Rialc
Rao 59.2

            Andreu Febrer


    1      Amors, qui tost fer, quant li play,
    2      le cor dels amans, de son glay,
    3      m’a comendat que fass’un lay
    4      de ma langor,
    5      e de les penas que me·n tray,
    6      co vieu plen d’amoros smay
    7      per una qui sus totes n’ay
    8      pretz e valor,
    9      qui m’a tant sospes de s’amor,
    10     que, pus que vi se gran dolçor
    11     e fui pres de son noble cor,
    12     tot mon viur’ay
    13     mes en li, ses alcun retor;
    14     que ges virar mon cor alor
    15     no puny, ne feray ja nulh jor,
    16     tant quant viuray.

    17     On crey me covendra morir,
    18     car enardir
    19     de ley servir,
    20     enflemat de ’moros desir,
    21     sent mon voler,
    22     cant son jove gay cors remir,
    23     .  .  .
    24     ez afeblir
    25     de ley preyar e requerir
    26     vey mon poder,
    27     mudar color, perdre sauber,
    28     e contener
    29     e retener
    30     de joy e de merce querer;
    31     que no·n pux dir
    32     ne dret ne tort, ne falç, ne ver,
    33     ans tot laser
    34     met en sper.
    35     on plus me dauria parer
    36     lonch d’enfortir.

    37     Ez axi vau dret a ma mort
    38     ab ferm acort,
    39     e iuig al port
    40     on hauria joy e deport,
    41     si ’n oltramar
    42     [no] metia mon [gran] sfort;
    43     qu’almenys al fort
    44     mon desconfort
    45     no seria·l pensar menys fort,
    46     si u posques far.
    47     Mas pus no·n pux mon cors ostar
    48     sol Dieu preyar
    49     vulh, qu’altreyar
    50     me vulha que leys recontar
    51     puxa ma sort.
    52     Pero pauch val tot quant vulh far,
    53     qu’elha veu clar
    54     per mon chantar
    55     qu’eu l’am, e diu, per desviar,
    56     qu’yeu me deport.

    57     Amors, donchs, que sera de mi
    58     quez enaxi
    59     de fi en fi
    60     mor leyalmen mon cor mesqui?
    61     E no me·n plany
    62     ges, me Loindan’amor, da qui
    63     suy ses nulh si
    64     (qu’anch no·n perti,
    65     ne me·n pot far Mort, a ma fi,
    66     esser strany),
    67     que lay on vau no m’acompany;
    68     que ges no frany
    69     per nulh reffrany,
    70     ans me tol anuy e desdany
    71     l’amor de li.
    72     E si·l greu mal que·l cor me tany,
    73     e·l dur afany
    74     en qu’yeu affany
    75     l’es ten plasen que so·l reffrany,
    76     con no m’auci?

    77     Qu’almeys finara mon greu plant,
    78     d’on no suy plant,
    79     com en chantant
    80     planch e·m dulh e no l’es semblant
    81     mon greu turmen;
    82     pero be sab que·l signes quant
    83     va pus anant
    84     aproysmant
    85     a sa mort, loras fa son chant
    86     plus dolçamen;
    87     ez yeu vulh morir de presen,
    88     si l’es plasen,
    89     car ja pus gen
    90     hom no mori, a mon scien,
    91     si ley amant
    92     [moria] volenterosament,
    93     tostemps sirven
    94     con bon sirven
    95     celh qui la cerff ten leyalmen
    96     e l’ama tant.

    97     Pero, Amor, en esperança
    98     suy que ta lança,
    99     qui·ls fins colps lança
    100    e qui man cor altiu anança,
    101    de sa puctura
    102    ffira celh[a] qui no s’atança
    103    autra ’n semblança;
    104    car tot avança
    105    la joyosa gran habundança
    106    que·l dech Natura
    107    de sobresbelha beutat pura
    108    qui l’afigura
    109    en tal figura.
    110    Amor, deus tu metra ta cura
    111    d’aver liança,
    112    cor si elha ab tu no s’atura,
    113    menys q’un’urdura
    114    preu ta valura,
    115    pus que tan gentil criatura
    116    de tu es balança

    117    E per ço vulh enquer actendre,
    118    ses plus contendre,
    119    qu’yeu ley dexendre
    120    veg’Amor qui·l fassa ’ncendra
    121    son fret coratge
    122    del foch qui dins m’art sens extendre;
    123    car d’amor pendre
    124    senes tost rendre,
    125    no crey puxa gentil cors cendre
    126    cor ten salvatge;
    127    que trop fora·l mon gran dampnatge
    128    si tal ymage,
    129    qui tot l’omatge
    130    de ’mor deu tenir e l’ostatge,
    131    volgues mespendre
    132    contra ley, qu’es son eretatge
    133    e son menatge,
    134    car tot son guatge
    135    vol en gentil cor d’aut peratge
    136    Amor despendre.

