Rialc
Rao 103.7

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Ab plants e plors pertre de vos, senyora,
    2      ab greus ssospirs hi enguoxos turment,
    3      e jequire us en cest departiment
    4      mon catiu cor, qui ’b vos fera demora;
    5      mas, pus Deu vol he li plau qu’exi sia,
    6      e res al mon ffer no·m pot romenir,
    7      ans qu’exucut mon desestruch partir,
    8      vull dir a vos adeu, ma bell’aymia.

    9      Adeu vos dich, ab dol he fellonia,
    10     ab gran dolor hi ab greu desesper;
    11     adeu vos dich, pus als no s’i pot ffer;
    12     car me cove, lleix vostre companyia;
    13     adeu vos dich, ple d’enuig he tristura,
    14     malaynt mi he ma cativa ssort;
    15     adeu vos dich, ssospirant de cor ffort
    16     e maldient la mia vil ventura.

    17     Adeu vos dich, ab passio molt dura,
    18     qui·m puny e·m te tostemps acompanyat;
    19     adeu vos dich, com a desesperat,
    20     car fora son de seny he de mezura;
    21     adeu vos dich, dona gentil, cortesa,
    22     plena de bens, dotada de virtutz;
    23     adeu vos dich, car son matz he vençutz,
    24     pus me pertesch de vostre gran altesa.

    25     Adeu vos dich, dona ’n tot ben apresa,
    26     ab greu martir, planyent he conguoxant;
    27     adeu vos dich, ab trist ploros semblant,
    28     e, ja mig mort, vengut a gran flaquesa;
    29     adeu vos dich, ab veu trista, marrida,
    30     e ple d’enuig he de molts mals complit;
    31     adeu vos dich, si be mon esperit
    32     pertra del cors per tan ffolla partida.

    33     Adeu, mon be; adeu, me plasent vida;
    34     adeu, mon joy, mon deport he solas;
    35     adeu, mon pler; adeu, que vaig me·n, las!;
    36     adeu, mon guoig; adeu, joya complida;
    37     adeu, mon deu; adeu, ma conffiança;
    38     adeu, adeu, que no puix aturar;
    39     adeu siau, adeu, dona sens par;
    40     dau me comjat, mon deu he m’esperança.

    41     Dona de mi: no·m lleix vostr’emistança
    42     per cest partir que·m cove ’xucutar,
    43     mas pregau Deu que·m jequesque tornar,
    44     e no·m metau, jo us prech, an oblidança.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 97.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc