Rialc
Rao 171.2

            Blai Seselles


    1      Per a totstemps hay cremat l’inventari
    2      dels meus volers, amo[r]s folles mundanes,
    3      e ya nulls homs, cert, de tal[s] causes vanes
    4      me parlara, si no mal e contrari,
    5      pus vey lo mon a totes parts falsari,
    6      desconexen ez ab tot fals coratge,
    7      que·ls uns vey huy rebre lo dolç beuratge
    8      y altres la fel e l’amarch letovari.

    9      Ja per null temps no seray volentari
    10     per un sol loch passar mantes vegades,
    11     ni per carrers, plaçes ni cantonades
    12     ja praticar com en cort fay notari,
    13     ne part de nit mudar de vestiari,
    14     ne fer sonar en part ni en carrera,
    15     ni fer senyals en deguna manera
    16     de peus ne mans, ni tossir en lo bari.

    17     Tan aleujat me sen com lo cossari
    18     qu’en loch segur ha desarmat la fusta
    19     e cascun jorn don’a Deu lausor justa
    20     com l’a guardat d’algun seu adversari;
    21     atresi eu laus Deu e sant Ilari,
    22     com de tants mals so stats per cells desliura,
    23     car, de caytiu, soy eras franchs e liura
    24     e dels treballs prench repaus per salari.

    25     No trop al mon scrit en cartulari
    26     canbiador, marxant, draper ne sartre,
    27     baro ne duch que sien stat martre
    28     per aytals fayts, ne sindich ne clavari;
    29     nez hom haver tengut clau de l’armari
    30     de dona·l cor, tant es secreta casa.
    31     D’on tot aysi com vey la paret rasa
    32     mas vey tot ras de son dolç breviari.

    33     Ja foll voler no·m fara conversari,
    34     ne viure trist ab fortunable bascha,
    35     ne far dictats d’emors, d’aci que·m trasqua
    36     Deu d’aycest mon per seguir l’exemplari
    37     que dits aysi: a l’hom es necessari
    38     qu’en algun temps conescha ses fallençes.
    39     Lansant desir, amistats, conexences
    40     ya me trop mils lo devot santuari.

    41     Ja per null temps seray compromissari
    42     contra mon cor per la pensa marrida,
    43     ne mes sospirs seran tota ma vida
    44     pus servidos dins mon lit secretari
    45     cridant: «Ay, las! Confessio, vicari!»
    46     Que·l spirit del cos me desemparen,
    47     com no mir ley que huy ab guaix lexaren,
    48     d’on era scrit: o! be has fin donari.

    49     Huy qu’es diluns, scrit lo kalendari,
    50     vint e cinch jorns dins el mes de noembre,
    51     qu’eu leix amo[r]s folles, per tal que·m membre
    52     a mi, las, trist, de greus mals fructuari;
    53     car semblan soy al paubre arbolari
    54     qu’ab fexos ulls atan l’erba remira:
    55     atresi eu, pensiu, mon cor sospira
    56     lo temps perdut per foll voler molt vari.

    57     Mos liris blanchs, del mon reliquiari,
    58     a vos amar, cert, lo meu cor desira,
    59     per que us sopley, Verges, d’amor cadira,
    60     qu’en vos servir amar torn salutari.

 

 

 

Ed. Miriam Cabré, Rialc 2000.

Mss.: JKL. Base: L. || 6 tot JK] tots L. — 26 sartre] sastre JKL. — 32 breviari JK] vibrjarj L. — 54 remira JK] mira L. — 56 molt JK] mot L. — 57 liris JK] lirs L.

 

Incipitario di Blai Seselles
Indice degli autori

Rialc