Rialc
Rao 26bis.7

            Ramon Boter


    1      Tant com lo sel la terra environa
    2      e Deu permes fer humana natura,
    3      no forma may tan bella criatura,
    4      en si portant de grans virtuts corona.
    5      Aquesta es qui tot lo mon governa,
    6      lo cap e sim de tota gentilesa;
    7      aquesta es que los grossers esterna
    8      e als sabents duplica lur abtesa.

    9      Graci’e seny, saber e gran bellesa
    10     ab un compas d’una princess’insigna,
    11     ab un esguard ten suau e benigna
    12     que·ls plus sotils inclina a bonesa.
    13     Aquesta es qui ab livell e regle
    14     sos fets polits ab compas be mesura;
    15     aquesta es una flor en natura
    16     que tots crims leigs destroueix e desregle.

    17     Deu ha permes venir ella ’n lo segle
    18     per extirpar e foregitar vicis;
    19     per ella vuy se fan tants benifficis
    20     qu’en mal obrar esta la terra febla.
    21     Aquesta es comens d’amor he ’mpara,
    22     he·l qui ve trist ab sos bells mots consella;
    23     aquesta es que de sabor te stabla,
    24     e del que sab no·s mostra gens avara.

    25     Al qu’ella vol a virtuts se prepara,
    26     e de tot crim te carrera incerta;
    27     al qu’ella vol ab sa lengua diserta
    28     dona favor que may lo desampara.
    29     Aquesta es dels bons del mon registre,
    30     e dels mals fets eternal purgatori;
    31     aquesta es que·ls bons fa adjutori,
    32     ab poch esper mostrant se bon ministre.

    33     Lo rey Agar ne la regina Xistra
    34     per lurs virtuts vuy viuen en lo mon;
    35     vos sou ab ells en un grau e renom,
    36     no menys sabent que Madeya la trista.
    37     Vos sou del mon un estel luminos,
    38     acompanyant los tenint justa vida;
    39     vos sou del mon un dret linyol o mida,
    40     que qui us creura may cometra errors.

    41     Graci’e seny, si d’estas mas lehors
    42     algunas gents vers mi murmuraran,
    43     no us sia greu si·ls vinch mostrar a vos,
    44     car vos mirant so cert no·m rependran.

 

 

 

Ed. Martí de Riquer e Lola Badia, Les poesies de Ramon Boter i l’herència d’Ausias March, in Estudis de literatura catalana en honor de Josep Romeu i Figueras, vol. II, Barcelona, P.A.M., 1986, pp. 253-293.

 

Incipitario di Ramon Boter
Indice degli autori

Rialc