Rialc
Rao 103.32

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Ço que no vol ma dispossissio,
    2      vol lo voler, qui·m te tan sopjuguat,
    3      que no consent que gens ma llibertat
    4      seguesqu’en res sso que vol la raho;
    5      e tinch desig de prest aconseguir
    6      ço que çert sse no pusch james aver;
    7      cativat tinch lo seny, poder, saber,
    8      ab tal endret que gens no·m se regir.

    9      Lo sentiment veig tots jorns afflequir,
    10     ab tot ssovint ffa guerra gran he ffort
    11     contre·l voler he ma cativa sort,
    12     qui de mon dan no·m jequexen partir;
    13     mas de çert crech quez, al darrer, durar
    14     no pora tant, que·m tragua de l’estrem
    15     hon ara·m trop, car lo voler lo prem
    16     tan ffort, que·l ffa del tot abandonar.

    17     Lo pansament pensa remey trobar
    18     e vol que pens en mon proffit de fferm,
    19     mas, com pens, mes he pus ffort me refferm
    20     que may pore, seguint voler, entrar
    21     al lloch per ell a mi ssovint hoffert,
    22     car es lo pas aspre, ffort ez stret,
    23     e, d’altre part, que·m sent ja tan costret,
    24     que, desitgant, son vengut al desert.

    25     Lo cor sse mou ab moviment espert
    26     e vol del tot sso que james no volch,
    27     e fa·m voler sso c’altre temps me tolch,
    28     e si·l seguesch al ops tot l’esforç pert,
    29     lo voler pren hi es tot de sa part,
    30     desitge molt, acontente·s de poch,
    31     trobe·s ssovint mort de ffret, prop de foch
    32     e, tremolant, fama pert arguellart.

    33     Ffortuna vil, portant d’Emor lo dart,
    34     m’a ffort greument al descubert farit,
    35     e fa·m pauruch com dech esser ardit;
    36     lo mal tinch ja, mas lo be vindra tart.
    37     Done·m anuig ensemps ab gran dolor,
    38     e te·m ffort bast d’inmoderat desig,
    39     en lo qual veig insesantment affig
    40     tant, que conech, llenguint, tots jorns pigor.

    41     Set anemichs, per lo poder d’Emor,
    42     veig sobre mi senyoragar tot jorn
    43     sens que no pusch james aver ssojorn,
    44     e no sse qual m’es pus cruel senyor;
    45     e son mos vulls, he m’aymia, mon cor,
    46     e lo voler qui·m fa catiu ssotsmes,
    47     e mes avant fortuna, qui·m te pres,
    48     e mala ssort, he verguonyosa por.

    49     Resteurar gens, per nengun cas ne ffor,
    50     de cruel mort, no·m pot res en lo mon,
    51     si Amor no, d’on fuy, sere he son,
    52     e la qui·s diu de nom Alianor;
    53     car mals tan grans com he passats he pas
    54     soportar mes no·ls pore ssobre mi,
    55     ans, poch a poch llenguint, vindre ma ffi,
    56     si, dons, Amor no muda de compas.

    57     Vos, per qui son ja vengut al trespas,
    58     e qui tostemps ab volentat servi,
    59     si u voleu ffer, podeu deslliurar mi
    60     dels anamichs qui·m lleven tot solas.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 139.

Testo inviato a Francesc Martí Gralla (cfr. 76.2).

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc