Rialc
Rao 164.12

            Jordi de Sant Jordi


    1      No pot ren dir ne far que be estia
    2      lunch homs, si donchs ja d’amor non es pres;
    3      per que·l meu seny d’amor trop se desvia
    4      qui·s part d’amor tant quant pot dur l’arnes
    5      nez hage·l cors per faytz de gentilesa,
    6      car mils n’es pros e cobegans d’onor
    7      e ssent pus tart sa joventut despesa
    8      e sab triar del mon tot lo milhor.

    9      E perque mils la rayso si’entesa,
    10     prech que miretz los bandegats d’amor,
    11     e veyretz com han lur cor en riquesa
    12     e van fugen de pretz e de valhor,
    13     e may los platz, si no per guany, despendre,
    14     e ’ntre los pros tart los veyretz estar;
    15     tot lur deport es en comprar e vendre,
    16     e no·ls escay si volon d’als parlar.

    17     Mas celhs qu’amor vol per son home pendre
    18     tot son plet met en veray pretz muntar,
    19     e no·l veyrets a dir viltats dexendre
    20     per nulha re ne de leigs fayts obrar;
    21     en als no ’nten ne met engeny ne cura
    22     mas com a tots se puxa far grasir;
    23     despendre·l play e dar ultra mesura
    24     per que cascu vulha de luy ben dir.

    25     E no tem gens paubretatz ne freytura,
    26     n’enten qu’a menys puscha lunh temps venir,
    27     car son cor es enrequits d’amor pura,
    28     tal que jamay no·l lays enpobresir,
    29     anans pençar lo fay ses tota falha
    30     en ten auts fayts d’on puscha sustener
    31     lo seu estat, e no tem ges batalha,
    32     guerra ne brug per aycelhs mantener.

    33     No·l fal arnes, rocis ne res que·l valha,
    34     aur nez argent per far home valer,
    35     qu’amors qui·l te de s’amorosa tralha
    36     li fay donar trestot quant ha mester,
    37     ho·l don’angeny ab que·n sab leumen trayre
    38     ses blasme lunh, perque viu abondos
    39     de bens ab joy plus que rey n’emperayre,
    40     ez ayço tant com elh es amoros.

    41     Ez enquer mays tart lo veyretz retrayre
    42     de ben portar son gentil cors joyos,
    43     e sera vielhs e no presera gayre
    44     portar l’arnes ne viure cossiros.
    45     De moltes gents say qu’aura l’amistança,
    46     d’on m’es semblan prenda·l milhor del mon,
    47     car viu en laus, en pretz ez en bobança,
    48     e·ls altres morts qui d’est mester no son.

    49     Donchs, celhs qui cau en ten auta balança
    50     com es d’amor, qui fay pugar amon,
    51     ffins que ja·s veu en [la] vielha liança
    52     no·n deu partir, car del tot se coffon
    53     e·z destreny fort e s’envelex e muda
    54     sos bens en mals e sa virtut dechay,
    55     e no u conex tro·s veu testa canuda,
    56     gros e fexucs, tal qu’a dompna desplay.

    57     Perque dich mays: celhs qu’a dona perduda
    58     (ges ab tort sieu o d’ella que no·l play),
    59     per tal qu’amor hag’en lay retenguda,
    60     ne deu querir un altr’en poch d’espay;
    61     car si no u fa, en dir mal se delita,
    62     com cels qui es d’amar desafeynats;
    63     e, cert, val pus sa viltat sia scrita
    64     que far anuy a celhs qu’es ben amatz.

    65     Al princeps nauts, poderos, on habita
    66     pretz e valor, car es d’onor armats,
    67     mon vers tramet, qui no platz a s’ermita
    68     clergue ni lech si no ’s d’amor tocatz.

    69     Reyna d’onor, excelhents Margarita,
    70     yeu crey qu’amar altruy ne me no us plats;
    71     pus qu’yeu vos ay sobre totes escrita,
    72     vos amare tan com aytal siatz.

 

 

 

Ed. Martí de Riquer e Lola Badia, Les poesies de Jordi de Sant Jordi, cavaller valencià del segle XV, València, Tres i Quatre, 1984, con alcuni ritocchi introdotti nell’ed. Donatella Siviero: Jordi de Sant Jordi, L’amoroso cerchio. Poesie dell’ultimo trovatore, Milano-Trento, Luni («Biblioteca medievale»), 1997, e ivi giustificati.

 

Incipitario di Jordi de Sant Jordi
Indice degli autori

Rialc