Rialc
Rao 60.16 = 189.4 = 194.2 = 202.4, 60.16a, 60.16b, 60.16c, 56.4

            Bernat Fenollar, Joan Verdanxa,
            Joan Vidal, Pere Vilaspinosa
            e Miquel Estela
Fenollar

    1      Per be que lo mon en tals fets huy sia
    2      no prou favorable past es singular
    3      e vist que d’amor se parla tot dia
    4      de quatre luquets saber jo volria
    5      qual mes la encen e la fa doblar
    6      jo dich que lo veure que mostra carrera.
    7      A tot quant apres li dona combat
    8      mossen Vidal veig del grat fa bandera.
    9      Verdanxa l’entendre diu que la prospera
    10     e Vilaspinosa defen voluntat.

Vidal

    11     Les vostres virtuts a mi seran guia
    12     al que ma edat ma vol contrestar
    13     dire lo que·m par seguint vostre via
    14     si be ja d’amor no sent qual solia
    15     pero lo bon grat la fa recular.
    16     Lo grat es d’amor la vera racera
    17     que seny e saber te molt subjugat
    18     encen lo gran foch qui tant encarcera
    19     lo propi voler e fa li barrera
    20     que no pot cobrar perdent libertat.

Verdanxa

    21     Encen lo voler qui ans no volia
    22     en foch gran d’amor el fa cativar
    23     l’entendre sens pus lo qual no desvia
    24     mas mostra cami per la travessia
    25     per hon se recull delit per amar
    26     que l’entaniment desplega senyera
    27     de hon se promou d’amor lo debat
    28     les flames fa grans crexent la foguera
    29     compren los delits e·ls mals desbarrera
    30     principi mostrant de gran veritat.

Vilaspinosa

    31     Sens lenya lo foch cremar no poria
    32     ne menys de voler amor pot star,
    33     aquell te lo be que·ls actes seus cria
    34     engendra e fa ab gran cortesia
    35     que l’ho e lo no per ell se pot dar.
    36     La causa d’amor voluntat es vera
    37     sens ella may res pogue esser amat
    38     encen lo gran foch ab flama tant fera
    39     que may lo ferit sos actes onera
    40     encars que la mor se veja al costat.

Fenollar

    41     Les formes gentils tenir poch valria
    42     sino per lo goig que ve del mirar
    43     en semblant convit no hi ha lepolia
    44     nodresca l’amor ab tal alegria
    45     com es fas a fas son be contemplar
    46     per so les finestres d’amor son frontera
    47     per hon se contemplen l’amant e l’amat
    48     sino fos la vista suau, falaguera
    49     de gests e senyals portant deventera
    50     lo cor no seria d’amor tan nafrat.

Vidal

    51     Per dir veritat negar no sabria
    52     que·l veure conmou lo seny e pensar
    53     e ya per aço molt poch obraria
    54     amor si bon alt ab grat no·n sortia
    55     puix es d’ella escha e fa la cremar
    56     lo grat es semblant de gra de falguera
    57     te l’entaniment tot encativat
    58     de la voluntat lo grat es simera
    59     d’amor l’esperit regala com sera
    60     e sab que dich ver lo quin es passat.

Verdanxa

    61     Ni vista, ni grat, ni voler faria
    62     les flames y fochs d’amor augmentar
    63     sens l’entaniment qui sols empalia
    64     la saba d’amor guiant sens falsia
    65     car fa conegut lo loch del repar
    66     aquell es de tots aquella caldera
    67     a hont se recou lo sucre stimat
    68     dels draps lo pus fi l’entendre·s cors lera
    69     sens ell lo voler ni vol, ni volguera
    70     com sia primer hon grat es causat.

Vilaspinosa

    71     Real majestat qui·ls senys manaria
    72     govern que major no pot derrocar,
    73     principi movent que·ls actes mouria
    74     aquells sols voler tals forses tendria
    75     que l’entaniment raho fa negar
    76     voler pren amor en guerra primera
    77     aquell elegint se dona brebat
    78     en tant que lo cor tramet per cantera
    79     e fletxes d’or fi ab tal bombardera
    80     que may del perfum algun va spantat.

