Rialc
Rao 94.105

            Ausiàs March


    1      Si com l’om rich que per son fill treballa
    2      e sol per ell vol que l’haver servesqua,
    3      e quant la Mort vol que·l fill jorns fenesqua,
    4      dona sos bens e tot goig de si talla,
    5      ne pren a me, qui lanç tot mon delit,
    6      perdent a vos, lo goig de mon entendre,
    7      car mon voler en als no pot entendre,
    8      ans tota res m’es enug e despit.

    9      Amor a mi vostre cors ha ’bellit
    10     tant que lo blanch d’altre cors negre par,
    11     e la negror qu’en l’ull belles’apar
    12     sembla·m vermell, mostrant cor enfortit.
    13     A la valor la fama es enganosa;
    14     aytant valeu, que no sse dehidor
    15     que us lloas prou, sino vostr’amador.
    16     Aquest parlar no us faça ergullosa!

    17     Ma vida es amarga e plorosa
    18     si pert a vos, e per vos pert lo mon;
    19     tots los camins d’aquest tanquats me son,
    20     si fall a mi la sperança duptosa.
    21     Lo malfactor qui a sa sgleya cuyta,
    22     torbat, no·s mou si d’ella pert cami;
    23     ne pus ne menys de cert ne pren a mi:
    24     torbat me sent, perdent compte de fuyta.

    25     Ma voluntat ab la raho no luyta,
    26     cascuna fa lo mes de son poder:
    27     ma voluntat pus d’amar no pot fer,
    28     son poder fa, e ma raho la·n cuyta.
    29     D’un ventre trist exir m’a fet natura,
    30     per vos amar fon lo meu naximent;
    31     no sse als fats com no·ls fon de present
    32     en fer que vos d’amar aguesseu cura.

    33     Sobresamor dos estrems me procura,
    34     e lo mig d’ells no pusch haver trobat:
    35     d’un poch esper no puch esser lançat
    36     per gran desig que li dona mesura;
    37     e d’altra part lo desig es tan gran,
    38     que no consent ab si ferma creença
    39     que per null temps me hajau benvolença;
    40     de hu en als vaig axi redolan.

    41     Lir entre carts, delits d’amor estan
    42     partits seguons d’on surt la voluntat;
    43     algu d’ells mor ab lo desig finat,
    44     altre delit perdurable roman.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiàs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinàs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Pagès LVIII.

 

Incipitario di Ausiàs March
Indice degli autori

 Rialc