Rialc
Rao 151.1

            Mestre Rocafort


    1      Segons consell de la divina scola,
    2      per hon se deu lo chrestia regir,
    3      desenguanat del que pot abellir,
    4      vos escriure la part que m’aconsola;
    5      car so ben cert que·ls grans doctors theoles,
    6      sens discrepar del maestre qui la mou,
    7      tots, una veu, cascu d’ells la conclou:
    8      qui aldre vol vaja çerquar escoles.

    9      Mirau, senyors, una cosa ja morta
    10     sia·ns espill del que tractar se deu,
    11     que, si y pensau, de clar en clar veureu
    12     tot lo secret, lo qual en si reporta;
    13     car, sus, axi com l’anima es partida,
    14     resta lo cos mort e tots sos moviments;
    15     si karitat ha pres deseximents
    16     de l’esperit, aquel roman sens vida.

    17     E no us engan lo viure que li resta
    18     del natural, car un tal viur’es mort,
    19     puix li defall lo divinal confort,
    20     e ’n paradis no se·n celebra festa.
    21     Car tan privat es l’esperit de forma
    22     gratifìcant, ab tot que sia viu,
    23     com es lo cos mort, si be y advertiu,
    24     de l’esperit, sens lo qual se desforma.

    25     Si com lo cors veu hom que resuçita,
    26     dels actes seus ne ves hom lo semblant,
    27     no es algu que u estigues neguant,
    28     en l’esperit, com gracia excita;
    29     mas so que feu, essent privat de viure,
    30     mort prossehi e, per tal, se passa;
    31     donchs, qual raho injustament cloura
    32     la karitat bens morts faça reviure?

    33     James se veu, segun philosofia,
    34     forma vivint no es vivificar,
    35     e, sent no res, com se pot informar
    36     l’acte passat, que repugnant seria?
    37     Mas se ben dir que·ls habits y el subjecte
    38     poden molt be esser vivificats,
    39     ab tot que morts, car, si be son estats,
    40     encara son en lur propi respecte.

    41     Si, offerint, en son esser tornassen
    42     los actes fets en lo peccat mortal,
    43     quant ve que l’hom te lo grat divinal,
    44     yo no vull dir que no·s vivificassen.
    45     Mas certament tal esser james torna
    46     mes que lo temps en que foren elets;
    47     pero, si us plau tals bens haver los fets,
    48     aquest nou goig de karitat sorna.

    49     Axi com Deu, per sa bondat inmensa,
    50     lo cel pot dar al qui mereix infern,
    51     pot fer que·ls bens que no·s feren al pern
    52     de karitat accepte sens ofensa;
    53     mas tal proçes de ley es absoluta,
    54     e no·s debat de ço que Deu pot fer,
    55     que sols diem de l’ordenat poder
    56     segons lo qual justament executa.

    57     Per ley trobam d’escriptura divina,
    58     e per decrets, e per lo dit dels sants,
    59     hoc e doctors, catholichs declarants,
    60     qu’es mort lo fruyt sembrat entre la spina,
    61     e sols aquell al sembrador prospera
    62     que fon sembrat en terra de saho.
    63     Qui ha legit en l’exposicio
    64     de Jesuchrist veura qual part es vera.

    65     Si·l bon obrer volrra fer just son merit,
    66     puix lo senyor li determena loch,
    67     alli u fara, sino valdra li poch,
    68     car treballant ensemps es en demerit;
    69     axi li·n pren qui stant en la sutzura
    70     de sos peccats ensemps fa qualque be,
    71     car non haura celestial merçe,
    72     puix karitat no feu la sembradura.

    73     No ’s benifet que Deu no·n done paga,
    74     segons lo preu de sa justa valor,
    75     per ço totstemps deu fer be·l peccador,
    76     perque Jesus de peccats lo retraga;
    77     bens temporals a les voltes li dona,
    78     o, si ’n peccats sos dics ha finits,
    79     no·s dolrra tant en los infernals crits
    80     pregue cascu que·n guarde sa persona.

    81     Leal e ferm servent merex corona
    82     dels bens de grat e karitat seguits,
    83     e no d’aquells que may ne son exits,
    84     ne·s fara pus que·n sien una stona.

    85     Mare de Deu, si ma lengua rahona,
    86     segons lo cos dels divinals escrits,
    87     vos inflamau los nostres esperits
    88     de karitat, puix sou de tots patrona.

 

 

 

Ed. Jaume Auferil: Francesc Ferrer, Obra completa, Barcelona, Barcino («ENC»), 1989.p. 209.

Risposta all’appello di Pere Martines (cfr. 98.2).

 

Incipitario di Mestre Rocafort
Indice degli autori

Rialc