Rialc
Rao 94.40

            Ausiàs March


    1      La vida ’s breu e l’art se mostra longa;
    2      l’esperiment defall en tota cosa;
    3      l’enteniment en lo mon no reposa;
    4      al juhi d’hom la veritat s’allonga.
    5      No solament es falta de natura,
    6      mas nos matexs fem part en l’ignorança;
    7      aquesta es en tan gran abundança,
    8      que·l mon nos es tenebra molt escura.
    9      Qui tant no sap, en dos errors encorre:
    10     ignora si, ne veu lo temps qui·l corre.

    11     Naturalment Ignorança·ns guerreja.
    12     En esta part no podem d’ella storçre;
    13     per altres parts li podem cami torçre,
    14     mas no volem, de que·ns es cosa leja.
    15     Ço que libert es a nos qu’aprenguessem,
    16     no y treballam per nostra negligença,
    17     e, mal fahent, de be perdem sciença.
    18     Donchs, com sera que res de be ’ntenguessem?
    19     Per dues parts l’ignorança es tanta,
    20     que·l mes sabent, de si mateix s’espanta.

    21     Deu no ’ntenem sino sots qualque forma
    22     presa pel seny, e Deu no es sensible,
    23     ne·ns es a nos substancia conexible:
    24     l’enteniment ab la raho la forma.
    25     Los accidents sol bastam a conexer,
    26     e havem obs los migs que disposts sien;
    27     embarchs havem tants, que·l juhi desvien,
    28     mudant juhi, minvant e fahent crexer.
    29     Nostre saber a molt poch nos abasta,
    30     e passio totalment lo degasta.

    31     Qui es aquell materia conega,
    32     sino perque la forma·s pot entendre?
    33     Lo different de les coses compendre
    34     no es en hom: son saber no y aplega;
    35     e la virtut que del compost resulta,
    36     com e per que no·s pot saber com passa:
    37     una ’ntitat ne surt de la lur massa,
    38     divers’a ells —no·n cal d’aço consulta—.
    39     D’aram y estany veu hom exir lo coure,
    40     que·l fort acer en força no·l pot noure.

    41     Leixant a part les coses amagades
    42     que no ’ntenem, e menys de nostra colpa,
    43     e ymaginant l’ignorar que·ns encolpa,
    44     si·ns pream poch, no·n cometem errades
    45     fins a venir que no·ns plau conexença
    46     de nos mateixs, axi de cors com d’arma.
    47     D’aquest saber cascu ses mans desarma;
    48     de mal de si a ’lgu no·l plau sciença.
    49     Apres saber Deu, veritat primera,
    50     segona es de nos sciença vera.

    51     Creixent saber, l’ignorança·s desperta;
    52     al qui mes sab li corre major dubte:
    53     en aquell temps que res no se, no dubte,
    54     e·l grosser foll tota cosa l’es certa.
    55     En son saber algu no·s glorieje;
    56     algu no sap del saber lo subjecte:
    57     l’anima es, e sol sabem l’effecte;
    58     l’essencial molt saber lo cobege,
    59     car los passats foscament lo sentiren,
    60     e los presents a lurs dits se refiren.

    61     En general parlar mi no contenta,
    62     mas en donar del que yo dich exemple;
    63     los fets del mon ab ansia contemple
    64     dant afalach y axi mateix la ’mpenta
    65     per nos lançar a l’apetit sensible.
    66     Sens rettenir e metr’en aquell tempre,
    67     se fa l’hom foll ignorant per a sempre;
    68     lo reffrenar es quasi no possible.
    69     La voluntat no solament alteren:
    70     l’enteniment d’entendre despoderen.

    71     No se algu que preu lo be que usa,
    72     fretura fa donar li sa estima;
    73     axi mateix per fretura s’estima
    74     molt mes de dret, e contra no y a scusa.
    75     Tan solament lo be que virtut causa,
    76     qui·l posseheix lo basta per conexer;
    77     los altres tots lur preu no·s pot parexer:
    78     es la raho car no han ferma causa;
    79     lur fonament esta sobre falsia;
    80     opinio tot son esser cambia.

    81     Molt hom conech, cuytat, corrent al metge,
    82     dient sos mals per fer sa vida larga.
    83     De l’esperit, algun hom no s’allarga
    84     en demanar quin mal li te lo setge:
    85     qui sera l’hom qui al vehi demane
    86     de sos mals fets, puix a si ell los cobre?
    87     Lo qui te clau y a ssi mateix no obre,
    88     qui sera ’quell qui obrir li comane?
    89     No es algu qu’a si mateix no menta;
    90     per sa lahor de falsia·s contenta.

