Rialc
Rao 95.10 = 148.1 = 132.1 (vv. 118-144)

            Felip Dalmau de Rocabertí,
            Jaume March e Pere el Cerimoniós


    1      Mossen Jacme, si us plats, vullats triar,
    2      d’ests dos partits, qual millor vos parria:
    3      l’estiu havets, que non podets mudar,
    4      fforts, caloros, tal com usa mant dia,
    5      o forts ivern, qui us tendra ’n sa batlia,
    6      car ja vesets aci com sab usar.
    7      Per que prenets aquell que mills vos par,
    8      gran calt o fret, qual que mays vos playria,
    9      qu’envers amor eu ben say qual pendria.

    10     Mosse·l veçcoms, dels dos temps vull triar
    11     l’estiu gentil, car porta milloria,
    12     car los ausells hi vey trop solaçar,
    13     e ’nquer les gens xanton per alagria,
    14     e xascus vey que vol cerquar aymia;
    15     es en l’ivern los vey marrits star,
    16     per los grans frets no s’ausen deportar,
    17     e nuyll plaser no say qu’en l’ivern sia,
    18     mas tants d’enuys que res dir no volria.

    19     Senyer, cresi que per ma honor far
    20     del mills partit lexats la senyoria,
    21     car en l’estiu vos cove encercar.
    22     Gardats vos be que febra no us aucia,
    23     metges tenits, qui us guarden sens fadia
    24     soven lo pols, e fayts vos ben ventar:
    25     mosques, pulces, haurets al despertar.
    26     Eu, ben vestit, veuray leys on que sia,
    27     que dolç reguart tol gran fret e gran bria.

    28     Pus disets mal d’ayso qui·s deu lausar,
    29     fforça·m raso qu’eu lo be e·l mal dia:
    30     ben de l’estiu, qui·ns dona lo menyar,
    31     e mal d’ivern, qui tol e no darie.
    32     E si pels tronchs flor ne fruyt no nexia
    33     ne per los camps l’estiu no fes granar
    34     e·l bon vinyet no·ns donas lo vin clar,
    35     eu cresi ben que res nat no viuria,
    36     e sens l’estiu res no profitaria.

    37     Ben me desplats que·l cert vey si errar
    38     que lausa ço que plus blasmar deuria,
    39     c’a tuyt cove en l’ivern lavorar,
    40     d’on creyx li be millor e fructifia,
    41     ques en l’estiu ges crexer no poria,
    42     mas li gran caut fay tot li ben sequar;
    43     per ço cove qu’om lo faça seyar,
    44     car altrament del tot perdut seria.
    45     Donchs, mal per be atribuit no·l sia.

    46     Pauch de profit faria·l començar
    47     de nulla res si bon cap no venia,
    48     e·l laurador no·l valria sembrar
    49     ja de l’ivern si ’n l’estiu no cullia,
    50     ne ges d’ivern say que no granaria;
    51     e, si lonch temps l’ivern pogues durar,
    52     . . .
    53     ben crey de cert que·l mon no duraria,
    54     e per l’estiu james no periria.

    55     Res fors que Dieu, ayso es a tots clar,
    56     no seria si començ no havia;
    57     donchs, lo començ de cert devem lausar,
    58     ço es l’ivern, qui met lo fruyt en via,
    59     qu’eras vesem herbes, flors, xascun dia,
    60     es en l’ivern les vesem millorar,
    61     d’on ell les fay crexer, multiplicar;
    62     es en estiu ja no profitaria
    63     null’herba vert, ans, vesem, secaria.

    64     Tots los V senys ha Deus volguts crear
    65     al cap de l’hom, per aytal mesestria
    66     ques ab cascun plaser se puxa dar,
    67     lausan tostemps Deu e santa Maria:
    68     los uylls gardan manta causa julia,
    69     les orelles bells mots e ben xantar,
    70     e puys lo nas belles flors odorar
    71     e les sabors dels fruyts d’estiu qu’om tria,
    72     qu’en tot aço l’ivern hi contraria.

