Rialc
Rao 79.4

            Francí Guerau


    1      E qui pora, donzella virtuosa
    2      dir la menys part del be qu’en vos habita,
    3      com sia cert e fora de suspita
    4      que sou granment en virtuts habundosa?
    5      Tal es de vos la fama gloriosa;
    6      hi·ls mes valents de vos fan cap e festa,
    7      dient que son del mon la pus honesta
    8      que james fos, en tots fets graciosa.

    9      Ymaginant ma pensa tribulosa
    10     los perfets dons que son en vostre cors,
    11     c’om expremir no pot vostres lehors,
    12     cuyda finar, tant resta congoxosa.
    13     Mes qui u dira, potent e valerosa,
    14     si tot lo mes que de vos se pot dir
    15     es menys d’aço que deu hom presumir
    16     esser en vos, en tots fets graciosa?

    17     Seny e saber en vos son, generosa,
    18     molt pus discrets qu’en la regina Sabba;
    19     sumar ne·l fl no basta compte d’abba,
    20     e molt menys yo, tant sou ingeniosa.
    21     En vostre gest mostrau scer animosa,
    22     disposte us veig mereixer gran honor;
    23     noble de rey o d’un imperador
    24     es vostre cors, en tots fets graciosa.

    25     Mes que grosser es l’om qui no·s reposa
    26     en contemplar ten singular bellesa
    27     ornada son de molt gentil destresa.
    28     que judicar no us poden viciosa.
    29     Quant pus vos mir, senyora delitosa,
    30     del cap als peus veig vos a ten polida
    31     que res en vos no passe fora mida,
    32     ten bella sou, en tots fets graciosa.

    33     A vos, a vos, pus que son ten donosa
    34     ffacen trahut, atorgant senyoria,
    35     les mes valents: coneguen milloria
    36     d’elles a vos en qualsevulla cosa.
    37     E certament veig la gent perillosa,
    38     que us veu semblant, de fer ne deu estrany
    39     dir vostres laus no·m pren james affany,
    40     ten nobla sou en tots fets graciosa.

    41     Vos la millor feu Deus ten preciosa
    42     e mes valent que james fonch Tristany,
    43     sens dir legot ni menys daurar d’estany
    44     lum son del mon en tots fets graciosa.

 

 

 

Ed. Martín de Riquer, «Francí Guerau, poeta catalán del siglo XV», in Mélanges de langue et littérature médiévales offerts a Pierre Le Gentil, Paris, S.E.D.E.S, 1973, pp. 733-744, a p. 739.

 

Incipitario di Francí Guerau
Indice degli autori

Rialc