    137    Pren, donch, confort e no t’smays;
    138    torne·t biays
    139    pel mal que trays,
    140    car, on plus car es, val trop mays
    141    joy qui l’ateny;
    142    e tu, qui en [ay]tal loch trays,
    143    pren tot en pays,
    144    que ’b fin assays
    145    soven dona ço que li plays
    146    desirant feny,
    147    e son dolç vis, qu’amor deppeny
    148    ses nulh desdeny,
    149    mostre bon seny
    150    amoros, que merce l’estreny
    151    des horas mays;
    152    e si no n’has autre manteny
    153    .  .  .
    154    son gay capteny
    155    te fera tostemps, quisque·n reny,
    156    esser puys gays.

    157    Perqu’yeu m’aten a vos, aymia
    158    (e si disia
    159    «dolç’anamia»,
    160    crey que major vertat diria),
    161    que·m vulhats trayre
    162    del foch qu’amor al cor m’atia
    163    per vos tot dia,
    164    ans que m’aucia;
    165    car, per ma fe, ges no us poria
    166    lo quart retrayre
    167    de la dolor ne del maltrayre
    168    que·m fa ’mors trayre
    169    .  .  .
    170    qu’ieu volgr’esser caytius al Cayre
    171    com no podia
    172    vostr’amor devas me atrayre;
    173    e si ’mperayre
    174    ffos de tot l’ayre,
    175    tot me fora anuy e desayre,
    176    si vos no havia.

    177    Qu’anch no m’aore nulh bon fat
    178    me fos donat
    179    per nulh penssat
    180    c’om va neguant. Mant hom c’esbat
    181    quez a la fi
    182    tot quant yeu agre perpenssat,
    183    e tot l’estat
    184    on fos muntat,
    185    no fos de continent tornat
    186    a vos e mi.
    187    E per tal senyal d’amor fi
    188    (c’om enaxi
    189    jutga) erri
    190    mon cor pensant en vos, en qui
    191    s’es tot fermat.
    192    Podet[z] veure que ses nulh si,
    193    axi co us di,
    194    e plus que si,
    195    vos ama lo faduch mesqui
    196    de tot son grat.

    197    Es axi tots jorns amara
    198    e us servira,
    199    [e] celera
    200    los bens, e los mals sofferra;
    201    que sol un punt
    202    james de vos se partira
    203    per los mals qu’a
    204    ne pels qu’aura,
    205    ans sta ferm ez stara
    206    com un fort munt.
    207    E vos, belha, qui en tal punt
    208    l’avets tant punt
    209    d’amoros punt
    210    que·l fayts trop volar contramunt,
    211    cant vos playra
    212    que sa grieu dolor hage punt,
    213    metets la punt:
    214    que sia unt
    215    de vostra merce, fel deffunt,
    216    cant finara.

    217    E si merce tant vos enclina
    218    que d’amor fina,
    219    qui tots mals fina,
    220    pux aver de vos medicina,
    221    ma joya centa;
    222    la grieu dolor qu’ins mon cor mina
    223    e contramina
    224    sera declina
    225    si vos, qu’etz de totz regina,
    226    la y faytz presenta;
    227    e, dona, qu’en cest mon smenta
    228    tota joventa,
    229    si us fos plasenta
    230    qu’eu hagues l’ajuda presenta
    231    de vos, en quina
    232    joya seria ma contenta!
    233    E com jausenta
    234    d’aytal attenta
    235    ez ab cest’amoros’atenta
    236    mon lay deffina.

 

 

 

Ed. Martí de Riquer: Andreu Febrer, Poesies, Barcelona, Barcino («ENC»), 1951.

 

Incipitario di Andreu Febrer
Indice degli autori

Rialc