Rialc
Rao 12.1

            Baltasar Joan Balaguer


    1      Continuant, segons que joya mana,
    2      dictar laors de la flor sobirana,
    3      rel de Hiese, mare digna que loe
    4      les dignitats dades magnificant
    5      de l’alt Senior e Fill gratificant,
    6      quant mils pore aquella no·s desloe?
    7      Dire primer, seguint bona costuma,
    8      mon just protest posar ja precedent
    9      qual aci vull per orde que·s resuma,
    10     lexant ho tot al jutge reverent,
    11     subicint me al bon juhi d’artiste,
    12     sabent «Digest», no portant amatiste.

    13     La caritat de summa presciença,
    14     exint de font d’eterna sapiença,
    15     d’excellents dons e dignitats insignes,
    16     dota granment son temple ’ntalamat,
    17     qual fos volgue, per angel nunciat
    18     a dos parents e persones condignes.
    19     Anna, pero, per molt temps infecunda,
    20     aconsegui del Pare supernal,
    21     pel sanct prenyat, que fos apres fecunda
    22     e aumentas progenia carnal.
    23     D’on obtengues que no fos may en taqua,
    24     del viure sant pagua prengues no flaqua.

    25     Acte divi saber huma trespassa
    26     sens molt treball e poch gustar no passa.
    27     Lo bon Senyor en diverses figures
    28     ha demostrat l’obra de gran fayço:
    29     de Gedeon, ple de ros lo vello,
    30     de Moyses e moltes escriptures,
    31     verga d’Aron, del sanctuari, archa,
    32     escala gran de Jacob luytador,
    33     libre tanquat, sagellat del Monarcha,
    34     manna del cel d’especial sabor,
    35     jardi plasent als invocants no cara,
    36     procuradiu, impetratriu encara.

    37     D’altres no pochs, inflamats de lum sancta,
    38     com sacerdots untats de real planta,
    39     ser ben previst seguir se tal concepte,
    40     principi bo lo promes de complir,
    41     no differint ne plus temps retenir,
    42     mas prevenint e finint ab effecte.
    43     Contemple yo que, posat dins lo ventre
    44     son esperit transcendent e sobtil,
    45     dons de saber e d’entendre dins çentre,
    46     grats e virtuts, no y basta prou estil:
    47     pus altament dignitats de l’Altisme
    48     rebe sens par de tot altre proisme.

    49     Tal do havent, de Deu qui molt amava,
    50     ates d’Aquell, y ab fervor contemplava,
    51     dels fets que fa tant be a tots los homens,
    52     com son ingrats a Ell dels benifets
    53     liberts donats, qui som de merits frets,
    54     contant ensemps axi jovens com promens,
    55     n’es d’ignorar que la bondat eterna
    56     tal beneyt fruyt no poch dignifica,
    57     magnificant, segons li plau, governa,
    58     illuminant sus, dins santifica,
    59     mes de Johan, aquell de Zacharies,
    60     axi mateix del beneyt Hieremies.

    61     Naxent apres, gran goig e alegria,
    62     del bell estel, per tot lo mon se fia:
    63     angels en cels, en limbe los sancts pares,
    64     en terra tots parents de Joachim,
    65     cognacio d’Anna, segons legim,
    66     fembra d’onor e de costumes clares.
    67     L’estel deli del pare la afama.
    68     D’Anna, renom d’esteril en comu,
    69     torna tantost laor de bona fama.
    70     Son loch e nom recupera cascu.
    71     Qui pora dir la vida d’infantesa
    72     angelical e de molt gran altesa?

    73     Com de bon jest e dolç esguart, quant noble,
    74     affabile, tant d’espant a tot lo poble,
    75     del bell present, offerta fet’al temple
    76     de gran valor, infanta, volentes
    77     volgue complir lo vot d’ella promes,
    78     mostrant a tots de si molt gran exemple:
    79     celestial per l’alt Senyor eleta,
    80     d’umilitat excessament sens par,
    81     junant, orant, en hora de completa,
    82     molt pacient, suau, e poch parlar,
    83     spiritual, en lo voler justada,
    84     de sancts consells per angels visitada.

    85     O principant redempcio perfeta,
    86     mare de nos en lo fruyt singular!
    87     Eva primer en la carn mare feta,
    88     perdent lo pris, lexa·ns viure penar.
    89     Filla cobra, de macula ’partada,
    90     començ de pau e gracia guanyada.

    91     Flor de Jhese qui de dons sou repleta,
    92     pia, clement, vullau me ’nluminar,
    93     qui so boçal malalt e flach trompeta,
    94     com barbaruç no se ne bast parlar
    95     vostres laors e gracia donada
    96     sino callar davant la gent nostrada.

    97     Al magnifich de conscientia neta
    98     soplich comport, que no y puch tant bastar.
    99     Si li plaura, enpreste y la man dreta,
    100    dant me perdo del meu rustich tramar.
    101    A mare y Fill lahor sia cantada
    102    com fon, sera e per tostemps servada.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Els certàmens poètics valencians del segle XIV al XIX, València, Institució Alfons el Magnànim, 1983, p. 504.

È la risposta al llibell III dell’Obra de la Sacratíssima Concepció di Ferran Díeç (cfr. 49.8).

 

Incipitario di Baltasar Joan Balaguer
Indice degli autori

Rialc