largament;
    5      mas si en loar la gran valor vostra,
    6      per mon saber poch no y puch yo bastar,
    7      humilment vos prech, puix sou guia nostra,
    8      que vos mi vullau, beneyt, ajudar.

    9      Columpna sou gran y arch molt fortissim
    10     hon molt se refferma la Sgleya de Deu,
    11     la qual sosteniu vos, sant molt dignissim,
    12     per esser estat molt gran amich seu;
    13     y no sols amich, mas evangeliste
    14     lo infinit Deu vos ha volgut fer,
    15     y axi sou estat molt gran coroniste
    16     dels fets divinals pel vostre valer.

    17     Del papa sent Pere qui·l mon arreglava
    18     dexeble fos digne per quant lo cregues
    19     y axi com aquell a vos revelava
    20     los sants Euangelis axi·ls escrigues;
    21     lo sant Esperit tostemps vos regia
    22     hi us dava saber perfet y complit,
    23     entant que us guiava de nit y de dia
    24     en tot ço e quant haveu vos escrit.

    25     Com hun gran leo la Sgleya us figura,
    26     per quant declaras la gran fortitut
    27     d’aquell leo sant qui en la creu dura
    28     vence lo dimoni ab molta virtut,
    29     y encara per quant haveu registrada
    30     la gran y molt alta resurreccio
    31     del gran rey Jesus, la qual ha mostrada
    32     apres de sa mort y greu passio.

    33     Anas per lo mon per ço que pricasseu
    34     la ley evangelica a tots los infels,
    35     per que ab aquella pricant los mostrasseu
    36     qui era lo Rey del regne dels cels;
    37     y fereu tan alta tan santa y digna
    38     y ab tanta virtut la pricacio,
    39     que tota la gent infel y maligna
    40     posas en cami de salvacio.

    41     Vos, sant molt insigne, perfet y molt noble
    42     les gents convertis en gran multitut,
    43     mostrant la lum vera a tot aquell poble
    44     qui stava tot cech errat y perdut;
    45     miracles insignes tots jorns vos obraveu,
    46     mostrant que vos deyeu al mon veritat,
    47     car cechs y malalts a tots los sanaveu
    48     en nom del Messies, ver Deu incarnat.

    49     Hun hom qui tenia la ma travessada
    50     de hun colp molt gran que ell se dona,
    51     quant ves que greument estava naffrada,
    52     la vostra virtut deffet la sana,
    53     y la medicina ab que fon guarida
    54     fon vostra saliva, la qual vos posas
    55     damunt la ma sua qu’estava ferida,
    56     y axi vos, beneyt, tantost la curas.

    57     Mostras a les gents de fer penitencia,
    58     per ço que poguessen guanyar parais,
    59     la qual feyeu vos ab gran sapiencia,
    60     puix vos a Jesus en est mon seguis;
    61     los sants Evangelis dexas per doctrina
    62     al mon qui estava posat en error,
    63     y axi·ns haveu dat lum gran y divina,
    64     la qual per james perdra la claror.

    65     Aquells inimichs cruels y malignes,
    66     los quals no volien hoyr vos en res,
    67     mirant los grans actes que feyeu insignes,
    68     tantost per aquells ligat fos y pres:
    69     y tots ab gran cura aquells s’ajustaren
    70     per dar vos la mort ab gran crueltat,
    71     y ab molta malicia deffet ells manaren
    72     que fosseu per terra tot nu rossegat.

    73     Y axi los infels per dar vos greus penes,
    74     posant en effecte lo llur pensament,
    75     tantost vos prengueren ligat ab cadenes
    76     y axi us rossegaren per terra greument;
    77     tingues del cors vostre les carns fort naffrades,
    78     prenent cruel pena per Deu infinit,
    79     y aquelles tenint axi trocejades,
    80     en mans de Jesus donas l’esperit.

    81     Qui pot dir lo premi, la paga y la gloria,
    82     que dalt en los cels Jesus vos dona
    83     apres que del mon tingues la victoria
    84     y agues presa mort per Ell qui us crea?
    85     La smena que us feu fon dar vos la vida,
    86     puix vos per Aquell prenguereu la mort,
    87     y fer vos al cel honor infinida,
    88     puix fos cavaller tan fel y tan fort.

    89     Lo vostre sant cors purissim y digne
    90     fon dins Alexandria granment venerat,
    91     y apres, ab honor molt gran e insigne,
    92     de dins en Venecia ell fon trelladat,
    93     hon molt prestament esglesia us feren
    94     molt gran e insigne y molt triunfant,
    95     per quant clarament en vos, beneyt, veren
    96     senyals y miracles de molt perfet sant.

 

            Oracio

    1      Sent March glorios, dexeble insigne
    2      del mestre Jesus, ver home y Deu,
    3      lo qual fon axi humil y benigne
    4      que per delliurar lo mon del maligne
    5      volgue pendre mort penjant en la creu,
    6      o sant excellent de gran reverencia,
    7      puix vos ab Jesus regnau en lo cel,
    8      vullau lo pregar que per sa clemencia
    9      en nostres congoxes nos de pasciencia,
    10     hi·ns guart de la mort eterna y cruel,
    11     y que de l’infern Aquell nos delliure
    12     per qu’en lo seu regne ab Ell puga viure.
             Amen.

 

 

 

Ed. Raymond Foulché-Delbosc, in Raymond Foulché-Delbosc e Jaume Massó Torrents, Cançoner sagrat de vides de sants, Barcelona, Societat Catalana de Bibliòfils, 1912, p. 116.

 

Incipitario del Cançoner sagrat de vides de sants
Indice degli autori

Rialc