Rialc
Rao 178.7

            Montserrat Torres


    1      Sant Esteve glorios,
    2      siau remembrant de nos.

    3      Aquelles qui·ns son devotes
    4      de bon cor vos preguen totes
    5      que de virtuts noves cotes
    6      puixen obtenir per vos.

    7      La retgla que han promesa
    8      per elles no sia lesa,
    9      ans per tu sia defesa
    10     de tot acte criminos.

    11     Per tu sien defensades
    12     les momjes qui festinades
    13     han a tu per tals jornades,
    14     prothomartir gratios.

    15     Tres los tanta de valença
    16     que·ls obtengues indulgença
    17     de tot vici e falença,
    18     quant l’arma jaquira·l cos.

    19     Prega Deu los faça viure
    20     sanctament e apres siure
    21     ab los Sancts et ab ells riure
    22     en lo regne luminos.

    23     Mostra·ls cami o carrera,
    24     tu qui portes la bandera
    25     del martyrs, e la darrera
    26     hora senten ton socors.

 

 

 

Ed. Manuel de Bofarull, «Poesías religiosas catalanas copiadas del códice que se custodia en el Archivo de la Catedral de Gerona», Revista histórica latina, 2, 1875, pp. 61-64, 102-108, a p. 104.

 

Incipitario di Montserrat Torres
Indice degli autori

Rialc