Rialc
Rao 103.34

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Cuytau, senior, per ffer a Deu servey
    2      e rapos dar a gent de bona part,
    3      e sabreu com En Johan, duch bastart,
    4      sera ponit com trencador de ley,
    5      e peguera l’enpresa per ell feta
    6      tiranament, en forma no discreta,
    7      seguons que crech e·m demostre raho,
    8      e veig lo temps dispost he de saho.

    9      Cuytau, senyor, pe[r] dar conclussio
    10     e cobrar tot quant Dieu vos ha donat;
    11     e ffins a vuy vos ha Deu ajudat
    12     en la molt vil he fort rebellio;
    13     e pens be prest aureu a Barçalona,
    14     cap de grans mals, qui algun temps fonch bona,
    15     e·s porgera, ab lo po[r]guador just,
    16     lo crim comes per qualsevol ingust.

    17     Cuytau, senyor, he desfareu l’agust
    18     d’En Johan duch, desverguonyat tirant,
    19     qui contre Deu ha rebut son semblant
    20     poble malvat, sotsmes, cruel, rabust;
    21     e no vullau esperar jorn, punt, hora,
    22     mas En Johan traure del tot deffora,
    23     ab tots aquells qui l’an volgut seguir,
    24     e, seguons dret, a cadescu ponir.

    25     Cuytau, senyor, que crech cert se pot dir
    26     sera Johan sens batalla vençut,
    27     e veura clar esser mala vengut,
    28     per son defalt e massa presumir;
    29     car vos, obrant la megestat divina,
    30     tindreu ves ell la dura dissiplina
    31     Deu li dera, per son enpendre vil,
    32     vos triunfant con rey sabent, homil.

    33     Cuytau, senyor, he trencareu lo fil
    34     de traccio, qui tant estat es fort;
    35     era mateu als qui seran d’ecort
    36     a Deu tornar he vos, que ffossen mil,
    37     car munta mes de rey merce complida,
    38     que de vassall qui aga fe jequida,
    39     e de sso pens sera lo fill mitga,
    40     e la muller, qui tant ha ffet he fa.

    41     Rey mon senyor: suplicau Deu finida
    42     sia per ell la cosa mal seguida,
    43     e ffassa prest venir en vostra ma
    44     lo poble mal, qui tant deslenclit ha.

    45     Mon Creador: per merçe infinida,
    46     donau recort a ’quells de mala vida
    47     tornen a vos, volent mon rey huma,
    48     piados molt e, crech, bon crestia.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 243.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc