Rialc
Rao 0h.56, 0h.56a

            Cançoner sagrat de vides de sants


            Cobles fetes en laor de senta Maria Egipciaqua

    1      Reverent Egipciaqua,
    2      santa qui lo mon dexas,
    3      loem vos, puix que sens taqua
    4      vostra vida reparas.

    5      Deu etern vos ha dotada
    6      de hun privilegi tal,
    7      que us crea predestinada
    8      per al regne divinal,
    9      hon regnau molt gloriosa
    10     per la vostra sanctedat,
    11     y sou feta graciosa
    12     al Senyor qui us ha creat.

    13     La divina providencia,
    14     la qual vos illumina
    15     en lo mon per sa clemencia,
    16     largament vos perdona
    17     quant ab gran dolor y pena
    18     verament vos penedis,
    19     preposant de fer esmena
    20     per no perdre parais.

    21     Vos tenint ja coneguda
    22     vostra culpa quanta fon,
    23     per l’Esperit Sant moguda,
    24     prestament dexas lo mon,
    25     y en lo sant desert entrareu
    26     ab tres pans tan solament,
    27     ab los quals vos sustentareu
    28     pet molts anys perfetament.

    29     Penitencia molt santa
    30     en aquest mon fereu vos,
    31     la qual fon tan gran y tanta
    32     qu’es espill als peccadors:
    33     de cabells vivint cuberta,
    34     aspra vida sostenint,
    35     fent de vos a Deu offerta,
    36     y Aquell sempre benehint.

    37     Les batalles que tenieu
    38     de la carn ab l’esperit,
    39     vos, beneyta, les vencieu
    40     migançant Deu infinit,
    41     lo qual sobre tot amaveu
    42     y servieu de bon cor,
    43     per lo premi qu’esperaveu
    44     de guanyar lo seu tresor.

    45     Deu, mirant vos ja perfeta
    46     y donad’al seu servir,
    47     com a filla molt eleta
    48     no us volgue james fallir,
    49     ans Aquell vos provehia
    50     de aquelles grans virtuts
    51     que sa gran merce tenia
    52     per socorrer als cayguts.

    53     Gran fon l’amor que us portava
    54     aquell Senyor infinit,
    55     car tots jorns vos confortava
    56     en lo cors y en l’esperit,
    57     tant que us feu merexedora
    58     de hun do tan singular,
    59     que de nom de peccadora
    60     vos fa santa nomenar.

    61     Tot lo temps de vostra vida
    62     fon de gran perfeccio,
    63     apres que us fos convertida
    64     ab vera contriccio,
    65     tant que·ls actes dignes vostres
    66     son estats tan excellents,
    67     que la Sglesia·n fa mostres
    68     per exemple de les gents.

    69     Lo Senyor vos trametia
    70     hun perfet religios,
    71     en lo temps que li plahia
    72     perque us consolasseu vos;
    73     y vos, vent aquell sant frare
    74     que us trames lo Creador,
    75     acceptareu lo per pare
    76     y per digne confessor.

    77     La confessio que feyeu,
    78     qui pot dir quant fon plahent
    79     a Jesus en qui vos creyeu
    80     de bon grat y fermament?
    81     lo qual ab gran goig rebereu
    82     dins lo vostre cors sagrat,
    83     en la fi la qual vos fereu
    84     digna y santa sens peccat.

    85     Ja finit lo vostre viure
    86     quant d’aquest mon vos partis,
    87     qui james poria scriure
    88     los grans goigs que vos sentis?
    89     angels sants vos presentaren
    90     fent grans festes davant Deu,
    91     y en los cels vos collocaren,
    92     segons que vos merexeu.

    93     Puix davant Deu sou tan digna
    94     que us atorga quant voleu,
    95     suplicau lo vos, benigna,
    96     que pugem al regne seu.
            Amen.

 

            Oracio

    1      O excellent Egipciaqua digne,
    2      dels penidents molt triunfant bandera,
    3      vos qui lo mon, la carn y lo maligne
    4      vences vivint ab vida tan insigne,
    5      que recobras la via verdadera,
    6      puix ab Jesus regnau tan excellida,
    7      y sou per Ell de tantes virtuts plena,
    8      pregau per mi sa merce infinida
    9      qu’en aquest mon repare yo ma vida
    10     ab tal virtut que yo james l’offena,
    11     perque seguint les vostres santes vies,
    12     ver penidents finixqua los meus dies.
             Amen.

 

 

 

Ed. Raymond Foulché-Delbosc, in Raymond Foulché-Delbosc e Jaume Massó Torrents, Cançoner sagrat de vides de sants, Barcelona, Societat Catalana de Bibliòfils, 1912, p. 5.

 

Incipitario del Cançoner sagrat de vides de sants
Indice degli autori

Rialc