Rialc
Rao 103.41

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Dels crims majors comet lo crestia,
    2      es mal usar del do per Deu donat
    3      q’es lo pus gran, so ’s noble llibertat,
    4      bona ves l’om qui lo degut ne fa,
    5      e pert lo preu per lo qual fonch ramut,
    6      gens no venint a la fi que fon fet,
    7      ans guarde, vil, al Creador seu ret,
    8      e va ’n l’infern, loch un sera perdut.

    9      La carn, lo mon, l’anemich corronput,
    10     son batallers de tots, generalment,
    11     mas cascu·s pot guordar, singularment,
    12     e, ben obrant, sera·l pus fort vençut,
    13     e guonyara lo vansent merit gran
    14     e, per son temps, ira ’l lloch soperlatiu,
    15     cert an aquell c’ab complida fe viu
    16     e, sospirant, pregua pels que [mal] fan.

    17     Quans folls vans, sechs, tots jorns perdent se van,
    18     e·lls abstinens de mals las gens duptant,
    19     offenent Deu, son juy desestimant,
    20     car gens per ell dels dits mals no s’estan;
    21     mas, per c’aquells no fossen poblicats
    22     per los vaens, he serquen lochs sacrets,
    23     e detanguts per viçis, he destrets,
    24     venen los vils a mort, impreperats.

    25     Aquells qui son assi pus prosperats
    26     en ver[s] honors, que van molt [desservint],
    27     veg signantment que van menys proveyhint,
    28     no fan aquells pobres despoderats:
    29     exi pensant venen al dia çert,
    30     al qual no pot hom vivent escapar,
    31     no y ha remey, sino per ben hobrar,
    32     venir al juy ab ferm voler espert.

    33     An aquest mon es a tot hom incert,
    34     quant posseyex, si u pora retenir,
    35     e res segur no·s pot pensar ne dir
    36     ich pugu’aver lo pus destre disert;
    37     ver es que·s pot be guonyar peradis,
    38     [aqui] donant bens als pobres de Deu,
    39     [e] pot cascu qui u fa dir es tot seu,
    40     e may contrast n’exira, ne divis.

    41     ...tat homilitat s’unis
    42     ...ment amant tu, senyor meu
    43     ......que l’auries per teu
    44     ......he lo restant jequis

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 253.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc