Rialc
Rao 103.8

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Ab quin turment he pena conguoxosa,
    2      affanyn he dol, e pessada ma vida,
    3      ab bascha gran e dolor infinida,
    4      treball he mal, ab cremor amorosa.
    5      Que dins mi tinch, despuixs que volch Amor
    6      vostre fos tot, ab selvetat d’onor,
    7      car may pensi carreguosa paria
    8      aver ab vos, ab qui perlar volrria!

    9      Despuixs que se, ma grassios’aymia,
    10     que us ve de grat scoltar ma complanta,
    11     e ffer a mi voleu graçia tanta,
    12     en dar me lloch quant avinent vos sia,
    13     alegra visch e pensiu tot ensemps,
    14     e fort sovint desitgant als stremps
    15     me fa venir lo contrari que·m porta
    16     ma dura sort, qui ’n mos mals se deporta.

    17     Un gran delit mon pensament aporta
    18     a mi, com pens an aquella jornada
    19     que·m fonch promes, ab car’asegurada,
    20     per vos, dar lloch, stant pres d’una porta;
    21     e del pensar gran alegria·m ve,
    22     mas pus anuig ab lo sus dit reve
    23     en mi tan fort, que si prest no ve l’ora
    24     que si’ab vos, penant morre ’n mal’ora.

    25     Ab quans anuigs mon catiu cor decora
    26     los dans que prench, sperant çerta nova!
    27     E quant me dolch del que ma sort innova
    28     en mi tots punts; car fa·m per vent a fora
    29     anar tostemps, tals contraris metent,
    30     en so qua vaig ab gran desig quirent,
    31     que cassi·m trau d’equella conffiança
    32     que tinch en vos, en qui es m’esperança!

    33     Lo mes anuig que tinch, e pus me cança,
    34     es sol aquest: com ab ferma creença
    35     crech que us plenyeu com vostra promatença
    36     prest no compliu, maldient la terdança;
    37     mas, pus ma sort axi permet e vol
    38     muyre sperant, fent continuat dol,
    39     ffeu ma seber que m’a jornada tolta,
    40     si Deu nos don honor be tota volta.

    41     Vos de qui son: pus mala sort me tol
    42     aquell gran be asenyelat he sol
    43     que sper tots jorns, e m’i met tal revolta,
    44     si muyr, per mi feu sia festa colta.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 205.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc