Rialc
Rao 30.4, 30.4a

            Pere Miquel Carbonell


    1      Yo Carbonell estimant poc la vida
    2      per mont record e de la Real Casa
    3      met en lo ball la gent qui es romasa
    4      e mi mateix veent la mort qui·ns crida
    5      discrets serem si cascu se prepara
    6      en obrar be lexant a part los vicis
    7      pus nostres bens e los Reals officis
    8      e quant sic fa la mort pren e separa.

Al Loctinent general

    9      Senyor general Loctinent
    10     de la gran Real Maiestat
    11     posau a part lo regiment
    12     e d’aquest mon la vanitat
    13     may en mi haveu pensat
    14     per esser vos tan gran Senyor
    15     que val esser açi honrat
    16     si hom es tan poc vividor.

Respon lo Vizrey o Loctinent general

    17     A mi Loctinent general
    18     no·m daras temps de regonexer
    19     ballar no sce en dança tal
    20     volguere·t gran temps ha conexer
    21     que voluntat me pogues crexer
    22     en seguir la tua dança
    23     pus veix que prens tot quant pot nexer
    24     lo qui es brau per tu se mança.

Al Canceller

    25     Vos qui sou del Rey Canceller
    26     may pensas ab mi ballar
    27     decima que proneu primer
    28     e la pompa cove lexar
    29     e lo gran Concell e parlar
    30     e vostra gran Cancellaria
    31     ja favor no us pot aiudar
    32     sobre tots io tenc senyoria.

Respon lo Canceller

    33     Be·m regonec he fet gran erra
    34     com de morir no fiu recort
    35     ans de venir en tan gran guerra
    36     honors delits anar fan tort
    37     en morir may prengui deport
    38     no·s prou sabent qui no te gana
    39     don fa mal temps mettre·s en port
    40     lo viure molt es qui·ns engana.

Al Vicicanceller

    41     Molt vos veig estar occupat
    42     vicicanceller en fets grans
    43     d’aquest ball no us sou recordat
    44     vos no mirau los plets vans
    45     com fan morir los homens sans
    46     pensau tots temps be viure
    47     en los grans fets tenint les mans
    48     veus del mon com se muda·l riure.

Respon lo Vicicanceller

    49     Molt de temps ha no m’alegrava
    50     per quant era cert de morir
    51     mas profit e honor vedava
    52     de mon offici no jaquir
    53     es ara tart lo penadir
    54     d’aquest mon que·ns val gran honor
    55     ne diners pus som certs morir
    56     apres goig no·s ve dol e plor.

Al Regent la Cancellaria

    57     Cancellaria vos Regent
    58     provehir supplications
    59     ne perlongar plets a la gent
    60     no poreu ne us valran rahons
    61     codi Bartol opinions
    62     tenin vos en aquesta dança
    63     hon absolreu les questions
    64     lo qui be viu no ha dubtança.

Respon lo Regent

    65     Ja may hagui tan gran tristor
    66     ni l’an fort desaventura
    67     com pensava star millor
    68     ara·m veig ple de ’margura
    69     poc val honra pus no dura
    70     servint axi tots temps la Cort
    71     ma par esser oradura
    72     mort desperta l’home fort.

Al Mestre rational e a son Loctinent

    73     O gran Mestre rational
    74     e vos qui sou Loctinent seu
    75     ja los comptes oir no us qual
    76     ballar ab mi no us sia greu
    77     moveu los peus ara sou meu
    78     ab contrapas e gentilesa
    79     tot ben obrant opte de Deu
    80     Paradis e bona valesa.

Respon lo Mestre rational e Loctinent

    81     Exigem dret de maridatge
    82     d’officials e tu nos fas
    83     torbar nos ab tant gran ultratge
    84     ay mesquins no sabem hon vas
    85     en tal ball may venir cuydavem
    86     lo viure molt e la gran pau
    87     no pensavem que·ns enganas
    88     quich pensa star la mort leych trau.

Al Thesorer e a son Loctinent e Regent la thesoreria

    89     No us qual fugir En Thesorer
    90     ne son Loctinent d’aquest ball
    91     seguiu lo Rey qui va primer
    92     e no aureu de fer molt rall
    93     car tot hom sa mettre al ball ì
    94     lexau los bens l’or e l’argent
    95     qui us han fet anar munt a vall
    96     a morir te l’home vivent.

Respon lo Thesorer Loctinent e Regent la thesoreria

    97     Nostre deport e benenança
    98     en or los presos composant
    99     era sens tenir esperança
    100    de veure us axi mort devant
    101    ay lassos com estam plorant
    102    volguerem no fossem estats
    103    officials affavorits tant
    104    mort no guarda leys ne ’mistats.

