Rialc
Rao 94.94

            Ausiàs March


    1      Qui ne per si ne per Deu virtuts husa,
    2      be sera foll que pena pas sens merit.
    3      On mal fahents, de lur mal fet no penen;
    4      los ben fahents, de ben fer no meriten.
    5      Ja son estats versemblants bons, per fama,
    6      no pas en ver, car, per fama, be feyen
    7      e per lurs fets lo mon los meritava.
    8      No y rest’al mon que res de be guardone.

    9      Donchs lo mal hom als homens ja te scusa:
    10     cascu pot ser tal com son voler dicta;
    11     tot estament son ofici no serva
    12     —no·m se·ls prelats; perdon m’o Deu com dubte—.
    13     Papes e reys fins a l’estat pus minve,
    14     fan lo que·ls plau, mas no pas lo que volen.
    15     Deu, amador d’intencio primera,
    16     es colt y onrrat d’intencio segona.

    17     Dret natural es que la Prima Causa
    18     en nostr’amor les altres preceesca,
    19     e quant se fa, se faça per aquella,
    20     e no vullam aquella per les altres.
    21     Ella ’s la fi de nos e lo principi,
    22     en ella es, mes qu’en nos, lo nostr’esser;
    23     nos, ignorants, regiram aquest orde,
    24     car Deu volem, no per si, mas per altre.

    25     Deu no pregam ardentment, sino ’n pressa
    26     e quant volem gracia d’El atenyer;
    27     e som tan pechs que·ns pensam Ell nos hoja,
    28     e nostres prechs ab gran dret nos condampnen.
    29     Puys no havem l’intencio primera
    30     en Ell, y apres a nos e nostres coses,
    31     a nostres prechs Ell hou d’orella sorda,
    32     e no·ns partim davant Ell menys de colpa.

    33     No·m maravell si·ls fets de Deu s’ignoren,
    34     com los morals, qui son clars, escurs paren;
    35     llur fonament es en nostres ventresques,
    36     per que no·ns cal escartejar molts libres.
    37     Si a travers la fusta va [a] la roca,
    38     raho sera puys naucher no la guia.
    39     Si per virtuts los homens no s’adrecen,
    40     que pendran, donchs, per forma de lur viure?

    41     Si Deu no fos, ne lo mon donas premis,
    42     per si mateix hom deu fer bones obres,
    43     car en ben fer lo bon hom se delita
    44     e l’ome reb de sa bon’obra paga.
    45     Mas qui en Deu ne ’n ssi no·s glorieja,
    46     mas vol haver honor, gloria, ffama,
    47     foll es penssant que fent be les atenga
    48     e si no sab que treball no merexen.

    49     Segurs de Deu son de lurs crims los homens
    50     en aquest mon, puys castich no se·n mostra,
    51     e ja los reys los potents no castiguen
    52     perque·ls han ops y en part alguna·ls dupten.
    53     Si com lo lop la ovella devora,
    54     e lo gran tor, segur d’ell, peix les erbes,
    55     axi los reys los pobres executen
    56     e no aquells havents en les mans ungles.

    57     No roman sol la colpa en los princeps,
    58     mas en aquells qui en mal fer los insten;
    59     ells ja son mals, y en mal fer los enclinen
    60     per lur profit o per causa d’enveja.
    61     De nos mateixs pren lo mal causa prima,
    62     qui·ns fem senyors, ab lo poder del princep,
    63     en contr’aquells qui·ns son pars e ’guals frares,
    64     per fer nos grans d’onor e de riqueses.

    65     Dobl’animal es l’om, y els altres simples,
    66     per ço com son en ell dues natures;
    67     si del que fa no·n complau al menys una,
    68     del tot es foll que de natura isqua:
    69     si no complau a la part rahonable
    70     o l’apetit, sol c’altre no·n dampnege.
    71     Foll es del tot, si ’n be fer se turmenta
    72     per aver ço que·l mon als bons denega.

    73     Tals com aquells qui per la mar navegen
    74     son desviats si·ls fall la tremuntana,
    75     e van en loch on la ventura·ls porta,
    76     son en lo mon los homens qu’en ell viuen,
    77     puys la virtut no tenen per ensenya:
    78     cascu va lla on l’apetit lo porta.
    79     Qui contraffa, es foll que s’atribule,
    80     puix que no sab causa per qui treballe.

    81     O Deu! Per que los qui ’n lo mon tribulen
    82     y ell que volran per null temps aconsiguen,
    83     y, aconseguit, lur voler mes desija,
    84     si que james fam se part de lur ventre,
    85     com ne per que no demanen ab cuyta
    86     si res pot ser de que l’om se contente?
    87     Sabran que och e veuran qui·ls engana,
    88     e contra ssi com per tots temps treballen.

    89     Per acabat foll se tenra·l pus savi;
    90     de son defalt haura mes conexença,
    91     penedint sse, donant sse a carnatge,
    92     servint aquell que no sab d’on devalla.
    93     D’oppinio falssa pren lo seu esser;
    94     pres la ’n descuyt, no es lo qui·s pensava.
    95     Fama y diners cuyda que virtuts fossen;
    96     los folls les han e savis les pledejen.

