Rialc
Rao 164.6

            Jordi de Sant Jordi


    1      Dompna, tot jorn vos vau preyan
    2      que·m retingats per servidor,
    3      e vos disets que dreyt’amor
    4      no us port, si com de fin aman,
    5      mas ab engan
    6      qu’en autra part ay mon voler,
    7      e que no us cuyt dar entenden
    8      aur per argen;
    9      mas veramen
    10     escus’avez de mal deuter.

    11     Car vos sabets, certes, lo ver
    12     e conexets m’entencio,
    13     si co·l malalt qui per rayso
    14     lo metge conex que soffer
    15     mal vertader;
    16     e vos no vey, per molt que jur
    17     ne me·n blastom, que me·n credats,
    18     ans vos trufats
    19     del temps passats:
    20     de jorn en jorn feu me tal fur.

    21     Dompna, trop mays que no me·n cur
    22     vos [ets] e mils que no say dir;
    23     si no u fay, prey Dieu [que] morir
    24     me vegats pigor que taffur.
    25     Donchs, per que dur
    26     me fayts tants mals, pus vesets be
    27     mon fin voler qu’en vos s’es mes,
    28     que, mal que·m pes,
    29     axi·m te pres
    30     que d’altre no·m cur ne·m sove?

    31     A, cors ten belh, car de merce!
    32     Com no volets considerar
    33     que muyr languen per vos amar,
    34     e no suy cresutz de ma fe?
    35     Ja no say re
    36     que us puxa dir, plus de que us ay,
    37     ne mon voler, qui ja·l sabetz;
    38     mas vos havets
    39     en car tals fets,
    40     que mon afany ges no us desplay.

    41     Mas d’er anan pus no us diray
    42     que·m fessats mal ne bon respost:
    43     pus que tal lo·m fessats tentost,
    44     ans, vulhats ho no,  us amaray.
    45     Qu’amor li play
    46     e volch del tot que vostre fos
    47     lo jorn que u[s] vi primeramen.
    48     D’on pas turmen
    49     e tan soven,
    50     que vau marrits e cossiros.

    51     Reyna d’onor, lunhs amoros
    52     no passech may tal penssamen
    53     com cest, qui·m fen
    54     lo cor e·l cen
    55     can de mon dan no us sentits vos.

 

 

 

Ed. Martí de Riquer e Lola Badia, Les poesies de Jordi de Sant Jordi, cavaller valenciŕ del segle XV, Valčncia, Tres i Quatre, 1984, con alcuni ritocchi introdotti nell’ed. Donatella Siviero: Jordi de Sant Jordi, L’amoroso cerchio. Poesie dell’ultimo trovatore, Milano-Trento, Luni («Biblioteca medievale»), 1997, e ivi giustificati.

 

Incipitario di Jordi de Sant Jordi
Indice degli autori

Rialc