Fenollar

    81     Amor per los ulls se cansa e es guia
    82     aquells fan lo cor mes enamorar
    83     lavat abillat sens ulls no veuria
    84     la gracia menys ni la loçania
    85     ni·ls rossos cabells qui·s fan adorar
    86     vejau qui ’s ferit dins en la visera
    87     d’objectes semblants si viu rabiat
    88     ences en amor en tanta manera
    89     que passa d’un salt lo riu de cullera
    90     pel que veu tan bell tenir abrassat.

Vidal

    91     Lo gran objecte y te senyoria
    92     que fa lo voler per si alterar
    93     dispon lo pertret sens ell no rebria
    94     lo voler amor ni l’informaria
    95     lo grat defallint amor fa cessar
    96     les fulles son d’or d’aquella pomera
    97     . . .
    98     nodreix augmentant amor vertadera
    99     conservas per grat quant no ’s baratera
    100    si grat no teniu d’amor sou fallat.

Verdanxa

    101    L’entendres aquell lo qual desafia
    102    voler e lo grat els fa concordar
    103    perque destroneix per la fantasia
    104    lo be conegut de hon se cambia
    105    en lo que desig la fa transportar
    106    d’amor los grans archs d’aquesta pradera
    107    se tallen segurs e sens feredat
    108    per hon lo delit tant fort se carrera
    109    que no resta part que reste censera
    110    del cors de l’amant qui sta entuxegat.

Vilaspinosa

    111    En la voluntat amor naxeria
    112    perqu’es accident de noble causar
    113    qui cause·l causat la causa seria
    114    e foch tan ardent aquell encendria
    115    que may amador sabe desamar
    116    aquesta sens pus l’entendren barrera
    117    la lum apagant de sa claradat
    118    lo veure lo grat tant fort apodera
    119    com escull de mar qui encalla galera
    120    que l’aygue fallint tot resta negat.

Fenollar

    121    Deu ha presa carn faent companyia
    122    e·s fa cascun jorn en pa consegrar
    123    sabent nostre cor mirant cremaria
    124    ab flames de foch ardentment e pia
    125    d’amor pus ences sens may apagar
    126    appar donchs que ells son la padrenyera
    127    ab que·s trau d’amor lo foch apurat
    128    y als sants en lo cel l’esglesia ho advera
    129    la causa per que l’amor persevera
    130    es veure present a Deu humanat.

Vidal

    131    Ni grat de amor no·s desmalleria
    132    ni·s pot l’u de l’altre per res apartar
    133    estar separats si dir se poria
    134    ab l’altre contrari amostraria
    135    ço es ab desgrat que no·s pot soldar
    136    e grat es lo ferro d’on hix la filera
    137    texint lo drap prim d’or fi ben tramat
    138    amor se n’abriga e passa a ultrera
    139    encesa per grat triumpha carrera
    140    donchs grat es d’amor lo centre format.

Verdanxa

    141    Leal amador james trobaria
    142    delit e remey qui pot exitar
    143    si tot lo restant justat concorria
    144    si amant no tingues l’objecta que cria
    145    per viura content sens may variar
    146    del colp tant mortal no guarda vanera
    147    de hon tot lo cors roman alterat
    148    e qui mes enten molt menys s’adarrera
    149    mes passa·ls perills ab cosa leugera
    150    de hon lo voler es tot inclinat.

Vilaspinosa

    151    Los talems d’amor voluntat pendria
    152    sens ella·ls delits no·s poden obrar
    153    l’objecte es lo fi de uqant empendria
    154    tant noble y tant bell que may lexaria
    155    d’entendre lo foch qu’amor fan bastar
    156    aquesta del cel los actes onera
    157    los habits prenent de gran charitat
    158    aquesta feu pont d’aquella madera
    159    hon Deu nostres crims sens compte remera
    160    si mes de cent mons haguessen pecat.

Fenollar

    161    Amant Jesu Christ la verge Maria
    162    e la Magdalena e l’apostol tant car,
    163    per que·l vessen viu com dit los havia
    164    exint del sepulcre a hont mort jaya
    165    devant los seus ulls se volgue mostrar,
    166    car veure l’amat ab alguna spera
    167    renova l’amor a l’enamorat
    168    donchs poch saber dir que no va terrera
    169    amor per lo veure mas va cavallera
    170    crexent ab los ulls tots jorns com estat.

Vidal

    171    Amor puix sens grat gens no duraria
    172    ni lo desliber que·s vol dir amar
    173    de la voluntat portant milloria
    174    dels quatre luquets ans cert falliria
    175    lo grat la encen qui la fa durar
    176    axi com del sol qui la vedriera
    177    fa molt resplandir lo raig ya daurat
    178    semblantment natura molt noble obrera
    179    dispon que lo grat los senys tots altera
    180    del qual naix amor perint per desgrat.

Verdanxa

    181    Lo veure per si delit no daria
    182    car sol es un seny qui pot presentar
    183    e si·l veure sols delit compartia
    184    lo brut animal per veure sentria
    185    un goig consemblant mas no ’s d’atorgar
    186    car l’enteniment es l’aspirguardera
    187    per hon es ferit l’amant molt sobrat
    188    que fa voluntat la qual es derrera
    189    tant tost elegir pel grat qui la spera
    190    aquest es d’amor lo ver desbart.

Vilaspinosa

    191    D’amor los grans fets voluntat clouria
    192    per quant dels strems no ’s pot spantar
    193    lo foch ensen tal que·ls senys corrompria
    194    e l’entaniment del ver torbaria
    195    lo be rocordant que·ls rials fa passar
    196    aquesta ’s la nau tant bella, valera
    197    que passa lo golf d’amor fortunat
    198    aquesta la por dels perills rompera
    199    ab tals afalachs que may fou cambrera
    200    que clau no donas de quant te tancat.

Conclusio ab eleccio de Jutge

Fenollar

    201    La terra y lo cel cascu mostraria
    202    que·ls fan lo viu foch d’amor flamejar
    203    ab lo dit concloch que pus no hi diria
    204    sino que prench Jutge lo qui en taulegia
    205    Mestre Corella veig huy triumphar
    206    per quant un voler ab uns confedera
    207    e pot nos honrar qui es molt honrat
    208    puix ha be sentit d’amor lo que n’era
    209    ab noble saber anant per dressera
    210    veura que·l voler mirant es doblat.

    211    Puix altre que vos del cel en la esfera
    212    senyor de saber no veig tant loat
    213    a vos molt soplich si us guard Deu d’ulcera
    214    no caygue dels ulls lo dret per costera
    215    puix mostran lo be per tots desijat.

Conclusio ab confirmacio de Jutge

Vidal

    216    Encarrech molt gran e culpa cauria
    217    qui no ’s contentas volent cogitar
    218    tal jutge molt noble e qui·l desdiria
    219    elet de . . . clar qual part prevalria
    220    per lo venerable mossen Fenollar
    221    perque aderint a tal spillera
    222    del molt reverend per tots nomenat
    223    Mestre Corella de qui molt certera
    224    rebrem claretat que·ls actes modera
    225    del dupte mogut per nos tençonat.

    226    Per grat vos dansau en tan bella era
    227    de perles, robins de or fi brodat
    228    seguint lo deport caseu dellibera
    229    donchs grat favoriu que·l cor sus laçera
    230    e sia lo vostre Vidal comenat.

Conclusio ab confirmacio de Jutge

Verdanxa

    231    Delit atant grau james obtindra
    232    qual ara sostinch pel veure criar
    233    del Jutge prudent de molt valia
    234    del qual confiant roman la part mia
    235    ab tan gran sfors no tem no guanyar
    236    Virgili vivint d’aquest aprenguera
    237    teolech es gran doctor laureat
    238    qui rega los prats d’abundant riera
    239    e·ls fa verdejar com verda junquera
    240    d’hon cobren saber en gran quantitat.

    241    L’entendre de vos es fertil garbera
    242    que pot provehir lo temps destrossat
    243    preycant sens par guiant gran abera
    244    d’on l’entaniment de vos no·s despera
    245    puix que jutjareu ab gran equitat.

Conclusio ab confirmacio de Jutge

Vilaspinosa

    246    Compren voluntat tot quant amaria
    247    ferides donant que·ls muts fa parlar
    248    senyora dels senys e qui u negaria?
    249    Per ço vull lexar la nostra porfia
    250    al jutge valent qu’es fenix sens par
    251    puix ha vist del cel la porta tercera
    252    hon Deu a Sant Pau tingue arrepat
    253    lo foch del voler veure l’antorxa era
    254    e com feu Moyses en la gavarrera
    255    que Deu incompres mira figurat.

    256    Si Tulli scrivint a vos coneguera
    257    ab tant gran saber que Deu vos ha dat
    258    ni prosa, ni rims james componguera
    259    oyint vostre dir Misseu no·s perdera
    260    y Orfeu de sonar se fora dexat.

Presentacio del proces al Jutge

Fenollar

    261    Si per spayar la melenconia
    262    de burles e jochs se pot ben usar
    263    quant mes d’aquell dir que tan causaria
    264    goig de enteniment a la confreria
    265    dels mes avisats volent solassar
    266    ab aquest esguart qu’ab l’altre no·s fera
    267    per un sol deport havem altercat
    268    del riu de saber puix sou la passera
    269    en prosa e rims jutjau com s’espera
    270    reebent lo proces per tots presentat.

    271    Nosaltres som tots plantats en pastera
    272    com l’arbre molt sech de tot despullat
    273    plantant vos y vos sereu la mutera
    274    ab fragant odor e bella ramera
    275    donant just lo pris a qui l’ha guanyat.

Eleccio de Jutge en fallença de Mossen Corella feta per Mossen Fenollar

    276     Semblant la dels Reys ab gran resplandor
    277    me ha peragut un altre stela
    278    estima jo·n fas de molta valor
    279    per quant resplandeix ab tanta claror
    280    molt mes que de nits l’ancesa candela.
    281    Puig nostre proces roman no jutjat
    282    per molt gran destorb de Mestre Corella
    283    en Jutge jo prench aquest nomenat
    284    Stela per nom ab tal claretat
    285    que clara fara la nostra querela.

Adereixse Mossen Vidal

    286    Puix cert sou de mi que us tinch en amor
    287    Mossen Fenollar e dins vostre tela
    288    ligat me teniu ab tanta calor
    289    que molt obligat de fer vos honor
    290    a vos aderesch sens altre cautela
    291    sere molt content del tant desijat
    292    se veja la fi qui mils en la sella
    293    los colps rebatent haura cavalcat
    294    e quasi dormint m’haveu despertat
    295    tenint en oblit lo que renovella.

Adereixse Verdanxa

    296    Qui juga al segur sens por de entrenyor
    297    al mes millor diu que res no ressela
    298    ma part tant preval que menys de temor
    299    desije la fi de nostre remor
    300    y aixi dona ’ls vents ma sort a la vela
    301    perque navegant per golf trist provat
    302    forrada la nau de pebre y canyella
    303    l’estel de Sant Elm aixi·m te guiat
    304    que de tal orneix sense feredat
    305    Stela mirant de gran maravella

Adereixse Vilaspinosa

    306    Puig la voluntat la part es millor
    307    ne tem yo perill de quant se revela
    308    dels actes humans mirau qui es Senyor.
    304    Voler es aquell qui te tal favor
    304    que·l cel e lo mon a tots desnuela
    304    l’estel que dieu yo mir tan honrat
    304    que vull aderir ab voluntat vella
    304    puix es hom sabut e molt avisat
    304    veura del voler la gran dignitat
    304    qui ’n gran poder te quant ell se frenella.

Presentacio del proces al Jutje Miquel Stela

    310    Per mils sentir dels fets la fi
    311    sol Deu es just qui fa al juhi
    312    tan vertader
    313    que may no pert del que defer
    314    una sentilla
    315    aquesta font es la qu’estilla
    316    semblant liquor
    317    que lo qui gusta sa sabor
    318    es recreat
    319    e tal sou vos molt avisat
    320    Miquel Stela
    321    que navegant a rems y vela
    322    per la gran mar
    323    ab lo saber bastau jutjar
    324    qualsevol fet
    325    y ab credit tal sou vos elet,
    326    per tots loat.
    327    Pel reverent ser ocupat
    328    Mestre corella,
    329    a vos donchs tot Estela bella
    330    molt resplandent
    331    home d’honor e sentiment
    332    essent assi,
    333    a vos a vos de fi en fi
    334    bon catala,
    335    a vos sens pus de pla en pla,
    336    a vos prenim
    337    no contre stant. Molts ne tenim
    338    qu’en semblant cas
    339    no torneu gens lo peu atras,
    340    valencians;
    341    mas festejant dels catalans
    342    la bona pau
    343    seguint lo temps, pus a Deu plau,
    344    de tan plaher
    345    la germandat volem refer
    346    acostumada
    347    per tal sguart sera loada
    348    vostra sentencia.