    91     Puix l’apetit a si l’entendre·s porta,
    92     tant que lo ver en falsia li torna,
    93     en poch instant entre ver y fals borna,
    94     crehent de ferm e puix fe no comporta.
    95     No y ha res clar qu’enteniment entenga,
    96     e l’apetit es bastant l’escuresca.
    97     Car tota res obs es que s’apetesca,
    98     qui es qui poch o massa no l’estenga?
    99     Affeccio l’entendre desordena:
    100    tots som estrets ab aquesta cadena.

    101    Quant per son mal hom ix d’aquella senda
    102    de paradis qu’en gros li es mostrada,
    103    tot’altra l’es carrera molt errada,
    104    res no y coneix no haja obs esmenda;
    105    no coneix Deu ne si, e menys natura
    106    —e tot saber sobr’aquests se treballa—,
    107    e res no y sab e dintre si·s baralla.
    108    Donchs, qui ’s lo foll qu’en son saber s’atura?
    109    L’om deu saber, e fer qu’en sa fi reste,
    110    e qu’en tot l’als lo costat flach hi preste.

    111    Qui pot saber com sa passio senta
    112    en temps vinent, si la present ignora?
    113    Del que fa juhi que riura, ell ne plora,
    114    e pens’amar, e Amor d’ell s’absenta.
    115    Axi com l’hom no sab que dins si porta
    116    e veu se sa, e te la mort de costa,
    117    y aquell qui ha sa persona disposta
    118    per viure molt e la mort te a porta,
    119    tal obra fan en nos Amor e Ira,
    120    que no sabem qual d’ells en nos se gira.

    121    Perque restas l’obra de Deu perfeta
    122    e que sa fi l’home pogues atendre,
    123    fon gran raho que d’ell pogues entendre
    124    tant, que vers ell anas carrera dreta.
    125    D’aqui avant l’om es foll qui s’ergulle
    126    en son saber, puix lo ver li s’amaga;
    127    lo savi hom se coneix esta plaga,
    128    e pren ne tant que de fe no·s despulle.
    129    Esser un Deu l’enteniment ho mostra;
    130    en lo restant es mester la fe nostra.

    131    Alguns seran que passen mes vergonya
    132    de no saber que de mals homens esser;
    133    ans que grossers volrien lur desesser,
    134    e lur voler de bon saber se lonya.
    135    No solament aquell no consegueixen,
    136    mas d’hon se pren no saben, e que dona,
    137    passant dolor l’arma e lur persona
    138    en tot quant fan, e aço no coneixen,
    139    axi com l’hom que viu en la galera,
    140    que ja pudor l’es olor falaguera.

    141    Quals son aquells qui en lo mon pratiquen,
    142    sens mass’amar, les coses agradables,
    143    si retrahent d’aquelles airables,
    144    retrahent se de les que·l damnifiquen?
    145    En carn sens carn viu qui pel mig camina,
    146    e no·n veu hom qui vajen per tal via;
    147    de mi confes que mon juhi·s cambia,
    148    voltant se lla hon passio l’affina.
    149    Lo metge qui al gust agror li alta,
    150    no la tolra en persona malalta.

    151    Sens cas vengut, mas concebut en pensa,
    152    segons qual es, l’enteniment se volta
    153    la hon Amor o Ira no es tolta;
    154    de ver en fals, de fals en ver dispensa.
    155    Lo cas e loch tot son esser li muda,
    156    e no es res que dos cares no mostre,
    157    e per son mal hom diu lo paternostre;
    158    bona ’s la mort, segons en qui’s venguda.
    159    Tostemps havem un moviment molt vari,
    160    d’altre mogut e tostemps ordinari.

    161    Nostr’apetit altre movent lo mena,
    162    no pas aquell qu’en general be·s gita;
    163    lo loch hon es lo tal be hom cogita:
    164    son los esguarts que per bruts hom s’ordena.
    165    L’enteniment apres cerca la via
    166    com aquest be del loch tal haja traure;
    167    en fals juhi l’enteniment ha caure
    168    sino ’s alli hon trobar lo volria.
    169    Puix l’apetit un altre no·n cobeja,
    170    l’enteniment ab gran cura·l pledeja.