    73     Les exelles vos do per odorar,
    74     e si guardats com put vostra camia,
    75     ne si·l beure us sab millor que·l menjar,
    76     ne ciguales o renochs vos plasia
    77     oyr, o seny qui toch a comfraria
    78     ques en cell temps porten l’om soterrar,
    79     ne ja ’b dona no us porets plasser dar,
    80     que nuyt pauca e calt vos ho tolria.
    81     Eras d’ivern es bona companyia.

    82     Draps blanchs e nets me pux soven mudar
    83     en temps d’estiu; d’ivern no gosaria
    84     per lo gran fret qui fa·ls nirvis ronçar,
    85     es ab regart viu hom la nit e·l dia;
    86     de xants d’ausells, d’ivern no ausiria.
    87     E, si ’n verger eu me vuyll deportar
    88     ab leys ques am, grans delits me pux dar,
    89     e de petits, sus en l’erba floria.
    90     Un joy d’aquests say que cent ne valria.

    91     Almenys lo cors no podets denejar
    92     que no puda mays que dir no volria
    93     per lo gran caut qui us fa tots temps suar,
    94     e gratant vos gratella ve mant dia.
    95     Es en ivern, si plats a leys qui·m guia,
    96     hauray cambra ab bel foch net e clar
    97     e faray la ben soven perfumar,
    98     e no·m fara suor nulla fadia,
    99     car, cert, d’un joy per pagat no·m tindria.

    100    Trist es l’ivern, robador es avar,
    101    e tempestos, ab manta doloria,
    102    ab gran brogit en terra es en mar,
    103    sutze, fangos, que res net no·l faria.
    104    Per que d’uymay pus non tençonaria,
    105    mas que suplich lo naut rey que jutjar
    106    vulla lo dret, e que·l vulla membrar
    107    si per un poch de calor lexaria
    108    tants nobles fruyts, e·l presech e la fia.

    109    Dieu en ivern aycest mon volch crear
    110    e ’nquer nexer de la verge Maria;
    111    es en ivern se lexet mort donar
    112    per nostr’amor, a granda vilania;
    113    donchs, be ’s rayso que l’ivern millor sia.
    114    E si ’n l’estiu ausits com sab tronar,
    115    lamps e peyres, qui fan li bes tombar,
    116    no sta en dreyt que l’estiu tan bon sia.
    117    Pero l’alt rey me plats que jutge·n sia.

Sentencia dada sobre la dita questio e departiment per lo senyor rey En Pere

    118    Fayt hay venir, ab qui pusch’acordar,
    119    savis doctors en dret e ’n theologia
    120    per vostre playt ben justament jutjar;
    121    ab tal enten per Deu repres no sia.
    122    E, mon acort haut, cove que dia
    123    ço que just es no puscats refusar,
    124    e sobr’est fayt vull lo ver declarar.
    125    Lexan amor, odi, malanconia,
    126    sentença do, seguen del dreyg la via.

    127    Per que devan mos uylls Deu vull pausar
    128    que m’illumen, car say qu’ell lo dreyg guia,
    129    sesen al banch ben aut, qu’eyxi u deu far
    130    rey qui jutjar vol es ha senyoria.
    131    E es me cert que de dos mays valria
    132    l’om prous e larch qui no cessa de dar
    133    que·ll croy, mesqui, dolent, vil es avar.
    134    Donques, l’estiu mostra sa valentia,
    135    qui dona fruyts, pa, vi es alegria.

    136    Mays l’ivern glot, qui no·s pot sadollar,
    137    s’o menge tot pres del foch cascun dia.
    138    Per que l’estiu puch ab vertat lausar
    139    e mosen March, car es de sa partia,
    140    e l’ivern vull condempnar tota via,
    141    e vos, veçcoms, qui·l volets rasonar,
    142    e qu’en est an vos no dejats menjar
    143    sino aglans, castanyes, c’ar’avia;
    144    ffigues, malons ne pressechs no us daria.

 

 

 

Ed. Josep Pujol: Jaume March, Obra poètica, Barcelona, Barcino («ENC»), 1994.

Dibattito tra Felip Dalmau de Rocabertí e Jaume March (148.1 = 148.1), seguito dalla sentència di  re Pietro il Cerimonioso (132.1).

 

Incipitario di Felip Dalmau de Rocabertí
Incipitario di Jaume March
Incipitario di Pere el Cerimoniós
Indice degli autori

Rialc