Al Scriva de ratio e a son Loctinent

    105    Vos escriva de ratio
    106    al ball e vos son loctinent
    107    veniu dançar sens fictio
    108    no us qual estar en pensament
    109    lexau Rey e comptar sovent
    110    los albarans vagen apart
    111    car no ych teniu res permanent
    112    pensar morir es ara tart.

Respon l’escriva de ratio e son Loctinent

    113    De tal dançar gens no·ns altam
    114    anar ab tu nos es forçat
    115    si fer se pot nos appellam
    116    prenent algun bon advocat
    117    qui·ns do consell no reprovat
    118    mas entretant gran por tenim
    119    que no muyram mal nostre grat
    120    quant no u pensam lavos morim.

Al Protonotari e a son Loctinent

    121    Ab registres Protonotari
    122    e loctinent sou enriquits
    123    e de les terces lo summari
    124    lexau e tots vostres delits
    125    no fugiau ne lanseu crits
    126    de dos en dos haurem dançar
    127    los treballs grans e males nits
    128    no fan hom de mort escapar.

Responen lo Protonotari e son Loctinent

    129    Doncs los segells e escrits Reals
    130    e les terces qui·ns alegraven
    131    lexar havem sofferints mals
    132    los nostres peus dançar
    133    ne·ls Curials nunque y pensaven
    134    lo goig del mon axi tost passa
    135    mas los peccats son qui·ns agraven
    136    poc astreny lo qui molt abrassa.

A l’Archiver qui es Scriva de manament

    137    Cançar no us vullau N’archiver
    138    ne perdre temps en tal Archiu
    139    pus sou agraduat primer
    140    ans de tots los altres veniu
    141    en dançar no siau asquiu
    142    lexau libres e l’archivar
    143    dau me la ma e prest seguiu
    144    a la mort qui y pot contrastar.

Respon lo Archiver

    145    Be veig que·l viure d’aquest mon
    146    ma descebut esta vegada
    147    e fins açi·m so mes entorn
    148    poc be pensat en tal jornada
    149    vida del mon no te durada
    150    plau me lexar aquest offici
    151    descarregant tan gran somada
    152    lo qui be mor ha benifici.

Als Secretaris

    153    Secretaris tots de la gran Cort
    154    veniu dançar e noiau por
    155    de mi letge sia us conort
    156    lo goig perdreu e lo thesor
    157    qui pensa viure lavos mor
    158    ara us cove mudar d’hostal
    159    hon sentireu la gran pudor
    160    del sofre del foc infernal.

Responen los Secretaris

    161    Mesquins e desaventurats
    162    lo Rey massa l’havem amat
    163    be restam ara enganats
    164    favor goig poc nos ha durat
    165    un tancar d’ull es vanitat
    166    nunqua havem Deu conegut
    167    ans lo mon nos ha enganat
    168    Lo seny ve com tot es perdut.

Al Coper

    169    Gentil galant qui teniu copa
    170    e serviu al Rey e li plau
    171    veniu prest car gran vent en popa
    172    mostrau haver si be y mirau
    173    les dames e delits lexau
    174    rey ni amic nos pot valer
    175    que ’n la dança prest no vengau
    176    molt es gran de Deu lo poder.

Respon lo Coper

    177    Com s’es fortuna tant girada
    178    ay las masqui no·m cuydava
    179    axi·m citas en tal iornada
    180    les gentils damas amava
    181    ab elles sovint dançava
    182    al rey de copa servia
    183    en tan trist ball no pensava
    184    be ’s foll qui ’n lo mon se fia.

Als Scrivans de manament e de registre

    185    Tots de la Cancellaria
    186    escrivans lexau la gran Cort
    187    e d’aquest mon alegria
    188    no us faca por ara la mort
    189    tornau tot quant teniu de tort
    190    poc pensas en tal ball venir
    191    aquest ballar sia us deport
    192    e no vullau axi fugir.

Responen los Scrivans de manament e de registre

    193    D’aquest ball poc nos curavem
    194    car molt es fort e aspantable
    195    entre los plets tots temps estavem
    196    ab apetit insaciable
    197    cosa·n semble desraunable
    198    mettre·ns en tal pressura
    199    tots podem dir es enganable
    200    vida del mon qui poc nos dura.

A tots los Curials

    201    A tots ma gir vos curials
    202    cascu veniu ab mi ballar
    203    cruxir de dents ni de caxals
    204    ne los grans crits ne lo plorar
    205    no us partaran d’aquest dançar
    206    lexau anar quitations
    207    car ab Deu haveu de comptar
    208    no y valran appellations.

Responen los Curials

    209    No tenim altra resposta
    210    d’aquest ball cascu murmura
    211    lo seguir cort tant nos costa
    212    may de tal ball haguem cura
    213    tenim amargura
    214    es foll qui no se·n recorda
    215    a morir noy val procura
    216    qual es tal que mort no·l morda.

Al que porta cabellera o pebrada

    217    Vos bon hom de la gran pebrada
    218    o qui portau la cabellera
    219    ja no us valra l’anamorada
    220    que no danceu en tal manera
    221    un pas avant altra derrera
    222    no us anuieu d’aquest ballar
    223    la mort en tots fets va primera
    224    quant hom no·s fa despertar.

Respon lo portant pebrada o cabellera

    225    Be·m tene per molt pec e gran foll
    226    com axi·m so dissimulat
    227    lo cabell blanc faena lo moll
    228    negre contra·l qui l’ha creat
    229    o mesqui desaventurat
    230    en quin triumpho yo estave
    231    lo goig del mon poc m’a durat
    232    en aquest ball poc hi pensave.

Als Capellans e Scholans

    233    No siau cupdiciosos
    234    o capellaus e scholans
    235    molt vos veig ja perilosos
    236    car en tots fets metteu les mans
    237    matines e officis tants
    238    no·ls dieu sino pel diner
    239    ja son dats los albarans
    240    morint monstres qui ’s mariner.

Responen los Capellans e Scholans

    241    Si no fos poca devotio
    242    en nosaltres e crueltat
    243    no fora gran la punitio
    244    que·ns val ara la pietat
    245    fora bo no·s fos recordat
    246    qu’açi dançar nos covenia
    247    cascu de nos va enganat
    248    creent la vida no·s cambia.

A l’orb o Cego

    249    Vos Cego nunquam haveu vista
    250    palpant palpant al ball veniu
    251    no façau la cara tan trista
    252    musica contra punct teniu
    253    si dels peccats vos penediu
    254    satisfet e be confessat
    255    vendreu al loc hon tot hom riu
    256    a morir cascu ’s convidat.

Respon l’orb o Cego

    257    Jo so privat de la veure
    258    e ara·m portes tal novella
    259    en tal calzer tu·m vols fer beure
    260    o mort cruell e no gens bella
    261    qual es qui de tu nos appella
    262    mas no·ls val pus tens senyoria.
    263    absoluta qui·l mon capdella
    264    no y pensi e fin gran follia.

A l’Aptechari

    265    Venia veniu En pothecari
    266    no pensas en tan gran ballada
    267    lexau cristilis receptari
    268    vostra botiga s’es plegada
    269    e roba enventeriada
    270    preneu dançar a la francesa
    271    ab aquesta bella sonada
    272    lo qui be mor no te contesa.

Respon lo Apotechari

    273    Desplauma lexar la botiga
    274    torrons pebre mel e pimentes
    275    per que m’est tant enemiga
    276    en aço molt me descontentes
    277    parents amics e les parentes
    278    ja·s partexen tots los meus mobles
    279    les coses del mon tu destentes
    280    com pensen riure ploren pobles.

Als Mestre de Scholans

    281    Legir liçons als Scholans
    282    a vos mestre cove lexar
    283    e los plers del mou qui son vans
    284    lo qui dorm yo·l fas despertar
    285    e mal son grat ab mi dançar
    286    aquest ball no es casa nova
    287    algu no se·n pot excusar
    288    segons Sacra Scriptura prova.

Respon lo Mestre de Scholans

    289    Jo be·m recort haver legit
    290    tres coses aparten de fer mal
    291    no mettre la mort en oblit
    292    recordar se del juy final
    293    menyprear lo mon qui res no val
    294    si me·n fos axi recordat
    295    fora millor lo guany e cabal
    296    no·m fora tant ambarrassat.

Als Juristes Advocats e Jutges

    297    Advocats jutges e juristes
    298    veniu lexau lo disputar
    299    presumptions e los sophistes
    300    no us podeu del ball apartar
    301    que·ns ha valgut tant allegar
    302    en aqueixa gran audiença
    303    de tot haveu compte donar.

Responen los Juristes Advocats e Jutges

    304    Semblens que novitat no·s fas
    305    en aquesta vall de pressura
    306    tu axi·ns vols cuytar lo pas
    307    portant nos al loc de tenebrura
    308    hon contra Deu tot hom murmura
    309    no s’ara temps de regonexer
    310    sino de plor e de rancura
    311    volgues Deu fossem pera nexer.

Al Curial Legoter

    312    Veniu veniu En legoter
    313    mal home desaventurat
    314    en tot mal vos sereu primer
    315    teniu vos açi afferrat
    316    hon purgareu vostre peccat
    317    que us ha valgut axi usar
    318    davan del Rey la maiestat
    319    qu’a mort no podeu escapar.

Responen lo Curial Legoter

    320    Veent io lo Rey s’agradava
    321    de legoters e melodia
    322    falsament aquell io loava
    323    com se fa vuy e cascun dia
    324    si pogues me·n penidiria
    325    may io pensi en tal jornada
    326    car crea que molt hic viuria
    327    vida del mon no ha durada.
    328    e per ço diu be Jesu Christ Estote
    329    parati quia nescitis diem neque horam.

Al Jove e al Vell

    330    En mal punct jove e vell sou nats
    331    car no teniu recordança
    332    de voler morir en tants peccats
    333    ara mirau io com mança
    334    lo brau en aquesta dança
    335    de la qual no pot escapar
    336    perdudes vostra sperança
    337    açi tot hom ha de ballar.

Responen lo Jove e lo Vell

    338    Si creguessem axi morir
    339    haguerem mudat de vida
    340    e pensarem aci venir
    341    als peccats mettent hi brida
    342    e ara tu nos convida
    343    dastar aqui mal nostre grat
    344    e dançar ultra la mida
    345    que·ns ha valgut la vanitat.

Al Menestral

    346    Menestral qui nit y dia
    347    treballau en fer cabal
    348    dexau treball y la familia
    349    ab mi dançau ja se no us plau
    350    mes pus es cosa a tots ygual
    351    gustar a quiscu de la mort
    352    dexau los fills e lo cabal
    353    mal be fa ço que ve de tort

Respon lo Menestral

    354    Jo nit y dia be treballat
    355    en avançar y fer dines
    356    de tort o dret o de costat
    357    e tu mort mets tal desbarat
    358    en veure·t tot me regirat
    359    per lo ço de tala dança
    360    per dines torni orat
    361    no y ha qui y pens que no s’espanta

Al Mestre Chirurgia

    362    Chirurgia molt sperit
    363    en curar e fer pebrades
    364    lo vostre temps ja es complit
    365    may y pensas e fes errades
    366    les cures que aveu avrades
    367    desimulant per fer dines
    368    aci us serau ben demanades
    369    qui aci avança al Cel no ha res.

Respon lo Mestre Chirurgia

    370    Jo so barber qui e curat
    371    a molts e fet fugir la mort
    372    de Deu may me so recordat
    373    aplegar e molt de tort
    374    allargant la cura tros
    375    per quant algu dels seu moria
    376    del qual sere castigat
    377    confiar molt es gran follia.

Al Bastaix

    378    Vos En bastaix lleugerament
    379    comensau a plegar la roba
    380    gran pes duieu per fer argent
    381    en ves la mort es poca cosa
    382    per que es cosa sospesosa
    383    may y pensas venir ab mi
    384    la dança es un poc fastijosa
    385    la mort mostra a tots lo cami.

Respon lo Bastaix

    386    De portar pes io so vesat
    387    y soferir molts grans trebals
    388    en la mort may e pensat
    389    sino en fer munts y valls
    390    mes ella porta vuls tals malls
    391    que·ns aplana totalment
    392    y deci·ns porta en tals valls
    393    hont plorarem molt cruelment.

Parla lo qui a figides uns quants Cobles. Parla la mort

    394    Sus ola vos En jovencell
    395    qui Gaspar Nadal vos dieu
    396    capiau tambe en lo concell
    397    teniu lo cor contrit en Deu
    398    per haver fet no fugireu
    399    ni haver posat altres en dança
    400    de la mort qu’ab mi dançareu
    401    lo dançador sapie la dança.

Respon lo sobredit

    402    Jo he affigit en lo dictat
    403    jo descaparia pensant
    404    mes ara veix que m’as citat
    405    l’enteniment se me·n regira
    406    no pensi que tant prest sciria
    407    Jo u so content pus Deu o vol
    408    yo prec la Verge Maria
    409    so com aquell qui vol y dol.

    410    Lo que io e aci dictat
    411    no u e fet en menyspreu de Deu
    412    ni per ço no e arrat
    413    estic a tot lo voler seu.

 

 

 

Ed. Manuel de Bofarull, Opúsculos inéditos del cronista catalán Pedro Miguel Carbonell, tomo I, Barcelona, Imprenta del Archivo, 1865, p. 297.

 

Incipitario di Pere Miquel Carbonell
Indice degli autori

Rialc