Rialc
Rao 178.5

            Montserrat Torres


    1      Prothomartyr glorios,
    2      Steve qui ’n los cels regnes,
    3      als teus devots prech que vengues
    4      e vulles donar socos.

    5      Prega per aquelles monges
    6      qui t’han en devotio,
    7      per preveres e canonges,
    8      qui de tu fan mentio
    9      e·t servexen sen repos
    10     axi de nits com de dia:
    11     fes lur arma tenga via
    12     al regne magnificos.

    13     Dels primers portes ta bandera
    14     e fuyst gosar singular
    15     que la mort no·t sembla fera,
    16     ans la volgist sperar
    17     sens por, ab cor animos;
    18     ne fugist a les pefrades,
    19     ans foren be sperades
    20     per tu, martyr virtuos.

    21     O caritat inflamada,
    22     quant era gran ton voler,
    23     que per la gent tan malvada
    24     tu volgist pregar primer
    25     a Deu qu’en lo tenebros
    26     loch lur arma no fos mesa,
    27     ne·ls comptas tan gran malesa
    28     com feren en lo teu cos.

    29     Gratia obtinguist tanta
    30     que d’altre martyr non lig
    31     plenitut o cosa sancta:
    32     be fonch complit ton desig.
    33     O cavaller gratios,
    34     per conseguir la vida
    35     primer morint, has jaquida
    36     la carn noch fonch enujos.

    37     Com foren complits tos dies,
    38     ans que·l spirit jaquis,
    39     la carn vist grans alegries,
    40     car tu mirist paradis;
    41     e prostrat los genolls dos,
    42     los cels uberts remiraves,
    43     lo bon Jesus contemplaves
    44     alt en lo loch luminos.

    45     A la fi del teu martyri,
    46     mirist lo cel com s’obri
    47     bell e blanch pus que lo liri;
    48     e·l fill de Deu vist alli
    49     en lo cel tan luminos
    50     qui regne ab lo seu pare,
    51     don jamay no·s desepare,
    52     et açi fina ton cors.

 

 

 

Ed. Manuel de Bofarull, «Poesías religiosas catalanas copiadas del códice que se custodia en el Archivo de la Catedral de Gerona», Revista histórica latina, 2, 1875, pp. 61-64, 102-108, a p. 102.

28 teu] seu.

 

Incipitario di Montserrat Torres
Indice degli autori

Rialc