    97     Res no es bo que·l mal hom posseesca,
    98     e com honors los mals homens atenguen,
    99     los homens bons ab fam no les demanen,
    100    e majorment penssant los qui les donen.
    101    Foll es aquell qui·l do del foll molt prea,
    102    car ja no ha d’aquell do la estima;
    103    a la final, diferença no ’s molta
    104    entre aquells qui vanes cosses volen.

    105    La bona honor al bon hom no contenta,
    106    car lo bon hom en son acte·s delita,
    107    no en l’onor del qui li s’agenola.
    108    Si onor es be, en aquell es qui honra,
    109    e no ’n l’onrat, mas lo seu be senyala;
    110    e si no y es, honor folla ’s aquella,
    111    que lo bon hom de tot en tot menysprea.
    112    No pens ser bo qui ’n tal be·s glorieja.

    113    Gran raho·m par que Deu nos avorresca,
    114    puys lo perdem per deu qui no ’s en esser.
    115    Quant los gentils los lurs deus adoraven,
    116    en lur error havien gran escusa,
    117    veent aquells ab l’ull, no sol de penssa,
    118    e versemblants que·ls parien miracles.
    119    Ar’adoram deus d’oppinio falssa,
    120    durant aytant com los trigam conexer.

    121    A la virtut cuydam fer sacriffici
    122    quant la honor havem en reverença,
    123    e no sabem d’on fals’honor pren força,
    124    e ignoram d’on ver’honor pren forma.
    125    Tota honor nos sembla que·s deu colrre,
    126    ne los sabents mes de l’entendre passen,
    127    car fan honor als qui no la merexen;
    128    tots som eguals al que deffora·s mostra.

    129    Affectio y enveg’als bons guerregen,
    130    enemichs son d’onor e fama bones,
    131    e l’ignorant en qui ver juhi·s gasta.
    132    Qui sera ’quell qui de lurs mans escape?
    133    Mes son, pero, los qui d’onor mal tracten
    134    que tots aquells qui la fama varien;
    135    al vicios pus tost l’es honor dada
    136    que lo dolent de fama no triumfa.

    137    No solament als pechs, qui res no ’ntenen,
    138    mas a quants som l’ull nostre s’enfalaga,
    139    si que, veent, los favorits hom honra,
    140    e tol recort, com no son molt colpables
    141    qui per legs fets son muntats a domini.
    142    Honra·ls l’estat mes que leig fet no·ls leva.
    143    Donchs, qui ’s lo foll qui per honor be faça,
    144    puys la honor per be fer no s’atenga?

    145    Ignorantment al mon alguns be obren
    146    per no saber lo qui·ls ne dona causa;

    147    altres no tant, mas pegament be usen,
    148    ffaents per tal que lur ben fer se perden.
    149    Los primers son tenguts molt a natura,
    150    qui·ls fa ben fer, per moviment qui·ls dona.
    151    Los altres son vers Deu e si colpables;
    152    infern, vivint e pres mort, posseexen.

    153    Fastig ha Deu del qui·l mon no te ’n fastig,
    154    e del qui l’ha, si d’aquell no s’aparta.
    155    No solament es luny qui ’s en l’armita,
    156    mas tots aquells qui del barbul se lunyen.
    157    Ladre es vist qui ab ladres pratica;
    158    superbios, qui per honor treballa;
    159    avar, aquell qui ab diners se bolca:
    160    lo loch on es lo mostra sser colpable.

    161    Diners, honor, no s’han per bones vies,
    162    tants son los mals qui per aquells treballen.
    163    Qui bonament en aquest mon pratica,
    164    no pot muntar per los mals qui l’empachen;
    165    qui regiment vol, de ben fer no s’alta,
    166    o es grosser, no sabent que s’i husa.
    167    A mal a ffer lo cami pla no·ns porta;
    168    per nous camins hi van hy estranyes sendes.

    169    Si l’hom hagues per leig fet vituperi,
    170    que fara ’quell cavaller sodomita,
    171    havent pres grau d’excellent viril home,
    172    y aquell jaqueix volent costum de fembra?
    173    D’alguns sabem aquest peccat orible;
    174    no·n veig senyal c’onor los sia tolta.
    175    Qui no la tol de on tolta deu esser,
    176    no la dara en part on se meresca.

    177    Ja no es crim que la honor rebuge,
    178    e ja molt menys en homens qu’en les fembres:
    179    ans fa senyal un poch peccat en elles
    180    que lo major que·s pot fer en los homens.
    181    Aço sdeve perque·ls homens son jutges,
    182    passants dolor del crim qu’eles mes toca;
    183    amant a ssy, lo mal d’altr’encarexen,
    184    e simples fan lurs fets abominables.

    185    Reptar no cal de lurs vicis les dones,
    186    car de aquells natura·n pren lo carrech;
    187    qui no enten, e passio lo força,
    188    de son be y mal natura es maestra.
    189    Los tres pilars hon lo be d’hom s’asenta,
    190    esser no pot qu’en elles se recolzen:
    191    lur fonament deu esser la prudença,
    192    e lo nom sol a elles par salvatge.