    349    En mostra donchs de gran benevolencia
    350    vos presentam tots quatre lo proces
    351    fiant cascu per vos sera defes
    352    tot llur bon dret ab bona consiencia:
    353    rebeu lo donchs per fer mes consequencia
    354    en vostre dir lo qual tots speram
    355    ab molt desig per saciar la fam
    356    sera dols past la vostra eloquencia.

Sentencia dada per Miquel Stela

    357    Orfeu novell criat en la gran Creta
    358    hon Jonis prench la gran Hio donzella,
    359    al preclar to del reverend Corella
    360    que pot sonar ma arpa imperfeta?
    361    Ma fort dolor tant es quant mes sacreta
    362    per la qual vull y am sens sperança
    363    ma scuresa si ma rudesa avança
    364    la opinio que teniu de mi feta.

    365    Lo mestre gran de la scient milicia
    366    la clara lum d’esta ciutat tamanya,
    367    l’abundant riu que farta tota Spanya,
    368    lo foch ardent qui encen ver’amicicia,
    369    la tuba gran que fa ballar justicia
    370    si en tal fet no vol promiciar
    371    amor l’ha pres temor l’ha revisat
    372    per la tal art que sent a molts ofendre
    373    crech yo que·n fa treball del Sant apendre
    374    per ignorar la causa mes notoria
    375    de l’inmortal y tant famosa gloria
    376    que sens treball de l’hom no·s pot encendre.

    377    Ero no fou mes flaca per mirar
    378    Leander mort de la real finestra
    379    que ma reho ignorant e poch destra
    380    per quatre fochs los tres fer apagar
    381    e si que l’hu qui Deu sempre cremar
    382    senta l’amant res lo plascent grat
    383    o lum dels ulls o cremant voluntat
    384    o molt discret que·s diu entendre clar.

    385    Seny natural a l’home es bastant meva
    386    per declarar molt prest difinir
    387    quant aquests fochs amor fan alt sortir
    388    fahent sentir a molts delit e pena
    389    mas dir aquell qui romp la fort cadena
    390    a mi es greu esser lo declarant
    391    si be dieu m’haveu vist clarajant
    392    pel segon cel fins la terrestra vena.

Repeticio de Mossen Fenollar

    393    La planeta gran de molta flor guarnida
    394    que de fenoll te lo deurat renom
    395    fertil de bens fartant axi tot hom
    396    qu’estich duptant si fos l’arbre de vida
    397    diu que Deu vench ab deitat vestida
    398    fent se mortal en la manta que pres
    399    perque mirant lo mon tot conagues
    400    que·l veure sol caus es amor cumplida.

Repeticio de Mossen Vidal

    401    Vida que viu en mort tant com en vida
    402    es lo Vidal de virtuts exemplar
    403    font elegant ab tant florit cantar
    404    qual’entr’ells grechs Pericles fou sens mida
    405    dient que·l grat dels senys es vella dida
    406    regint aquell a tot son bell plaher
    407    e quant defall amor se deu desfer
    408    tals rehons fa que tot goig se n’oblida.

Repeticio de Verdanxa

    409    Virgili bell criat per les nou muses
    410    Verdanxa fas segons canta lo so
    411    melodios de cant fete canço
    412    que Febo cant ses forces tench infuses
    413    l’entendre diu qu’en flames may no fuses
    414    fa lo voler mal grat seu augmentar
    415    odis cruels en santa pau tornar
    416    monjoya es de les virtuts recluses.

Repeticio de Vilaspinosa

    417    Al gran enginy e vent a la fortuna
    418    l’espinos leny empren la tempestat
    419    y havent paor invoca voluntat
    420    perque sagur navech en tal lacuna
    421    la voluntat lo port diu que ’s d’amor
    422    reyna ascellent regint en gran rigor
    423    tant açi baix quant alt hon es la luna.

Miquel Stela

    424    Oint yo donchs de grega eloquencia
    425    ornat cascu ab subtils arguments
    426    que poran dir mos debils sentiments
    427    axi sobtats de tan gran excellencia
    428    ajudat crech per inesperencia
    429    de gran amor despendre mon cabal
    430    mas ans que pas un tant perillos gual
    431    dire sos goygs quant son vera dolencia.

Efectes de la vista

    432    De tot amor la vista es la porta
    433    per hon recull amig, plaer e dol
    434    e quant li fall la cosa ell es mes vol
    435    ab fals sper fa viure vida morta
    436    tot aço veu qui·l jou d’amor comporta
    437    fan lo juy de falça fantesia
    438    que quant mes creix la cosa que·l desvia
    439    va mes cercant l’engan ab que·s conforta.

Efectes del grat

    440    L’ences grat fa ab goig dexar la vida
    441    cercant la mort fallint ço que desija
    442    que sens dolor que·l sperit aflija
    443    viure no vol y mort y vida crida,
    444    te la salut en vida dolorida,
    445    te la tristor en molt plaent confort,
    446    te soledat en molt gentil deport,
    447    te lo plorar en gloria cumplida.

Efectes de l’entaniment

    448    L’entaniment quant per amor se gira
    449    vol e no vol, concerta y desama
    450    plaer y plor l’apaga e l’infama
    451    ama no vol e may d’amor se tira
    452    lexa y pren requir, desdiu, consent,
    453    fa y desfa, aferme y dissent
    454    lo mal, lo be ab gust egual sospira.

Efectes de la voluntat

    455    La voluntad tant fort uneix l’amant
    456    ab lo que vol que dir sos grans efectes
    457    l’enginy pus alt ab sos mes alts conceptes
    458    dir no pora quin es l’esfors, ne quant.
    459    La voluntat, lo be honest dexant
    460    e molt fogint lo sensual costum,
    461    encen tal foch qu’en veure part del lum
    462    aquella tinch per sfera cremant.

Als enamorats

    463    Fogiu amants, fogiu d’amor la pena,
    464    fogiu son plor que te de goig tristura
    465    creen a qui ni viu ni mort pastura
    466    en lo prat vert ab amarga harena
    467    tot es no res lo mal d’aquesta pena
    468    al de l’absent qui pren del trist plorar
    469    aquell delit que havia del mirar
    470    e quin es mort vos creu que u determena.

    471    Que fan aquests a una trista persona
    472    pus a l’absent no poden dar salut
    473    que val llur gran de força·l que perdut
    474    per molta amor e may delit no dona.
    475    D’esquiva mort l’amant tendra corona
    476    fins que present veura lo mes amat
    477    del pou dels ulls bevent felicitat
    478    font de salut sens dupte la blasona.

    479    Ya mes lo grat fou principal naxença
    480    ni entaniment demostra gran amor
    481    ni voluntat cremant ab gran ardor
    482    mas del clar ull comens de conexença.
    483    Donchs lo mirar si·l conexer comença
    484    e res ignot no pot esser amat
    485    la llum dels ulls tendra potestat
    486    en fer cremar y causar benevolensa.

    487    Sentint mirant lo grat amor fa casa
    488    per ço d’amor no ’s causa primitiva
    489    d’hon tallare sens altre firmativa
    490    son cremant ram ab ma ropera spasa
    491    ab colp semblant dins voluntat rasa
    492    be que amar sia mes alt ofissi
    493    mas puix no es lo primitiu juissi
    494    ab aygue tal apagant sa cremant brasa.

    495    Lo eternal verb en si carn assumint
    496    fent se mortal ab nos molt habita
    497    la glosa diu e d’est se demostra
    498    donchs al mirar sa gloria sentint
    499    a ell entench a ell ador morint
    500    o vera llum illuminant lo mon
    501    si yo de si l’entendre abandon
    502    pobre d’enginy implor perdo falint.

    503    Mirant lo mon yo am de Deu la essencia
    504    mirant lo temps el gran cel estelat,
    505    mirant lo sol ab tanta claredat,
    506    mirant la mar entenc sa gran potencia,
    507    mirant los prats brodats per excelencia,
    508    mirant les gents diverses de figura,
    509    mirant lo foch volar a sa natura
    510    mirant enginys tinch grat de sa potencia.

