Rialc
Rao 94.124

            Ausiàs March


    1      Tots los desigs escampats en lo mon
    2      entre les gents, segons for de cascu,
    3      ab trenquat peu, a pas, van detras hu,
    4      qui es lo meu, e lonch temps ha que fon.
    5      Si com los puigs poran fugir al vent,
    6      ma voluntat d’ell poria campar;
    7      e hun loch ferm li cove d’esperar;
    8      no·l pot minvar aquell mal pensament.

    9      En remeyar no·m conech sentiment
    10     si be l’assaig he yo sperimentat;
    11     per mon esforç pogra sser deliurat
    12     d’una gran part de la dolor que sent.
    13     Amor suplich que·m leix donar a ’ntendre
    14     lo sobresalt que de vos, dona, ·m ve,
    15     entenent vos quin’obra fa dins me
    16     e com sens mort yo no me·n puch deffendre.

    17     Passar puch, donchs, sens honestat offendre,
    18     mostrant virtut, com res no cast no vull;
    19     si be·l desig no casta penss’acull,
    20     no·m trop en punt que res pens de vos pendre;
    21     sos moviments negu pot esquivar
    22     —servents no son de nostre franch juhy—;
    23     donchs, com sera que jo fuja de mi?
    24     Colpa no us tinch si forçat son d’amar.

    25     Aquest’amor tant se pot esforçar
    26     que l’amador a mort fara venir;
    27     on es l’om fort, potent a resestir
    28     les passions que vol Amor donar?
    29     E, donchs, per que yo so desacordant
    30     mostrar a vos la voluntat que us port?
    31     Ma lengua te la vida e la mort;
    32     lo meu voler no·m val essent bastant.

    33     Si com aquell qui esta Deu pregant
    34     que ploga fort sens lo temps nuvolos,
    35     vull ser amat sens dar occasios,
    36     e no·s pot fer lo meu voler celant.
    37     L’enteniment e calitat s’acorden
    38     amar a vos en qui es llur semblança,
    39     e los volers han gran desacordança:
    40     contra raho en tanta part discorden.

    41     Lir entre carts, los escurçons no morden
    42     ab tant fort mos com es lo de Amor;
    43     si be·ls morduts no passen tal cuyçor,
    44     perden lo seny e les vistes exorben.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiàs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinàs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Pagès XXXIV.

 

Incipitario di Ausiàs March
Indice degli autori

 Rialc