Rialc
Rao 72.2

            Lluís Garcia


    1      Canbi paras contra·l Sathan qui us postra
    2      quant d’aquest mon vos canbias lo viure.
    3      De richs joyells fes senyalada mostra
    4      en banch de ffe, que fon senyora vostra,
    5      caritatiu, que no·s pot mes descriure,
    6      cast, pur e net, verge, que us fa reviure.
    7      Lo libre fon la ley evangelista
    8      que de l’alt cel los grans secrets descobre.
    9      Ploma tingues del glorios salmista,
    10     y, dels elets essent guarnid[a] lista,
    11     per als infels fos ençes canelobre,
    12     puix que los raigs de vostra lum los cobre.

    13     Los vostres sanchs de ferma esperança
    14     foren tots plens quant rebes l’aygua pura.
    15     Brolla dins vos la font que cruel lança
    16     feu al costat del ver Deu y balança,
    17     hon se pesa lo rescat de natura,
    18     per tots morint la humanal figura.
    19     Guanyas molt be ab teber fi de mena
    20     lo mon lexant, seguint la ley divina.
    21     Fon qui us leva dels hulls la streta bena,
    22     infant Jhesus, portant lo ’n vostra squena,
    23     ver pelliqua, y dona us medicina
    24     l’Esperit Sant, qui tant vos illumina.

    25     Grans contes fes venint vos a la luyta
    26     de Lucifer, trahent lo just sumari,
    27     quant, per la creu, se mes aquell en fuyta.
    28     Lavos gustas de la divina fruyta
    29     que·l fust dona dins en Monthe Calvari,
    30     dexant confus l’enich e gran falsari.
    31     Recambias prenent colps e tortures;
    32     ab cor homil rebes tal inproperi;
    33     axi volgues escampar les sanchs pures,
    34     que mereixques les divinals pastures,
    35     als ulls del rey donant gran refrigeri;
    36     dons podem dir que gran sou en l’imperi.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Els certàmens poètics valencians del segle XIV al XIX, València, Institució Alfons el Magnànim, 1983, p. 654.

Poesia del ciclo per San Cristoforo (vedi nota a 74.14).

 

Incipitario di Lluís Garcia
Indice degli autori

Rialc