    193    Als qui poder e saber han d’apendre
    194    e de ben fer per favor de natura,
    195    en contra d’ells Deu pogra fer miracle
    196    com, en peccar, de lla natura hixen.
    197    Simplament l’om contra natura pecca
    198    en tot peccat, puys a raho repugna;
    199    de tot en tot a sa natura ’s contra,
    200    com en peccar trespassa d’om los termens.

    201    Yo guart lo cel e no veig venir flames
    202    per abrassar la sodomita sechta.
    203    On es lo temps que Tu prenies venge
    204    de tots aquells qui natura offenien?
    205    Mire lo cel quant ploura la justicia
    206    qu’en temps passat entre nos habitava,
    207    e no veig res que d’aquest loch devalle;
    208    en fe roman tot quant de Tu s’espera.

    209    O senyor Deu! E quant sera que·t mostres?
    210    Ja tarda molt com del mal hom no·t venges.
    211    Yo son ben cert que della t’o esperes,
    212    mas en lo mon be·m sembla que·t mostrases.
    213    Vulles haver pietat del bon poble;
    214    poneix aquells sients alt en cadira,
    215    qui de l’anyell volen la carn e llana
    216    e son consents que feres los devoren!

    217    Si dels estrems los homens no s’espanten,
    218    vicis comuns quasi ’n virtuts s’enpenyen:
    219    ja los avars passen per homens savis,
    220    los cavallers per mercaders s’espachen,
    221    e los coharts lur grau d’honor no perden,
    222    per be que·l nom en los pits d’hom romanga.
    223    Als propriis fets enteniment no·s troba;
    224    si per aquells per hon diners s’ajusten.

    225    No ’s deshonrat per ser avar lo jove
    226    e que passas Tantalus en cobea;
    227    si es dispost en ser franch, essent prodich,
    228    ja li noura, si tracta matrimoni.
    229    Vell, ignocent de be, mas de mals apte,
    230    luxurios, cubert e ple de pompa,
    231    no pert honor, n’entre los pechs sa fama.
    232    Qui son aquells, sabents quin deu l’om esser?

    233    Que pot valer hom qu’endignat no sia
    234    en contr’aquells qui en lo mon triunfen,
    235    veent los folls, grossers e plens de vicis,
    236    e tot lur be los ve per atrivença?
    237    No·n sse algu qui·l mon tant lo rebuge
    238    que l’enderoch, puys, no sentint, no·s canssa.
    239    Mal dit, jutjat pot ser, mas no l’empachen;
    240    a l’atrevit lo mon cami ly obre.

    241    Pels mals mijans lo mon sa ffavor dona,
    242    y, en son despit, los atrevits s’avancen;
    243    son avorrits, e quasi·l mon los dubta;
    244    loch te cascu en lo mon hon s’alloga.
    245    No y es raho l’ordenador al seure,
    246    ne y seura ’lgu si espera bon orde;
    247    no contraffa la Taula de Peruça:
    248    orde no y es, mas error sempiterna.

    249    Rey no regeix ne·ls pobles obeexen;
    250    no sse qui es pus colpable a l’altre;
    251    degun estat a l’altre no impugne,
    252    car no ’s algu que sa fi no·s desvie.
    253    Si algun hom es que la regla rompa,
    254    tan poca part al tot punt no altera;
    255    ab tot aço resta la regla ferma:
    256    un oronell l’estiu no denuncia.

    257    O gent del mon! Obriu los hulls per veure
    258    com no es ver lo que veritat sembla,
    259    e que honors, la gloria o ffama,
    260    per les virtuts per null temps s’atengeren.
    261    Lo cobejos, cruel, feynt, ple de pompa,
    262    astucios, inportu, sens Deu tembre,
    263    aquest aytal les gents per deu adoren,
    264    elles semblant que font de virtuts mane.

    265    L’om que virtut ab sol entendre toca
    266    y en algun tant pot gloria consegre,
    267    es conexent e la favor menysprea,
    268    veent los fols com en aquell’atenyen;
    269    no es tam bo, que si los bons l’avien
    270    no la volgues ab rahonable stima;
    271    no es tan foll qu’en estrem la cobege.
    272    L’entendre ha, mas ha virtut no basta.

    273    O quant son pochs qui de general regla
    274    sapien fer als ffets singulars regles,
    275    e aplicar aquelles a la vida
    276    e fer juhis incerts e necessaris!
    277    Tots los juhis que·s fan entre los homens,
    278    affeccio la sentencia ordena;
    279    d’on tinch per foll qui en gloria·s munta
    280    per lo juhi qui tal jutge la done.

    281    Caus’an les gents d’esta error comuna,
    282    puys en lo mon tal enteniment troben;
    283    ans de aver del ver la conexença,
    284    han engenrats habits dels mals conceptes.
    285    No ha molt fet qui·n conexença basta,
    286    mas lo qui l’ha, que la part bona prenga;
    287    als homens flachs par obra impossible,
    288    per c’ab hull flach miren cosa dificil.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiàs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinàs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Pagès CIV.

 

Incipitario di Ausiàs March
Indice degli autori

Rialc