    171    Ja veig estar a Deu ple de rialles,
    172    vehent com som a nos mateixs contraris;
    173    lo que cercam son nostres adversaris:
    174    aquests son bens d’hon havem grans baralles.
    175    Lo mal volem, cuydant que be gran sia,
    176    e pledejam aquell ab grans despeses,
    177    volent honors, matremonis, riqueses,
    178    e lo reverç s’ateny del qu’hom volria.
    179    Lo mal es be, e lo be mal retorna:
    180    algu no sab sa nau per quin vent borna.

    181    Semblant me trob al qui alegre canta
    182    e port’al cors disposicio mala,
    183    que pleuresis o gota ’l cors senyala
    184    e altres mals que l’esmentar espanta;
    185    e com aquest de viure ja no pensa,
    186    torna cobrar sanitat mes perfeta;
    187    apres li ve, no sab d’on, la sageta
    188    que·l fa morir sens alguna deffensa.
    189    Lo que pensam que·ns fara nostra casa,
    190    allo mateix la destruu e l’abrasa.

    191    Tot hom es foll qui molt del mon s’alegre,
    192    puix no y ha fi, e si, es sospitosa;
    193    lo desijar es cosa treballosa,
    194    lo possehir fa l’hom trist o alegre.
    195    Lo pus sabent no sab n’enten que vulla:
    196    quant deu plorar d’algun fet, ell vol riure,
    197    corr’a la mort pensant anar a viure,
    198    de casa ix quant cove que·s reculla.
    199    Per un be poch s’anima e cos dona,
    200    e per son mal si mateix tot bandona.

    201    Qui pot saber que d’ell los fats ordenen,
    202    quant, com e hon finara los seus dies?
    203    Fogint la mort, hi va per dretes vies,
    204    no sab los migs si ’n mal o be l’amenen.
    205    Ell va de nit sens bruxola o carta,
    206    menys de pilot, en la canal de Flandes,
    207    e cuyd’anar en coll d’homens, en andes,
    208    trahent se joch del qui del mon s’aparta.
    209    Tot aço fan aquells qui hom diu savis;
    210    tal exemplar trahen los nets dels avis.

    211    Hon se recull en nos tant’ignorança,
    212    obrant en ferm sobr’incertes ventures,
    213    e pledejam ab molt amargues cures
    214    lo tan incert ab tan ferma sperança?
    215    Si com l’orb foll, corrent, tira la via
    216    e no sab hon sia son dubtos terme,
    217    e caminant no veu hon lo peu ferme,
    218    trencant va·l coll e fi no consegria;
    219    tal es aquell qui be final vol traure
    220    dels bens del mon, e aci veig tots jaure.

    221    Si co·l malalt qu’esperiments assaja
    222    per a guarir del cos, e amargosos,
    223    e son verins per a la mort cuytosos
    224    —altres no·n sab o no te ab que·ls haja—,
    225    ne pren a ’quell qui en lo mon treballa
    226    per conseguir ab que lo voler farte,
    227    e no·s pot fer, puix que·l ver fi n’aparte;
    228    en les restants fins, be y mal se treballa.
    229    Los bens del mon mostren fi e no·n tenen,
    230    car no·n son farts los qui mes d’ells ne prenen.

    231    Tots quants bens son fora de la persona,
    232    si be ’s pensat, en degun fi termenen:
    233    en algun fi los quals atenyent venen,
    234    mas lo derrer es qui be sens mal dona.
    235    En los primers la pensa ’s delitada,
    236    no sens dolor, car despit se remija;
    237    no·s troba fi en res que hom desija,
    238    si donchs no fa la pensa termenada;
    239    senyal es cert que, hon mal se pot metre,
    240    al final be e ver no·s pot remetre.

    241    Dels fets la fi la mort ne determena
    242    e fins aqui algu no es bon jutge.
    243    Qui es aquell lo qui dretament jutge,
    244    de ço que fa, si n’haura goig o pena?
    245    Les fins dels fets estan encadenades
    246    secretament, que no es ull les veja.
    247    La pus gentil senyala cosa leja;
    248    si no·s veu tost, trau cab a les vegades.
    249    Si com lo temps humit lo sech senyala,
    250    los fets del mon van de bon’obr’a mala.

    251    Mare de Deu, mostrau me la escala
    252    que puja hom hon delit no s’eguala.
    253    Mare de Deu, tu est aquella escala
    254    ab que·l peccant lo paradis scala.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiàs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinàs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Pagès CXIII.

 

Incipitario di Ausiàs March
Indice degli autori

 Rialc