    511    Vist donchs lo grat e·l molt preclar entendre
    512    e voluntat princesa prepotent
    513    causat del ulls o de altre agent
    514    qui deu causat ab causa fer contendre
    515    si may d’amor algu s’es vist fort pendre
    516    e sens mirar volch consolacio
    517    no negara que fos confessio
    518    de tot quant ves no fes per mort compendre.

    519    Donchs declarant ab desig de saber
    520    començare invocant tot hora
    521    Minerva grant y trasparent Aurora
    522    Mare de Deu per sols humil esser
    523    vulla guiar la ploma per lo ver
    524    illuminant la pensa ignorant
    525    e dant lo dret a qui·l va treballant
    526    fassem dels tres perdre lo voler.

    527    Abraam Just lo primer patriarcha
    528    e Moyses lo fenix inmortal
    529    molt entenent A deu sempiternal
    530    plena may fonch llur constant barcha
    531    . . .
    532    La adorant en trina unitat
    533    l’altre cremant lo rubrum inflamat
    534    que·n dira ço lo gran novel Petrarcha.

    535    Mirar l’anyell inmolar en creu vera
    536    per lo repart dels fragils pecadors
    537    lo pellica ressucitat per nos
    538    l’entaniment enten que ver Deu era
    539    mirant lo rey ab triunphant bandera
    540    lo chaos trist com volgut despoblar
    541    l’entaniment l’hague prest adorar
    542    dient li Deu pintor de primavera.

    543    Geronim crech sia lo qui tant diu
    544    que si lo mon a ull jueus no ves
    545    fora perill que l’hom mortal cregues
    546    la mort del Crist ni quan de ell se scriu
    547    o centre clar inmens fill de Deu viu
    548    si·l foch dels ulls l’entendre illumina
    549    fent nos guardar de l’infernal fusina
    550    serva los meus puix en tu sols confiu.

    551    La visio del mont sant de Tabor
    552    qui pora dir son goig incomprensible:
    553    qui pora dir aquell repos visible
    554    causa no fos de tota vera amor
    555    lo fill de l’hom e primer movedor
    556    als tres privats mana que no·s digues
    557    perque algu de mort no·l defenes
    558    predestinat en reparar l’error.

    559    En la ciutat de vicis mal fadada
    560    tots quants hi son entenen Deu que es
    561    pero aquell negun remey los es
    562    puig que de Deu la vista·ls es levada:
    563    o tu scient si may sera pellada
    564    la causa tal jutjar vullas d’assi
    565    la inmortal mort d’aquell poble mesqui
    566    no veure deu si com dich te causada.

    567    Simeon sant qui dins los cels pastura
    568    per molt voler a Deu, bondat e vida
    569    ni entenent l’essencia complida
    570    troba descans ni may senti folgura
    571    mes quant mira la pobre criatura
    572    home ver Deu a quant se humiliave
    573    . . .
    574    que reposa mirada sa figura.

    575    Axi passant la fantesia encesa
    576    pels cremans fochs que nostre amor enceneu
    577    contraris vents en tant treball la teneu
    578    que be no se hont puixa ser defesa
    579    mas de Jesus mirant la creu stesa
    580    vist lo proces e tot que feya veure
    581    en nom d’aquel que tots be devem creure
    582    yo·m determen a la part mes compresa.

    583    Allo val mes tanta philosofia
    584    que al juhi dona mes difarencies
    585    d’hon regit yo per ses clares sentencies
    586    trobe que l’ull mes que tots ne daria
    587    per ço donant a ell la milloria
    588    dexe lo grat e no menys voluntat
    589    hoch lo subtil entaniment honrat
    590    puix lo mirar tant me delitaria.

    591    Los tres luquets me fan huy companyia
    592    la voluntat l’entendre e lo grat
    593    mas com no puch mirar lo desijat
    594    causa de dol combat la pensa mia
    595    bons trobadors si mon dir ofenia
    596    vostre penser en gran saber fundat
    597    tal es mon vol qual vos he declarat
    598    lo que sab Deu a tots plaura volia.

 

 

 

Ed. Francesc Pelagi Briz, Llibre intitolat Jardinet de Orats, Barcelona, s.e., 1868, p. 63.

 

Incipitario di Bernat Fenollar
Incipitario di Joan Verdanxa
Incipitario di Joan Vidal
Incipitario di Pere Vilaspinosa
Incipitario di Miquel Estela
Indice degli autori

Rialc